Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1115. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno varstveno enoto Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, stran 3658.

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in predloga Sveta javnega zavoda Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert je Občinski svet Občine Šentrupert na 21. seji dne 28. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vzgojno varstveno enoto Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek vpisa in sprejema otrok v vzgojno varstveno enoto Vrtec Čebelica (v nadaljevanju: vrtec) pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert (v nadaljevanju: šola), določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Šola vpisuje in sprejema predšolske otroke v programe vrtca na podlagi prijav in prostih mest vse leto, najmanj enkrat letno, praviloma do konca meseca marca pa objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vpis je objavljen na oglasni deski in spletni strani šole ter v sredstvih javnega obveščanja.
3. člen
(1) Starši ali zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na obrazcu Vloga za sprejem otroka v vrtec, ki ga dobijo na spletni strani šole, v tajništvu šole oziroma v vrtcu. Starši lahko vlogo vložijo osebno v tajništvu šole ali jo pošljejo na naslov vrtca oziroma šole.
(2) Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če šola zaradi uporabe meril za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge. To lahko storijo po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek.
(3) Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
4. člen
(1) V vrtec se lahko sprejme predšolskega otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(2) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
5. člen
(1) Šola lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok v programe vrtca, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelka. Vpis otrok se opravi praviloma do konca aprila za naslednje šolsko leto.
(2) V primeru prostih mest, brez čakalnega seznama, je mogoče otroka vključiti tudi med letom. V tem primeru oddajo starši vlogo za sprejem najmanj 15 dni pred predvidenim datumom sprejema.
(3) Otroka, ki še ni izpolnil 11 mesecev starosti, se vnese v evidenco vpisanih otrok vrtca in se ga obravnava, ko so izpolnjeni pogoji za sprejem oziroma ob naslednjem vpisu.
6. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali za to pooblaščena oseba.
(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest za sprejem otrok v vrtec, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru šola staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7. člen
(1) Člane Komisije za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju komisija) imenuje ravnatelj Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert s sklepom.
(2) Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:
– dva predstavnika vrtca,
– predstavnik staršev,
– predstavnik Centra za socialno delo,
– predstavnik občine ustanoviteljice.
(3) Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije na prvi seji, ki jo skliče ravnatelj. Mandat članov komisije traja štiri leta in začne teči z dnem imenovanja. Isti član je v komisijo lahko imenovan zaporedoma največ dvakrat.
(4) Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
8. člen
(1) Komisija obravnava vse vloge za vpis v vrtec, ki so vložene do dneva izteka razpisanega roka, na seji v skladu z določili Zakona o vrtcih in zakona, ki ureja splošni upravni postopek z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
(2) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Člani komisije lahko k sodelovanju povabijo tudi svetovalnega delavca, vodjo vrtca in ravnatelja.
(3) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
(4) Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega seznama glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
9. člen
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se obravnava vloge za sprejemu otrok v vrtec,
– poimensko prisotnost članov komisije in morebitnih drugih navzočih,
– število vlog za sprejem, ki so bile pravočasno vložene,
– seznam otrok z dodeljeno šifro s številom točk po posameznih kriterijih, ki so jih zbrali v skladu s kriteriji iz tega pravilnika,
– določitev prednostnega vrstnega reda otrok z dodeljeno šifro.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
10. člen
(1) Komisija vrednoti vloge o sprejemu otrok na podlagi naslednjih kriterijev, ki so ovrednoteni s pripadajočim številom točk iz spodnje preglednice:
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 1.  |Zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre|    |
|    |za enoroditeljsko družino, starši zavarovani iz|    |
|    |naslova kmetijstva, študentje s statusom    |   20|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 2.  |Zaposlenost enega od staršev          |   5|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 3.  |Število vseh otrok v družini (za vsakega    |    |
|    |otroka)                    |   2|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 4.  |Število predšolskih otrok (za vsakega otroka) |   1|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 5.  |Družina ima v ta vrtec že vključenega enega  |    |
|    |ali več otrok                 |   2|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 6.  |Otrok vključen v drug vrtec (izven kraja    |    |
|    |bivanja)                    |   3|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 7.  |Otrok, ki ima stalno prebivališče       |    |
|    |v Občini Šentrupert              |   2|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 8.  |Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem |    |
|    |letu                      |   5|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 9.  |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno  |    |
|    |šolo                      |   10|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
| 10. |Otrok, ki je zadnje leto pred vstopom v šolo  |   6|
+-------+-----------------------------------------------+-------+
(2) Pri sprejemu imajo prednost otroci s stalnim bivališčem v Občini Šentrupert oziroma otroci staršev z začasnim bivališčem v Občini Šentrupert.
(3) Če je prostih mest več kot je prosilcev iz Občine Šentrupert, se lahko sprejme tudi otroke iz drugih občin.
(4) Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva še rojstni datum otroka (prednost imajo starejši).
11. člen
(1) Šola v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam po zbranem številu točk, od najvišjega do najnižjega.
(2) Šola v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki ga objavi na oglasni deski in spletni strani javnega zavoda. Podatki o otrocih so objavljeni pod šifro.
(3) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z javnim zavodom.
(4) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z zakonom o vrtcih, vložijo ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
(5) Šola pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila.
(6) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila vložijo ugovor na svet šole, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten. Zoper odločitev sveta šole lahko straši sprožijo upravni spor.
(7) Odločitve šole in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto ali po elektronski pošti.
V. POGODBA MED ŠOLO IN STARŠI TER DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC
12. člen
(1) Ko je v šoli odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu otrok, šola staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih.
(2) V pozivu šola izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe s šolo. V tem primeru šola pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
(3) S podpisom pogodbe med šolo in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
(4) Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
(5) Če pride med letom do sprememb vpisa in s tem sestave skupine, ima vrtec pravico, da brez soglasja staršev premesti otroka v ustrezno skupino, kolikor s tem pridobi prosta mesta.
13. člen
(1) Otroci pričnejo z obiskovanjem vrtca na dan, ki je določen v pogodbi.
(2) Otroka, ki v osmih dneh od dneva, ki je določen za začetek prihoda v vrtec, starši ne pripeljejo in o njegovem izostanku ne obvestijo ali izostanka ne opravičijo s tehtnimi razlogi, se izpiše, na njegovo mesto pa se sprejme otroka, ki je prvi na čakalnem seznamu za določeno starostno skupino. Za ta čas starši plačajo oskrbnino, določeno z odločbo. Če vloge za znižano plačilo vrtca niso vložili, plačajo polno ceno programa, v katerega je bil otrok vključen.
(3) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
(4) Otroci, sprejeti v vrtec, so vanj vključeni do vstopa v šolo.
VI. ČAKALNI SEZNAM IN SPREJEM MED ŠOLSKIM LETOM
14. člen
(1) Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, se razporedi na čakalni seznam po prednostnem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v vrtec.
(2) Kolikor je v vrtcu prosto mesto, šola pozove starše otrok s čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, v skladu s tem pravilnikom in zakonom o vrtcih. Če starši odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe s šolo, se ne more šteti, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec.
(3) Otroke, ki se vpišejo med letom, se uvrsti v evidenco vpisanih otrok.
VII. IZPIS OTROKA
15. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca kadarkoli s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca oziroma šole.
VIII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI NA SPLETNIH STRANEH VRTCA
16. člen
Šola je dolžna na svoji spletni strani objaviti informacije:
– o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke,
– o številu prostih mest, ki so staršem na voljo,
– podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
IX. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo Pravilnika o sprejemu otrok v vzgojno varstveno enoto Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v VVE pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šentrupert na 11. redni seji dne 31. 1. 2008.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60300-0001/2013
Šentrupert, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.