Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013

Kazalo

3301. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP), stran 9837.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2013.
Št. 003-02-9/2013-6
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ TRETJEGA OKVIRNEGA KREDITA, KI GA NAJAME EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE OKOLJSKIH PROJEKTOV (ZPOKFOP)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), iz tretjega okvirnega kredita, ki ga Eko sklad najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku do 50 milijonov eurov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita. Sredstva, pridobljena s tem kreditom, bodo namenjena financiranju projektov, usmerjenim predvsem v energetsko učinkovitost in obnovljive vire, varčevanje z vodo in recikliranje vode, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki.
(2) Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
– skrajni rok črpanja kredita je do 30. 11. 2016,
– moratorij na vračilo glavnice kredita je pet let od dneva črpanja,
– zadnji obrok glavnice kredita zapade v plačilo najpozneje 15 let od dneva črpanja zadnje tranše kredita,
– obrestna mera je določena ob črpanju posamezne tranše, in sicer je lahko izbrana obrestna mera nespremenljiva ali spremenljiva,
– valuta črpanja je euro,
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše kredita,
– Eko sklad ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, pred sklenitvijo pogodbe o poroštvu skleneta pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije.
(3) Če Eko sklad ne bo poravnaval svojih veljavnih in zapadlih obveznosti iz kredita iz prvega odstavka tega člena, jih bo namesto Eko sklada na pisni poziv EIB plačala Republika Slovenija.
2. člen
(1) Pogodbo o poroštvu z EIB sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
3. člen
(1) Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kredita namesto Eko sklada, pridobi Republika Slovenija v razmerju do Eko sklada pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) S pogodbo o zavarovanju poroštva iz sedme alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona Republika Slovenija in Eko sklad podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, instrumente zavarovanja in stroške poroštva.
4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
Izdano poroštvo iz prvega odstavka 1. člena tega zakona se všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/13-8/10
Ljubljana, dne 24. oktobra 2013
EPA 1355-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik