Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2780. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, stran 7841.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ) ter prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 1. člena ter drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji 23. oktobra 2017
O D R E D I L: 
razširitev obsega parlamentarne preiskave za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija. 
Obseg parlamentarne preiskave se razširi v predmetu, namenu in obsegu parlamentarne preiskave tako, da se glasi:
I. 
V predmetu parlamentarne preiskave se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. zaradi suma, da je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a ugotovi, ali je Nova Kreditna banka Maribor d.d. oblikovala in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito in skrbno izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter interne postopke za upravljanje tveganj na tem področju;«.
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a ugotovi, kako so se v Novi Kreditni banki Maribor d.d. izvajali z zakonodajo predpisani ukrepi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, interni postopki, poročanje Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ter ugotovi tudi vloge in odgovornost članov uprave, nadzornega sveta in odgovornih oseb banke za plačilni promet s tujino ter pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja v banki zaradi domnevne opustitve ali ravnanja v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter dolžno poklicno skrbnostjo pri poslovanju z fizičnimi osebami oziroma z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti in ali so se o tem dogovarjali oziroma so nanje vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;«.
II. 
V namenu parlamentarne preiskave se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ocenitev dejanskega stanja domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma v Novi Kreditni banki Maribor d.d.;«.
V 2. točki se za besedama »Evropska unija« doda besedilo »v Novi Ljubljanski banki d.d.,«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij vplivali oziroma bili vpleteni v domnevno pranje denarja in financiranja terorizma v Novi Kreditni banki Maribor d.d., in sicer, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij in v kakšni vlogi ter s kakšnim interesom (finančna ali druga korist) oziroma, ali je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;«.
Za 4. točko se doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a ugotoviti, ali je Nova Kreditna banka Maribor d.d. oblikovala in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito in skrbno izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na tem področju ter interne postopke za upravljanje tveganj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;«.
Za 5. točko se doda nova 5.a točka, ki se glasi:
»5.a ugotoviti ustreznost sistema, ki ga mora Nova Kreditna banka Maribor d.d. vzpostaviti za celovito in učinkovito izvajanje z zakonodajo predpisanih ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;«.
Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a ugotoviti, ali je Nova Kreditna banka Maribor d.d. izvajala usmeritve nadzornika slovenskega bančnega sistema Banke Slovenije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kakšni so bili in kako so se izvajali interni postopki za upravljanje tveganj na tem področju, kakšno je bilo interno poročanje in sistem notranjih kontrol, kakšna je bila informacijska podpora, kakšno je bilo sodelovanje z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Banko Slovenije, ali je banka opravila ustrezne analize tveganosti pri poslovanju s fizičnimi osebami oziroma z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ali je skrbno spremljala njihove poslovne aktivnosti ter skladno z zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma poročala o njihovih spornih plačilnih transakcijah;«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a ugotoviti tudi vloge in odgovornost članov uprave, nadzornega sveta, odgovornih oseb za plačilni promet s tujino ter pooblaščencev, pristojnih za področje preprečevanja pranja denarja, v Novi Kreditni banki Maribor d.d., in sicer, kdo od posameznih navedenih članov ali odgovornih oseb ali pooblaščencev, pristojnih za področje preprečevanja pranja denarja, ter s kakšnim interesom (npr. finančno ali drugo koristjo) je domnevno zagrešil opustitev ali ravnanje v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ali z dolžno poklicno skrbnostjo pri poslovanju z fizičnimi osebami oziroma z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti in ali so se o tem dogovarjali oziroma so nanje vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;«.
III. 
V obsegu parlamentarne preiskave se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a Preiskava naj zajame plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami preko Nove Kreditne banke Maribor d.d., in sicer plačilne transakcije, ki so jih opravili tuji državljani in z njimi povezani gospodarski subjekti, ki so omenjeni v Internem zapisniku Banke Slovenije o opravljenem celovitem pregledu poslovanja Nove Kreditne banke Maribor d.d. na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma november–december 2014. Preiskava naj se osredotoči predvsem na Poslovalnico centrala Nova Gorica ter poslovalnico Šempeter, Šempeter pri Gorici.«.
V 2. točki se za v prvem stavku za besedo »preiskavi« doda besedilo »v Novi Ljubljanski banki d.d.«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a Predvsem naj se v preiskavi v Novi Kreditni banki Maribor d.d. ugotovi, koliko je bilo med navedenimi plačilnimi transakcijami zaznanih sumov nepravilnosti, nezakonitosti oziroma kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, kako se je v banki izvajal plačilni promet s tujino predvsem iz vidika spoštovanja in izvrševanja zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, internih postopkov za upravljanje tveganj pred zlorabo banke za pranje denarja in financiranje terorizma, in kdo so bile odgovorne osebe v banki in kako so ravnale. Poleg tega naj se ugotovi vloga in odgovornost pristojnih organov nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, organov pregona, vloga, obveščenost in politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno vplivali oziroma so bili vpleteni v zaznane sume nepravilnosti, nezakonitosti oziroma storitve kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, ali pa so se ta dogajala z njihovo vednostjo, ne da bi ustrezno ukrepali, ter ustreznost zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, stanje in učinkovitost sistema za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.«.
Za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a Preiskava v Novi Kreditni banki Maribor d.d. naj se osredotoči na časovno obdobje od začetka leta 2008 do 21. 4. 2016.«.
Št. 020-02/17-28/6
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
EPA 2262-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik