Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

230. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, stran 412.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 1/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1, 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 2. seji dne 30. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj 
1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, 6/16, 54/17 v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako da se po novem glasi:
»Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program
Cena
I. Dnevni programi
1. oddelek prvega starostnega obdobja 
497,26 €
2. oddelek drugega starostnega obdobja 
373,68 €
3. oddelek 3–4-letnih otrok
415,01 €
4. kombinirani oddelek 
415,01 €
5. razvojni oddelek 
1.231,07 €
II. Krajši programi (3 do 6 let)
6. 60 % program
224,21 €
7. cicibanove urice
28,91€
2. člen 
Črta se 5. člen sklepa.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019 dalje.
Št. 602-118/2018-42-(47/09)
Kranj, dne 30. januarja 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.