Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

190. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2019, stran 359.

  
Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 11. člena Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) objavlja minister za finance
M I N I M A L N O Z A J A M Č E N O   D O N O S N O S T 
za obdobje od januarja do decembra 2019 
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13), za obdobje od januarja do decembra 2019 znaša 0,42 % na letni ravni oziroma 0,03 % na mesečni ravni.
Št. 007-27/2019/6
Ljubljana, dne 11. januarja 2019
EVA 2019-1611-0016
Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 
za finance