Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

560. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu, stran 1672.

  
Na podlagi šestega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), prvega odstavka 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 in 85/14) ter 13. točke prvega odstavka 22. člena v zvezi s 5. točko prvega odstavka 70. člena in drugim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 47. redni seji 20. 2. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa:
– obliko, vsebino, izdajo in veljavnost kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ) in profesionalne kartice (v nadaljnjem besedilu: PK);
– namen uporabe KZZ in PK;
– način dostopa do podatkov ter pooblastila za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih.
(2) Izdajatelj KZZ in PK je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– delodajalec imetnika PK je Zavod, izvajalec zdravstvenih storitev ali upravljavec iz 5. člena tega pravilnika, ki je v skladu s tem pravilnikom pooblaščen podeliti svojemu delavcu in delavcu svojega pogodbenega partnerja pooblastila za dostop do podatkov v zalednem sistemu, do katerih je delavec upravičen zaradi narave svojega dela kot imetnik PK;
– imetnik KZZ je oseba, ki ji je bila v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, priznana lastnost zavarovane osebe, in oseba, ki je v skladu s pravnim redom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) oziroma mednarodno pogodbo z njo izenačena glede uveljavljanja pravic iz navedenega zakona, ter ji je bila zato izdana KZZ;
– imetnik PK je zdravstveni delavec, zdravstveni sodelavec ali drug delavec delodajalca ali njegovega pogodbenega partnerja, ki ga je delodajalec pooblastil, da pri svojem delu uporablja PK za dostop do podatkov v zalednem sistemu, do katerih je upravičen zaradi narave svojega dela. Kot delavec v smislu tega pravilnika se šteje oseba, ki pri delodajalcu ali njegovem pogodbenem partnerju opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi;
– izvajalec zdravstvenih storitev je skupni izraz za izvajalca in dobavitelja, kot sta izraza opredeljena v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje;
– KPEP na PK je kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, zapisano na PK, ki se uporablja z osebnim geslom in imetniku PK omogoča kvalificiran elektronski podpis;
– PEP na KZZ je (nekvalificirano) potrdilo za elektronski podpis, zapisano na KZZ, ki se uporablja brez osebnega gesla in sočasno z uporabo PK omogoča dostop do podatkov v zalednem sistemu;
– PEP na PK je (nekvalificirano) potrdilo za elektronski podpis, zapisano na PK, ki se uporablja z osebnim geslom in imetniku PK omogoča elektronski podpis in dostop do podatkov v zalednem sistemu;
– personalizacija KZZ in PK je zapis podatkov v mikroprocesor ter na zunanjost KZZ in PK;
– zaledni sistemi so zbirke podatkov Zavoda in drugih upravljavcev iz 5. člena tega pravilnika, do katerih je mogoč dostop s PK v skladu s podeljenimi pooblastili;
– ZZZS številka je enolična identifikacijska številka zavarovane osebe in enolična identifikacijska številka tuje zavarovane osebe, določena v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje.
II. NAMEN UPORABE KZZ IN PK 
3. člen 
(1) KZZ je javna listina, s katero se dokazuje lastnost zavarovane osebe pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in s katero se dostopa do podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, če tako določa posebni zakon, pa tudi do drugih podatkov.
(2) Izvajalci zdravstvenih storitev in pooblaščeni delavci Zavoda lahko zaradi preverjanja istovetnosti imetnika KZZ zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebno izkaznico ali drug osebni dokument.
4. člen 
(1) S PK se zagotavlja dostop do osebnih in drugih podatkov v zalednih sistemih v skladu s podeljenimi pooblastili.
(2) Dostop do osebnih podatkov v zalednih sistemih je dovoljen le ob sočasni uporabi KZZ in PK.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je dostop do osebnih podatkov, brez sočasne uporabe KZZ in le z uporabo PK, izjemoma dovoljen v primerih in v obsegu, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(1) KZZ in PK se uporabljata za dostop do podatkov v zbirkah podatkov prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: PZZ) na podlagi pogodbe med Zavodom in zavarovalnicami, ki izvajajo PZZ in so upravljavke teh zbirk.
(2) PK se uporablja za dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih v Evidenci gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov, katere upravljavec je Nacionalni inštitut za javno zdravje na podlagi zakona, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
(3) PK se uporablja za dostop do podatkov v zbirki podatkov o opredeljenih darovalcih, katere upravljavec je Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija–Transplant na podlagi zakona, ki ureja pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
(4) KZZ in PK se lahko v skladu z zakonom in drugimi predpisi uporabljata za dostop do podatkov v zalednih sistemih upravljavcev zbirk podatkov, ki niso navedeni v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena.
(5) KZZ in PK se lahko s pisnim soglasjem Zavoda uporabljata v eZdravju in informacijskih sistemih izvajalcev zdravstvenih storitev za potrebe drugih storitev.
III. OBLIKA IN VSEBINA KZZ 
6. člen 
KZZ je pametna kartica pravokotne oblike, dolžine 85,6 mm in širine 54 mm (format ID-1), z reliefno oznako »0« za slepe v spodnjem desnem kotu in ima mikroprocesor.
7. člen 
(1) Na sprednji strani KZZ so zapisani naslednji vidni podatki:
– oznaka, da gre za KZZ;
– šifra izdajatelja KZZ;
– ZZZS številka;
– številka izvoda KZZ;
– osebno ime imetnika KZZ, ki se zaradi tehničnih omejitev okrajšata, če sta daljša od 31 znakov;
– rojstni datum imetnika KZZ;
– datum poteka veljavnosti KZZ.
(2) Na hrbtni strani KZZ so zapisani napotki o načinu ravnanja v primeru izgube ali najdbe KZZ, opozorilo o prepovedi zlorabe KZZ in druga obvestila Zavoda.
(3) Na območju občin, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski oziroma madžarski jezik, so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena zapisani tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
8. člen 
(1) V mikroprocesorju KZZ so zapisani naslednji podatki, ki so prosto dostopni z uporabo čitalnika pametnih kartic in ustrezne aplikacije:
– ZZZS številka;
– številka izvoda KZZ;
– osebno ime imetnika KZZ.
(2) V mikroprocesorju KZZ je zapisan PEP z naslednjimi podatki, ki so prosto dostopni z uporabo čitalnika pametnih kartic in spletnega brskalnika:
– ZZZS številka;
– številka izvoda KZZ;
– osebno ime imetnika KZZ;
– rojstni datum imetnika KZZ;
– spol imetnika KZZ;
– identifikacijska številka nosilca (območne enote Zavoda);
– številka izdajatelja KZZ.
IV. IZDAJA IN VELJAVNOST KZZ 
9. člen 
Za izdajo KZZ se uporabljajo podatki iz evidenc Zavoda.
10. člen 
(1) Zavod izda KZZ osebi, ko ji je prvič priznana lastnost zavarovane osebe oziroma osebi, ko je v skladu s pravnim redom EU oziroma mednarodno pogodbo z njo izenačena glede uveljavljanja pravic iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
(2) Če KZZ ni mogoče izdati takoj ali če je treba izdati novo KZZ zaradi razlogov iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, Zavod izda začasno potrdilo za največ tri tedne, ki v času njegove veljavnosti nadomešča KZZ.
(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– naziv izdajatelja potrdila (območna enota oziroma izpostava Zavoda);
– številko izdanega potrdila;
– zapis, da potrdilo začasno nadomešča KZZ;
– datum, do katerega velja potrdilo;
– datum izdaje potrdila;
– ZZZS številka;
– osebno ime imetnika KZZ;
– rojstni datum imetnika KZZ;
– žig Zavoda in podpis odgovorne osebe Zavoda.
(4) Potrdilo iz drugega odstavka tega člena, ki ga imetnik KZZ prejme v elektronski obliki ob naročilu nove KZZ na podlagi spletnega naročila iz četrte alineje drugega odstavka 11. člena tega pravilnika, vsebuje naslednje podatke:
– naziv izdajatelja potrdila;
– številko izdanega potrdila;
– zapis, da potrdilo začasno nadomešča KZZ;
– osebno ime imetnika KZZ;
– datum, do katerega velja potrdilo;
– datum izdaje potrdila;
– elektronski faksimile žiga Zavoda in podpisa odgovorne osebe Zavoda.
(5) KZZ in potrdilo iz drugega odstavka tega člena nista prenosljiva.
11. člen 
(1) Zavod izda imetniku KZZ novo KZZ:
– če se spremeni ime ali priimek na KZZ;
– če jo izgubi ali kako drugače ostane brez nje;
– če je KZZ uničena ali poškodovana tako, da njena uporaba ni več mogoča;
– avtomatično pred potekom veljavnosti KZZ iz 16. člena tega pravilnika.
(2) Razen v primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka Zavod izda imetniku KZZ novo KZZ na podlagi njegove pisne zahteve, ki jo posreduje Zavodu:
– osebno na katerikoli območni enoti ali izpostavi Zavoda;
– na elektronski naslov Zavoda, pod pogojem, da je zahteva podpisana s KPEP in vsebuje vse podatke, potrebne za izdajo KZZ;
– pisno po pošti v primeru spremembe imena ali priimka, ko lahko Zavod uraden podatek o spremembi pridobi iz Centralnega registra prebivalstva ali
– prek spletnega naročila na spletni strani Zavoda.
12. člen 
Imetnik KZZ izgubo KZZ sporoči Zavodu takoj, ko je to mogoče.
13. člen 
(1) Stroške izdaje KZZ, ki jo mora Zavod izdati, ker je njen imetnik predhodno KZZ izgubil, uničil ali kako drugače poškodoval, krije njen imetnik. V ostalih primerih stroške izdaje KZZ krije Zavod.
(2) Cena KZZ, ki ustreza dejanskim stroškom, povezanim z izdajo kartic imetnikom KZZ, se določi s cenikom listin Zavoda, ki se objavi na spletnih straneh Zavoda.
14. člen 
(1) KZZ, ki jo je treba nadomestiti z novo, in KZZ umrlih oseb, Zavod uvrsti na seznam neveljavnih KZZ.
(2) Na seznamu neveljavnih KZZ se za posamezno KZZ vodijo podatki o ZZZS številki imetnika KZZ in o številki izvoda KZZ.
15. člen 
Zavod o vsaki izdani KZZ vodi evidenco s podatki o:
– številki izvoda KZZ za imetnika KZZ;
– personalizaciji in distribuciji KZZ njenemu imetniku (datum, naslov za pošiljanje);
– statusih v življenjskem ciklu KZZ, datumih in vzrokih za nastanek statusov (KZZ naročena, v izdelavi, v depoju, preklicana, uničena in podobno);
– PEP na KZZ in njegovi veljavnosti.
16. člen 
Veljavnost KZZ je enaka veljavnosti na njej zapisanega PEP, ki je deset let od izdaje PEP na KZZ.
V. OBLIKA IN VSEBINA PK 
17. člen 
PK je pametna kartica pravokotne oblike, dolžine 85,6 mm in širine 54 mm (format ID-1), z reliefno oznako »0« za slepe v spodnjem desnem kotu in ima mikroprocesor.
18. člen 
(1) Na sprednji strani PK so zapisani naslednji vidni podatki:
– oznaka, da gre za PK;
– šifra izdajatelja PK;
– ZZZS številka imetnika PK;
– številka izvoda PK;
– osebno ime imetnika PK, ki se zaradi tehničnih omejitev okrajšata, če sta daljša od 31 znakov;
– datum poteka veljavnosti PK.
(2) Na hrbtni strani PK so zapisani napotki o načinu ravnanja v primeru izgube ali najdbe PK, opozorilo o prepovedi zlorabe PK in druga obvestila Zavoda.
19. člen 
(1) V mikroprocesorju PK so zapisani naslednji podatki:
– ZZZS številka imetnika PK;
– številka izvoda PK;
– osebno ime imetnika PK.
(2) V mikroprocesorju PK je poleg podatkov iz prejšnjega odstavka zapisano PEP, na PK zdravnikov in farmacevtov pa tudi KPEP.
(3) V potrdilih iz prejšnjega odstavka so zapisani naslednji podatki, ki so prosto dostopni z uporabo čitalnika pametnih kartic in spletnega brskalnika:
– ZZZS številka imetnika PK;
– številka izvoda PK;
– osebno ime imetnika PK;
– rojstni datum imetnika PK;
– spol imetnika PK;
– davčna številka imetnika PK (samo v KPEP);
– številka zdravstvenega delavca, ki je imetnik PK, če podatek obstaja v evidenci iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika;
– šifra izdajatelja PK.
20. člen 
(1) Imetnik PK prejme poleg PK tudi svojo rezervno PK, ki se uporablja, ko uporaba PK ni mogoča zaradi okvare, izgube ali zaklenitve PK.
(2) Rezervna PK ima enaka pooblastila kot PK.
(3) Istočasna uporaba PK in rezervne PK ni mogoča. Rezervna PK se aktivira ob prvi uporabi, istočasno pa se avtomatično deaktivira PK.
(4) Določbe 17. do 19. in 21. do 27. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za rezervno PK, ki ima na sprednji strani zapisano tudi besedilo »REZERVNA KARTICA«.
VI. IZDAJA IN VELJAVNOST PK 
21. člen 
(1) Za izdajo PK se uporabljajo podatki iz evidenc Zavoda.
(2) Zavod izda imetniku PK prvo PK na podlagi skupne prijave imetnika PK in njegovega delodajalca, novo PK pa na podlagi same zahteve imetnika PK iz 23. člena tega pravilnika.
(3) Imetnik PK s KPEP (zdravnik ali farmacevt) za vsako izdajo PK odda tudi vlogo za pridobitev KPEP v skladu s splošnim aktom Zavoda iz 31. člena tega pravilnika.
22. člen 
(1) Imetnik PK je odgovoren za svojo PK. Ta odgovornost vključuje:
– navedbo pravilnih osebnih podatkov pri vložitvi prijave za PK na obrazcu, ki je opredeljen v splošnem aktu Zavoda iz 31. člena tega pravilnika;
– sporočanje sprememb podatkov o imetniku PK na Zavod v osmih dneh od nastanka spremembe na obrazcu, ki je opredeljen v splošnem aktu Zavoda iz 31. člena tega pravilnika;
– sporočanje okvare, poškodbe ali izgube PK Zavodu takoj, ko je to mogoče, telefonsko v Službo za poslovanje s karticami ali na obrazcu, ki je opredeljen v splošnem aktu Zavoda iz 31. člena tega pravilnika;
– preklic PK in KPEP v primeru zlorabe takoj, ko je to mogoče, telefonsko v Službo za poslovanje s karticami ali na obrazcu, ki je opredeljen v splošnem aktu Zavoda iz 31. člena tega pravilnika;
– vračilo PK Zavodu ali uničenje PK takoj, ko je to mogoče v primeru spremembe vidnih podatkov iz prvega odstavka 18. člena tega pravilnika, zaklenjene, okvarjene ali poškodovane PK. PK se vrne Službi za poslovanje s karticami;
– skrb za gesla za uporabo PK ves čas njene veljavnosti.
(2) PK lahko uporablja le imetnik PK, na čigar ime se glasi. Uporaba PK je mogoča z osebnim geslom – PIN, ki je znan le imetniku PK.
23. člen 
(1) Zavod izda imetniku PK na njegovo zahtevo novo PK:
– če se spremeni ime ali priimek na PK;
– če jo izgubi ali kako drugače ostane brez nje;
– če je PK okvarjena ali poškodovana tako, da njena uporaba ni več mogoča;
– če imetnik PK izgubi geslo za uporabo PK ali zaklene PK.
(2) Zavod avtomatično izda imetniku PK novo PK pred potekom njene veljavnosti iz 27. člena tega pravilnika, imetnika PK s KPEP (zdravnike in farmacevte) pa 72 dni pred potekom veljavnosti PK pisno pozove k oddaji vloge za pridobitev KPEP.
24. člen 
(1) Zavod krije stroške izdaje PK, razen za imetnike PK skupine 16 – Referent PZZ, opredeljene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Cena PK, ki ustreza dejanskim stroškom, povezanim z izdajo kartic imetnikom PK, se določi s cenikom listin Zavoda, ki se objavi na spletnih straneh Zavoda.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Zavod zaračuna izdajo testnih PK, ki jih uporabljajo razvijalci programske opreme in imetniki PK za razvoj in vzdrževanje programskih rešitev za dostop do testnih podatkov v zalednem sistemu.
25. člen 
(1) PK, ki jo je treba nadomestiti z novo, in PK umrlih oseb Zavod uvrsti na seznam neveljavnih PK.
(2) Na seznamu neveljavnih PK se za posamezno PK vodijo podatki o ZZZS številki imetnika PK in o številki izvoda PK.
26. člen 
Zavod o vsaki izdani PK vodi evidenco s podatki o:
– dokumentih za pridobitev PK v skladu s splošnim aktom Zavoda iz 31. člena tega pravilnika;
– številki izvoda PK za imetnika PK;
– personalizaciji in distribuciji PK njenemu imetniku (datum, naslov za pošiljanje);
– statusih v življenjskem ciklusu PK, datumih in vzrokih za nastanek statusov (PK naročena, v izdelavi, v depoju, preklicana, uničena in podobno);
– PEP in KPEP na PK in njihovi veljavnosti;
– podeljenih in odvzetih pooblastilih.
27. člen 
PK, na kateri je zapisan KPEP, je veljavna pet let od izdaje KPEP, sicer pa deset let od izdaje PEP na PK.
VII. POOBLASTILA ZA BRANJE IN ZAPISOVANJE PODATKOV V ZALEDNIH SISTEMIH 
28. člen 
(1) Imetnik PK ima glede na naravo svojega dela v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja opredeljena pooblastila v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Delodajalec imetnika PK je odgovoren za postopke v zvezi z dodeljevanjem in odvzemom pooblastil imetniku PK, in sicer:
– odgovarja za pravilnost podatkov o pooblastilih pri dodeljevanju in odvzemanju pooblastil;
– Zavodu sporoča vsako spremembo pooblastil (pri prenehanju zaposlitve in podobno) v osmih dneh od njenega nastanka na obrazcu, ki je opredeljen v splošnem aktu Zavoda iz 31. člena tega pravilnika;
– imetnika PK seznani s pogoji uporabe PK, ki so opredeljeni v splošnem aktu Zavoda iz 31. člena tega pravilnika.
29. člen 
(1) Zavod po uradni dolžnosti odvzame pooblastila imetniku PK v naslednjih primerih:
– če ugotovi, da je bila zdravstvenemu delavcu odvzeta licenca;
– če izvajalcu zdravstvenih storitev ali upravljavcu iz 5. člena tega pravilnika preneha pogodba z Zavodom;
– če je imetniku PK podeljeno pooblastilo v nasprotju s prvim odstavkom prejšnjega člena;
– na podlagi sodne ali upravne odločbe;
– v primeru zaznane zlorabe PK;
– v drugih primerih, ko Zavod ugotovi, da imetnik PK ni upravičen dostopati do podatkov v zalednem sistemu.
(2) Zavod odvzame pooblastila imetniku PK tudi na njegovo pisno zahtevo.
30. člen 
(1) Imetniki PK v zalednem sistemu v skladu s podeljenimi pooblastili uporabljajo naslednje funkcije oziroma berejo in zapisujejo naslednje sklope podatkov:
1. branje osnovnih osebnih podatkov zavarovane osebe;
2. branje podatkov o obveznem zdravstvenem zavarovanju zavarovane osebe;
3. branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila);
4. branje podatkov o nadstandardnih PZZ;
5. zapis podatkov o izbiri osebnega zdravnika;
6. branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih;
7. zapis podatkov o nosečnosti;
8. branje podatkov o nosečnosti;
9. zapis podatkov o predpisanih medicinskih pripomočkih;
10. zapis podatkov o izdanih medicinskih pripomočkih;
11. branje podatkov o izdanih medicinskih pripomočkih;
12. branje podatkov o predpisanih medicinskih pripomočkih;
13. zapis podatkov o opravljenem postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo;
14. branje podatkov o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo;
15. zapis podatkov o izdaji zdravila;
16. branje podatkov o izdanih zdravilih;
17. branje podatkov o izjavi za darovanje organov;
18. branje podatkov o dobi zavezanosti za doplačila;
19. branje podatkov o dopolnilnih PZZ pri ostalih zavarovalnicah;
20. preverjanje delovanja sistema;
21. branje podatkov o mobilnih preverjanjih zavarovanj;
22. zapis podatkov o tuji zavarovani osebi;
23. branje podatkov o tuji zavarovani osebi;
24. branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen medicinski pripomoček;
25. zapis seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen medicinski pripomoček;
26. zapis pošiljke podatkov;
27. branje odgovora o poslani pošiljki podatkov;
28. branje seznama pošiljk podatkov;
29. branje podatkov o zdravstvenih delavcih;
30. urejanje pooblastil imetnikov PK in KPEP, naročanje PK;
31. branje podatkov iz Centralne baze zdravil.
(2) Natančnejša opredelitev podatkov iz 1. do 25. točke in iz 29. točke prejšnjega odstavka je določena v navodilih za uporabo sistema on-line zdravstvenega zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Zavoda.
(3) Natančnejša opredelitev podatkov iz 26. do 28. točke in iz 31. točke prvega odstavka tega člena je določena v navodilih o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, ki so objavljena na spletni strani Zavoda.
(4) Natančnejša opredelitev podatkov iz 30. točke prvega odstavka tega člena je določena v splošnem aktu Zavoda iz 31. člena tega pravilnika.
(5) Imetniki PK z dodeljenim pooblastilom »1 – Splošni, družinski, šolski, IOZ v DSO, pediater« lahko uporabljajo PEP ali KPEP na svoji PK za branje neosebnih podatkov o kakovosti predpisovanja zdravil (število izdanih receptov, celotna vrednost izdanih receptov in podobno).
31. člen 
Generalni direktor Zavoda s splošnim aktom, ki se objavi na spletni strani Zavoda, natančneje določi:
– postopek izdaje, vračila in uničenja PK in rezervne PK;
– podelitev pooblastil imetnikom PK;
– pogoje uporabe PK in rezervne PK;
– pravice in odgovornosti imetnikov PK, rezervnih PK in njihovih delodajalcev;
– dokumente za pridobitev PK.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(1) Ne glede na drugi odstavek 8. člena tega pravilnika je na KZZ zapisano tudi osebno PEP, ki se uporablja z osebnim geslom, ki ga je bilo mogoče pridobiti med 24. oktobrom 2008 in 1. decembrom 2015, in omogoča imetniku KZZ dostop do njegovih osebnih podatkov v zalednem sistemu. Osebno PEP vsebuje naslednje podatke, ki so prosto dostopni z uporabo čitalnika pametnih kartic in spletnega brskalnika:
– ZZZS številka;
– številka izvoda KZZ;
– osebno ime imetnika KZZ;
– rojstni datum imetnika KZZ;
– spol imetnika KZZ;
– identifikacijska številka nosilca (območne enote Zavoda);
– številka izdajatelja KZZ.
(2) Z osebnim geslom iz prejšnjega odstavka se lahko na KZZ namestijo dodatna lastna PEP ali KPEP imetnika KZZ.
33. člen 
Ne glede na 16. člen tega pravilnika so KZZ, izdane pred 24. oktobrom 2008, veljavne časovno neomejeno.
34. člen 
Ne glede na 20. člen tega pravilnika na rezervnih PK, ki so izdane pred 1. januarjem 2017, ni zapisanega KPEP.
35. člen 
Ne glede na 27. člen tega pravilnika je PK, izdana do 10. julija 2013, veljavna pet let od izdaje PEP na PK.
36. člen 
Pristojna oseba Zavoda izda navodila iz drugega in tretjega odstavka 30. člena tega pravilnika v štirih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
37. člen 
Generalni direktor Zavoda izda splošni akt iz 31. člena tega pravilnika v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
38. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 89/08, 12/09, 91/09, 39/12 in 27/14) in dane izjave zavarovanih oseb o prepovedi dostopa do podatkov o izdanih zdravilih.
39. člen 
(1) Določbi sedme alineje prvega odstavka 7. člena in šeste alineje prvega odstavka 18. člena tega pravilnika se začneta uporabljati 1. januarja 2018.
(2) Določba 30. točke prvega odstavka 30. člena tega pravilnika se začne uporabljati z dnem vzpostavitve tehničnih možnosti za njeno izvedbo, ki ga Zavod objavi na svoji spletni strani.
40. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-12/2015-DI/6
Ljubljana, dne 20. februarja 2017
EVA 2015-2711-0019
Predsednica Upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Lučka Böhm l.r.