Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1091. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012, stran 3605.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 25. seji dne 21. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2012 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov|   Zaključni|
|   |             |   račun 2012|
+------+-------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV    |        |
|   |IN ODHODKOV       |        |
+------+-------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI     | 17.807.704,06|
+------+-------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI     | 12.608.290,65|
+------+-------------------------+---------------+
|   |700 davki na dohodek in | 10.397.857,00|
|   |dobiček         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |703 davki na premoženje |  1.447.806,10|
+------+-------------------------+---------------+
|   |704 domači davki na blago|   762.627,55|
|   |in storitve       |        |
+------+-------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI    |  2.663.342,66|
+------+-------------------------+---------------+
|   |710 udeležba na dobičku |  1.644.142,14|
|   |in dohodki        |        |
|   |od premoženja      |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |711 takse in pristojbine |   10.955,01|
+------+-------------------------+---------------+
|   |712 denarne kazni    |   10.617,92|
+------+-------------------------+---------------+
|   |713 prihodki od prodaje |   32.815,52|
|   |blaga in storitev    |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |714 drugi nedavčni    |   964.812,07|
|   |prihodki         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI   |   44.435,81|
+------+-------------------------+---------------+
|   |720 prihodki od prodaje |   11.976,88|
|   |osnovnih sredstev    |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |722 prihodki od prodaje |   32.458,93|
|   |zemljišč         |        |
|   |in neopredmetenih    |        |
|   |osnovnih sredstev    |        |
+------+-------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |    2.250,00|
+------+-------------------------+---------------+
|   |730 prejete donacije iz |    1.950,00|
|   |domačih virov      |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |731 prejete donacije iz |     300,00|
|   |tujine          |        |
+------+-------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI   |  2.489.959,27|
+------+-------------------------+---------------+
|   |740 transferni prihodki |  1.386.467,15|
|   |iz drugih javnofinančih |        |
|   |institucij        |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |741 prejeta sredstva iz |  1.103.492,12|
|   |drž. pror.        |        |
|   |iz sreds. prorač. EU   |        |
+------+-------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      | 15.464.911,42|
+------+-------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |  3.579.976,43|
+------+-------------------------+---------------+
|   |400 plače in drugi    |   764.046,53|
|   |izdatki zaposlenim    |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |401 prispevki      |   125.899,52|
|   |delodajalcev za socialno |        |
|   |varnost         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |402 izdatki za blago in |  2.312.194,07|
|   |storitve         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |403 plačila domačih   |   73.279,42|
|   |obresti         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |409 sredstva, izločena v |   304.556,89|
|   |rezerve         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |  6.847.117,24|
+------+-------------------------+---------------+
|   |410 subvencije      |   284.901,80|
+------+-------------------------+---------------+
|   |411 transferi      |  3.676.992,53|
|   |posameznikom       |        |
|   |in gospodinjstvom    |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |412 transferi neprofitnim|   774.991,11|
|   |organizacijam      |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |413 drugi tekoči domači |  2.110.231,80|
|   |transferi        |        |
+------+-------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI  |  4.337.267,32|
+------+-------------------------+---------------+
|   |420 nakup in gradnja   |  4.337.267,32|
|   |osnovnih sredstev    |        |
+------+-------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI |   700.550,43|
+------+-------------------------+---------------+
|   |431 investicijski    |   173.226,14|
|   |transferi fiz. in prav. |        |
|   |osebam, ki niso     |        |
|   |proračunski uporabniki  |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |432 investicijski    |   527.324,29|
|   |transferi proračunskim  |        |
|   |uporabnikom       |        |
+------+-------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –  |  2.343.366,97|
|   |PRIMANJKLJAJ       |        |
+------+-------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |        |
|   |IN NALOŽB        |        |
+------+-------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH  |        |
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+------+-------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH  |    4.554,09|
|   |POSOJIL IN PRODAJA    |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+------+-------------------------+---------------+
|   |751 prodaja kapitalskih |    4.554,09|
|   |deležev         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN     |        |
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH  |        |
|   |DELEŽEV         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN     |   384.667,80|
|   |POVEČANJE KAPITALSKIH  |        |
|   |DELEŽEV         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|4   |41 povečanje kapitalskih |   384.667,80|
|   |deležev         |        |
|   |in naložb        |        |
+------+-------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA    |  –380.113,71|
|   |POSOJILA         |        |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV         |        |
+------+-------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |        |
+------+-------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE       |        |
+------+-------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |      0,00|
+------+-------------------------+---------------+
|   |500 domače zadolževanje |      0,00|
+------+-------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA     |        |
+------+-------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA     |   423.309,79|
+------+-------------------------+---------------+
|   |550 odplačilo domačega  |   423.309,79|
|   |dolga          |        |
+------+-------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV|  1.539.943,47|
|   |NA RAČUNU        |        |
+------+-------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE    |  –423.309,79|
+------+-------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE    | –2.343.114,64|
+------+-------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA    |  2.702.226,88|
|   |RAČUNIH DNE 31. 12. 2012 |        |
+------+-------------------------+---------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012.
4. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2012 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2013 znašajo 1.503.027,35 € in so naslednja:
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 675.554,40 €,
– sredstva najemnin stanovanj v višini 26.274,02 €,
– sredstva okoljskih dajatev v višini 538.417,12 €,
– sredstva krajevnih skupnosti v višini 262.481,81 €.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-3/2013
Ajdovščina, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.