Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2017 z dne 13. 12. 2017

Kazalo

3436. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2017, stran 10675.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 21. redni seji dne 11. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2017 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17 in 54/17) tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.894.287,77
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.858.273,22
70
DAVČNI PRIHODKI
4.933.400,55
700 Davki na dohodek in dobiček
4.414.551,00
703 Davki na premoženje
436.200,00
704 Domači davki na blago in storitve
112.000,00
706 Drugi davki in prispevki
–29.350,45
71
NEDAVČNI PRIHODKI
924.872,67
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
810.814,84
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
7.170,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
992,20
714 Drugi nedavčni prihodki
95.895,63
72
KAPITALSKI PRIHODKI
309.862,46
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
309.862,46
73
PREJETE DONACIJE
65.501,94
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
61.501,94
74
TRANSFERNI PRIHODKI
660.650,15
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
660.650,15
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.038.830,78
40
TEKOČI ODHODKI
2.093.416,01
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
394.430,86
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
64.334,50
402 Izdatki za blago in storitve
1.592.314,63
403 Plačila domačih obresti
11.336,02
409 Rezerve
31.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.987.627,69
410 Subvencije
407.641,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.702.037,66
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
280.538,78
413 Drugi tekoči domači transferi
597.410,25
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.521.101,04
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.521.101,04
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
436.686,04
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
276.716,98
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
159.969,06
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 
–1.144.543,01
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. -7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.133.614,14
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
777.229,52
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
830.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
830.000,00
500 Domače zadolževanje
830.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
648.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
648.000,00
550 Odplačila domačega dolga
648.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–962.543,01
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
182.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.144.543,01
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
962.543,01
2. člen 
Spremeni se 14. člen, tako da se po novem glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Metlika spremembo proračuna za leto 2017 lahko zadolži do višine 830.000,00 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-176/2017
Metlika, dne 11. decembra 2017
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.