Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1594. Uredba o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, stran 4371.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 − uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1141/2014/EU/EURATOM) določa nacionalna kontaktna točka, dolžnost inšpekcijskih in drugih državnih organov ter nosilcev javnih pooblastil za posredovanje informacij ter obveščanje o kršitvah s svojega delovnega področja, možnost vložitve zahteve za izbris evropske politične stranke in z njo povezane evropske politične fundacije iz registra ter uporaba predpisov za izdelavo letnih računovodskih izkazov.
2. člen 
(nacionalna kontaktna točka) 
Naloge nacionalne kontaktne točke za izmenjavo informacij, potrebnih za izvajanje Uredbe 1141/2014/EU/EURATOM, opravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki za ta namen določi telefonsko številko in elektronski poštni naslov.
3. člen 
(dolžnost posredovanja informacij) 
Ministrstva in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil so na zahtevo nacionalne kontaktne točke iz prejšnjega člena dolžni posredovati vse potrebne informacije, ki se nanašajo na njihovo delovno področje in jih nacionalna kontaktna točka potrebuje za izvajanje nalog v skladu z Uredbo 1141/2014/EU/EURATOM.
4. člen 
(dolžnost obveščanja o kršitvah) 
Inšpekcijski in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki pri izvrševanju svojih nalog ugotovijo kršitve s svojega delovnega področja, morajo o kršitvah evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij preko nacionalne kontaktne točke obvestiti organ, pristojen za vodenje registra evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (v nadaljnjem besedilu: Organ).
5. člen 
(zahteva za izbris iz registra) 
V primeru kršitev iz tretjega odstavka 16. člena Uredbe 1141/2014/EU/EURATOM lahko inšpekcijski in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki pri izvrševanju svojih nalog ugotovijo kršitve s svojega delovnega področja, preko nacionalne kontaktne točke na Organ naslovijo zahtevo za izbris evropske politične stranke in z njo povezane evropske politične fundacije iz registra, ki ga vodi Organ.
6. člen 
(letni računovodski izkazi) 
Za izdelavo letnih računovodskih izkazov in spremnih pojasnil, v katerih so zajeti prihodki in odhodki ter sredstva in obveznosti na začetku in na koncu proračunskega leta, iz prvega dela točke (a) prvega odstavka 23. člena Uredbe 1141/2014/EU/EURATOM se smiselno uporabljata zakon, ki ureja politične stranke, ter pravilnik, ki ureja vsebino in način predložitve letnega poročila političnih strank.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-9/2016
Ljubljana, dne 8. junija 2017
EVA 2016-1711-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik