Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013

Kazalo

3219. Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi, stran 9653.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa minimalno kakovost in označevanje sadnih sokov in nekaterih podobnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: izdelki), namenjenih prehrani ljudi, v skladu z Direktivo Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10 z dne 12. 1. 2002, str. 58), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2012/12 EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2012 o spremembi Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 115 z dne 27. 4. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/112/ES).
II. SUROVINE
2. člen
(sadje)
(1) Sadje so vse vrste sadja, vključno s paradižnikom.
(2) Sadje mora biti zdravo, primerno zrelo, sveže ali konzervirano s fizikalnimi postopki ali obdelavami, vključno z obdelavo po pobiranju pridelka.
3. člen
(sadna kaša)
Sadna kaša je izdelek, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen z ustreznimi fizikalnimi postopki, kot so pasiranje, drobljenje ali mletje užitnega dela sadja, celega ali olupljenega, ne da bi odvzeli sok.
4. člen
(zgoščena sadna kaša)
Zgoščena sadna kaša je izdelek, pridobljen iz sadne kaše, ki se ji s fizikalnimi postopki odvzame določen delež vsebovane vode. Zgoščeni sadni kaši se lahko povrne aroma, ki se pridobi z ustreznimi fizikalnimi postopki, kot je opredeljeno v 16. členu tega pravilnika, pri čemer se mora v celoti pridobiti iz iste vrste sadja.
5. člen
(arome)
Ne gleda na predpise, ki urejajo arome in nekatere sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih, se arome za povrnitev pridobijo med predelovanjem sadja z uporabo ustreznih fizikalnih postopkov. Ti fizikalni postopki se lahko uporabijo za to, da se obdrži, ohrani ali stabilizira kakovost arome ter vključujejo zlasti stiskanje, ekstrakcijo, destilacijo, filtracijo, adsorpcijo, izhlapevanje, razstavljanje in zgoščevanje. Aroma se pridobi iz užitnega dela sadja, lahko pa je tudi hladno stiskano olje iz lupine citrusov in komponent iz pešk.
6. člen
(sladkorji)
Sladkorji za proizvodnjo sadnih nektarjev so:
– fruktozni sirup,
– sladkorji, ki izvirajo iz sadja,
– sladkorji, opredeljeni v predpisu, ki ureja sladkorje, namenjene za prehrano ljudi;
– med kot je opredeljen v predpisu, ki ureja med.
7. člen
(pulpa ali sadne celice)
Pulpa ali sadne celice so izdelek, pridobljen iz užitnih delov sadja iste vrste, ne da bi odvzeli sok. Pri sadežih citrusov so pulpa ali sadne celice tudi mehurčki soka, pridobljenega iz mesnatega dela plodu.
III. VRSTE IZDELKOV
8. člen
(sadni sok)
(1) Sadni sok je nefermentiran izdelek, pridobljen iz užitnega dela sadja, pridobljenega iz ene ali več vrst zdravega in zrelega sadja, svežega ali konzerviranega s hlajenjem ali zamrzovanjem, in ima barvo, aromo in okus, značilne za sok iz sadja, iz katerega je pridobljen.
(2) Aroma, sadna pulpa in sadne celice, pridobljene z ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste sadja, se lahko soku ponovno dodajo.
(3) V primeru citrusov mora biti sadni sok pridobljen samo iz mesnatega dela plodu. Sok iz limete pa se lahko pridobiva iz celega sadeža.
(4) Kadar se sok pridobi iz sadja s peškami, semeni in lupino, se deli ali sestavni deli pešk, semen in lupine ne uporabijo v soku. Ta določba se ne uporablja za primere, kadar delov ali sestavnih delov pešk, semen in lupine ni mogoče odstraniti z dobrimi proizvodnimi praksami.
(5) Pri proizvodnji sadnega soka je dovoljeno mešanje sadnega soka s sadno kašo.
9. člen
(sadni sok iz zgoščenega sadnega soka)
(1) Sadni sok iz zgoščenega sadnega soka je izdelek, pridobljen tako, da se zgoščenemu sadnemu soku ponovno doda voda, ki mu je bila odvzeta med zgoščevanjem, tako da se ohranijo bistvene fizikalne, kemijske, organoleptične in prehranske značilnosti povprečne vrste soka sadja, iz katerega je pridobljen.
(2) Sadnemu soku iz zgoščenega sadnega soka se lahko ponovno dodajo aroma, pulpa in sadne celice, ki se pridobijo z ustreznimi fizikalnimi postopki, pri čemer se morajo v celoti pridobiti iz iste vrste sadja.
(3) Delež topnih suhih snovi končnega izdelka mora doseči najmanjšo stopnjo Brix za obnovljeni sok, kot je določeno v Prilogi V Direktive 2001/112/ES.
(4) Če je sok iz zgoščenega sadnega soka izdelan iz sadja, ki ni navedeno v Prilogi V Direktive 2001/112/ES, je najmanjša stopnja Brix obnovljenega sadnega soka stopnja Brix soka, ki je bil pridobljen iz sadja pred izdelavo zgoščenega sadnega soka.
(5) Pri proizvodnji sadnega soka iz zgoščenega sadnega soka je dovoljeno mešanje sadnega soka oziroma zgoščenega sadnega soka s sadno kašo oziroma z zgoščeno sadno kašo.
10. člen
(zgoščeni sadni sok)
(1) Zgoščeni sadni sok je izdelek, pridobljen tako, da se sadnemu soku iz ene ali več vrst sadja fizično odvzame določen delež vsebovane vode. Če je izdelek namenjen neposredni potrošnji, je treba odvzeti najmanj 50 % vsebovane vode.
(2) Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste sadja, se lahko zgoščenemu sadnemu soku ponovno dodajo.
11. člen
(z vodo ekstrahiran sadni sok)
Z vodo ekstrahiran sadni sok je izdelek, pridobljen z difuzijo vode:
– iz mesnatega celega sadeža, katerega soka ni mogoče pridobiti z nobenim drugim fizikalnim postopkom, ali
– sušenega celega sadja.
12. člen
(sadni sok v prahu)
Sadni sok v prahu je dehidriran sadni sok, pridobljen tako, da se sadnemu soku iz ene ali več vrst sadja s fizikalnimi postopki odvzame vsebovana voda.
13. člen
(sadni nektar)
(1) Sadni nektar je nefermentiran izdelek, ki je pridobljen z dodatkom vode, z ali brez dodajanja sladkorjev oziroma medu izdelkom iz 8., 9. ali 10. člena tega pravilnika, sadni kaši, zgoščeni sadni kaši oziroma mešanici teh izdelkov.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora sadni nektar izpolnjevati tudi zahteve iz Priloge IV Direktive 2001/112/ES.
(3) Pri proizvodnji sadnih nektarjev z nižjo energijsko vrednostjo se lahko sladkorje deloma ali v celoti nadomesti s sladili v skladu s predpisi, ki urejajo aditive za živila.
(4) Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste sadja, se lahko sadnemu nektarju ponovno dodajo.
IV. DOVOLJENE SESTAVINE, OBDELAVE IN SNOVI
14. člen
(splošno)
(1) Pri pripravi sadnih sokov, sadnih kaš in sadnih nektarjev se uporabijo vrste sadja, ki ustrezajo botaničnemu imenu iz Priloge V Direktive 2001/112/ES, in so poimenovane s proizvodnim imenom za zadevno sadje ali s splošnim imenom za izdelek. Pri vrstah sadja, ki niso vključene v Prilogo V Direktive 2001/112/ES, se uporabi pravilno botanično ali splošno ime.
(2) Pri sadnem soku kot stopnja Brix velja stopnja Brix soka, ki je bil pridobljen iz sadja, in se ne spremeni, razen pri mešanju s sokom iz iste vrste sadja.
(3) Najmanjša stopnja Brix, določena v Prilogi V Direktive 2001/112/ES za obnovljeni sadni sok in obnovljeno sadno kašo, ne zajema topnih suhih snovi kakršnih koli dodanih neobveznih sestavin in aditivov.
15. člen
(dovoljene sestavine)
(1) Izdelkom iz 8. do 13. člena tega pravilnika se lahko dodajo samo naslednje sestavine:
a) vitamini in minerali, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 26), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 953/2009 glede seznamov mineralnih snovi, ki se lahko dodajo živilom (UL L št. 296 z dne 15. 11. 2011, str. 29);
b) aditivi za živila v skladu s predpisi, ki urejajo aditive;
c) sadnemu soku, sadnemu soku iz zgoščenega sadnega soka in zgoščenemu sadnemu soku se lahko ponovno dodajo aroma, pulpa in sadne celice, izločene med postopkom proizvodnje tega sadnega soka;
č) grozdnemu soku se smejo ponovno dodati soli vinskih kislin;
d) sadnim nektarjem se lahko dodajo:
– aroma, pulpa in sadne celice,
– sladkorji oziroma med do 20 % skupne teže končnih izdelkov oziroma
– sladila;
e) izdelkom iz točke (a), prve alinee točke (b), točke (c), druge alinee točke (e) in točke (h) Priloge III Direktive 2001/112/ES je dovoljeno dodati sladkor oziroma med;
f) izdelkom iz 8. do 13. člena tega pravilnika je za uravnavanje kislosti dovoljeno dodajati limonin oziroma limetin sok ali zgoščen limonin oziroma limetin sok, in sicer do 3 g na liter soka, izraženo kot anhidrid citronske kisline;
g) paradižnikovemu soku in paradižnikovemu soku iz zgoščenega paradižnikovega soka se lahko dodajo sol, začimbe in aromatična zelišča.
(2) Trditev, da sadnemu nektarju niso bili dodani sladkorji, in katera koli trditev z enakim pomenom za potrošnika je lahko navedena med označbami samo, kadar izdelek ne vsebuje nobenih dodanih mono- ali disaharidov ali katerih koli drugih živil, uporabljenih zaradi njihovih sladilnih lastnosti, vključno s sladili, kot so opredeljena v predpisih, ki urejajo aditive. Če so sladkorji v sadnem nektarju naravno prisotni, mora biti na označbi navedena tudi naslednja navedba: »vsebuje naravno prisotne sladkorje«.
16. člen
(dovoljene obdelave in snovi)
(1) Pri proizvodnji izdelkov iz tega pravilnika so dovoljene naslednje obdelave:
– mehanski postopki ekstrakcije;
– običajni fizikalni postopki, vključno z ekstrakcijo vode (difuzija) iz užitnega dela sadja, razen pri grozdju za proizvodnjo zgoščenih sadnih sokov, pod pogojem, da tako proizvedeni zgoščeni sadni sokovi ustrezajo zahtevam iz 10. člena tega pravilnika;
– pri grozdnem soku, kjer je bilo grozdje obdelano z žveplovim dioksidom, je dovoljeno razžveplanje s fizikalnimi postopki, pod pogojem, da skupna količina SO2 v končnem izdelku ne presega 10 mg/l.
(2) Pri proizvodnji izdelkov iz tega pravilnika so dovoljene naslednje snovi:
– encimski pripravki: pektinaze (za razgradnjo pektina), proteinaze (za razgradnjo proteinov) in amilaze (za razgradnjo škroba), ki izpolnjujejo zahteve iz predpisa, ki ureja encime za živila;
– užitna želatina;
– tanini;
– silica sol;
– oglje;
– dušik;
– bentonit kot adsorpcijska glina;
– kemično inertna filtracijska sredstva in sredstva za pospeševanje sedimentacije (vključno s perlitom, diatomejsko zemljo, celulozo, netopnim poliamidom, polivinilpolipirolidonom, polistirenom), ki so v skladu s predpisi, ki določajo materiale in izdelke, namenjene za stik z živili;
– kemično inertna sredstva za adsorbcijo, ki so v skladu s predpisi, ki določajo materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, in se uporabljajo za znižanje vsebnosti limonoida in naringina v soku citrusov, ne da bi se znatno spremenila vsebnost limonoidnih glukozidov, kislin, sladkorjev (vključno z oligosaharidi) ali mineralov.
V. OZNAČEVANJE
17. člen
(splošno)
Izdelki iz tega pravilnika morajo biti označeni s skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem predpisom.
18. člen
(pogoji za označevanje)
(1) Imena izdelkov, navedena v 8. do 13. členu tega pravilnika, se uporabljajo samo za izdelke iz navedenih členov in za njihovo poimenovanje v prometu. Imena določenih izdelkov se lahko nadomestijo s posebnimi poimenovanji, navedenimi v Prilogi III Direktive 2001/112/ES. Ta poimenovanja se smejo uporabiti v jeziku in pod pogoji, opredeljenimi v Prilogi iz prejšnjega stavka.
(2) Če je izdelek iz ene vrste sadja, se beseda »sadni« nadomesti z označbo, izpeljano iz vrste sadja.
(3) Pri izdelkih, proizvedenih iz dveh ali več vrst sadja, razen pri uporabi limoninega oziroma limetinega soka, pod pogoji, opredeljenimi v drugem odstavku 15. člena tega pravilnika, je ime izdelka sestavljeno iz uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na volumsko vsebnost vključenih sadnih sokov ali kaše, kot je navedeno na seznamu sestavin. Pri izdelkih, proizvedenih iz treh ali več vrst sadja, se navedba o uporabljenih vrstah sadja lahko nadomesti z besedami »več vrst sadja« ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja.
(4) Pri obnovitvi izdelkov iz 9. členu tega pravilnika v njihovo prvotno stanje s pomočjo snovi, ki so za to neobhodno potrebne, na označbi ni treba navesti vseh sestavin, uporabljenih v ta namen.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti dodatek pulpe ali sadnih celic sadnemu soku v skladu s 15. členom tega pravilnika naveden na označbi.
(6) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja označevanje živil, mora označba za mešanice sadnega soka in sadnega soka iz zgoščenega sadnega soka in za sadni nektar, ki je pridobljen v celoti ali delno iz enega ali več zgoščenih izdelkov, vsebovati besedilo »iz zgoščenega(-nih) soka(-ov)« ali »delno iz zgoščenega(-nih) soka(-ov)«. Ta navedba mora biti v neposredni bližini imena izdelka, dobro izstopati iz ozadja, zapisana z jasno vidnimi črkami.
(7) Pri sadnih nektarjih mora označba vsebovati najmanjšo vsebnost sadnega soka, sadne kaše ali mešanice teh sestavin s podatkom »sadni delež najmanj:… %«. Ta navedba mora biti v istem vidnem polju kot ime izdelka.
19. člen
(označevanje zgoščenega sadnega soka)
Označba zgoščenega sadnega soka, ki ni namenjen končnemu potrošniku, mora vsebovati podatke o prisotnosti in količini dodanega limoninega soka, limetinega soka ali snovi za nakisanje v skladu s predpisi, ki urejajo aditive za živila. Ta podatek mora biti naveden na embalaži, na etiketi na embalaži ali v spremnem dokumentu.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izdelki, ki so dani na trg ali označeni pred 28. oktobrom 2013 v skladu s Pravilnikom o kakovosti sadnih sokov in nekaterih podobnih izdelkov (Uradni list RS, št. 105/10), se lahko dajejo v promet do 28. aprila 2015.
(2) Navedba »od 28. aprila 2015 sadni sokovi ne vsebujejo dodanih sladkorjev« se lahko navede na oznaki v istem vidnem polju kot ime izdelka iz 8. do 12. člena tega pravilnika do 28. oktobra 2016.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in nekaterih podobnih izdelkov (Uradni list RS, št. 105/10).
22. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-303/2012
Ljubljana, dne 23. oktobra 2013
EVA 2012-2330-0190
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje