Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1114. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, stran 3657.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (Odlok o OPPN objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/08) – v nadaljevanju OPPN
Povod za spreminjanje OPPN je predlog investitorja za zmanjševanje stroškov komunalnega urejanja območja OPPN in prilagajanje OPPN načrtovanim posegom v neposredni bližini območja OPPN ob ohranitvi osnovnega koncepta ureditve.
Predvidene so naslednje spremembe in dopolnitve:
– uvedba možnosti dostave za trgovski center z Vrtojbenske ceste,
– sprememba lokacije in značaja cestnega priključka z obvozne ceste,
– črtanje predvidene kolesarske steze ob robu obvozne ceste in vzpostavitev nadomestne peš in kolesarske povezave s smeri Vrtojbenske ceste proti Vrtojbici,
– sprememba tras in faznosti gradenj javne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, cestni priključek …),
– upoštevanje načrtovanega krožišča na lokaciji sedanjega križišča Vrtojbenske ceste in obvoznice,
– načrtovanje sistema zelenih površin,
– uskladitve gabaritov načrtovanega trgovskega centra,
– druge morebitne manjše spremembe, ki ne vplivajo na celovitost načrtovane prostorske ureditve,
– spremembe kot posledice potrjenih stališč do podanih pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek.
2. Območje
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno območje OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
Spremembe in dopolnitve OPPN ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato bo občina vodila skrajšan postopek sprememb in dopolnitev OPPN.
4. Roki za pripravo
Predvideni časovni potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev OPPN je v primeru, da v postopku ne bo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje, naslednji: osnutek v aprilu 2013, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v maju 2013, obravnava in sprejem predloga na seji občinskega sveta v juniju 2013.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek sprememb in dopolnitev OPPN ter podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev OPPN so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova ulica 61, Ljubljana;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
4. Komunala d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
5. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
6. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
7. Telekom Slovenije d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 P, Nova Gorica;
8. Kabelska televizija Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica;
9. Plinovodi d.o.o., cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
10. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7, Ljubljana;
11. Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec sprememb in dopolnitev OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN prevzame družba SPAR SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-2/2013-2
Šempeter pri Gorici, dne 26. marca 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.