Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1089. Sklep o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge, stran 3600.

Na podlagi 312. člena v povezavi s 317.c členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o sistemu jamstva za vloge
1. člen
V Sklepu o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 97/10, 26/12 in 75/12) se v prvem odstavku 1. člena točka b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) vsebino, roke in način obveščanja vlagateljev in javnosti po 311. in 314.a členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 45/12 in 105/12; v nadaljevanju: ZBan-1),«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta točka b).
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta beseda »neto«.
4. člen
(1) V prvem odstavku 14. člena se v točki b) črta besedilo »neto vlog,«.
(2) V tretjem odstavku se črta besedilo », vključno s primeri, ko je znesek neto vloge negativen«, točka a) in b) pa se spremenita tako, da se glasita:
»a) Podatki za izplačilo zajamčenih vlog:
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|Naziv polja  |Opis vsebine  |Tip polja   |Komentar/šifrant|
|        |        |(dolžina)   |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DAVČNA     |Davčna številka|Numerični (8) |        |
|ŠTEVILKA    |        |       |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA     |Oznaka države |Numerični (3) |Trimestna    |
|DAVČNEGA    |        |       |šifra iz    |
|REZIDENTSTVA  |        |       |šifranta    |
|        |        |       |držav      |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DAVČNA     |Davčna številka|Alfa     |        |
|ŠTEVILKA TUJE |        |numerični   |        |
|OSEBE     |        |(30)     |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|ENOLIČNA    |Enolična    |Alfa     |Povezovalni   |
|ŠTEVILKA    |številka    |numerični   |podatek z    |
|KOMITENTA   |komitenta   |(16)     |drugo      |
|        |        |       |datoteko    |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|MATIČNA    |Matična    |Alfa     |        |
|ŠTEVILKA    |statistična  |numerični   |        |
|        |številka za PO |(10)     |        |
|        |in SP     |       |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|NAČIN JAMČENJA |        |Alfa     |Povezovalni   |
|        |        |numerični (3) |podatek z    |
|        |        |       |drugo      |
|        |        |       |datoteko    |
|        +---------------+--------------+----------------+
|        |Običajno    |       |OBJ - Tretji  |
|        |jamstvo    |       |odst. 310.   |
|        |Polno pokritje |       |člena ZBan-1  |
|        |Jamstvo po   |       |PPO - Prva   |
|        |računu     +--------------+alineja     |
|        |        |       |devetega    |
|        |        |       |odst. 310.   |
|        |        |       |člena ZBan- 1  |
|        |        +--------------+JRA - Druga   |
|        |        |       |alineja     |
|        |        |       |devetega    |
|        |        |       |odst. 310.   |
|        |        |       |člena ZBan-1  |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|VRSTA     |PO, FO, SP, SK |Alfa     |Povezovalni   |
|KOMITENTA   |        |numerični (2) |podatek z    |
|        |        |       |drugo      |
|        |        |       |datoteko    |
|        |        |       +----------------+
|        |        |       |FO - fizična  |
|        |        |       |oseba      |
|        |        |       |PO - pravna   |
|        |        |       |oseba      |
|        |        |       |SP -      |
|        |        |       |samostojni   |
|        |        |       |podjetnik,   |
|        |        |       |FO, ki     |
|        |        |       |opravlja    |
|        |        |       |dejavnost    |
|        |        |       |SK - skupina  |
|        |        |       |oz. oseba iz  |
|        |        |       |enajstega    |
|        |        |       |odstavka 310.  |
|        |        |       |člena ZBan-1  |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|NAZIV     |FO – priimek in|Alfa     |        |
|KOMITENTA   |ime      |numerični   |        |
|        +---------------+(240)     |        |
|        |PO – dolgi   |       |        |
|        |naziv     |       |        |
|        +---------------+       |        |
|        |SP – naziv   |       |        |
|        +---------------+       |        |
|        |SK – naziv   |       |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|KRATEK NAZIV  |PO, SP – kratek|Alfa     |        |
|KOMITENTA   |naziv komitenta|numerični   |        |
|        |        |(35)     |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|PRIIMEK    |FO – priimek  |Alfa     |        |
|        |        |numerični   |        |
|        |        |(75)     |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|IME      |FO – ime    |Alfa     |        |
|        |        |numerični   |        |
|        |        |(75)     |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|NASLOV     |Ulica in hišna |Alfa     |        |
|        |številka    |numerični   |        |
|        |        |(35)     |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|KRAJ      |Kraj (vključno |Alfa     |        |
|        |s poštno    |numerični   |        |
|        |številko za  |(35)     |        |
|        |tujino)    |       |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|POŠTA     |Poštna številka|Numerični (4) |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA     |Država     |Numerični (3) |Trimestna    |
|KOMITENTA   |        |       |šifra iz    |
|        |        |       |šifranta    |
|        |        |       |držav      |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DATUM ROJSTVA |Datum rojstva |Date     |Identifikacijski|
|        |        |dd.mm.llll  |podatek pri   |
|        |        |       |fizični osebi  |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|KRAJ ROJSTVA  |Kraj rojstva  |Alfa     |Identifikacijski|
|        |        |numerični   |podatek pri   |
|        |        |(35)     |fizični osebi  |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|DRŽAVA ROJSTVA |Država rojstva |Numerični (3) |Trimestna    |
|        |        |       |šifra iz    |
|        |        |       |šifranta    |
|        |        |       |držav      |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|ZNESEK     |Znesek za   |Numerični   |        |
|ZAJAMČENE   |izplačilo   |(15,2)    |        |
|VLOGE     |        |       |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|OPOMBE     |Vsebina opombe |Alfanumerični |        |
|        |        |(200)     |        |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
b) Podrobnejši podatki za izračun zneska zajamčenih vlog:
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|Naziv polja  |Opis vsebine   |Tip polja |Komentar/šifrant|
|        |         |(dolžina) |        |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|ENOLIČNA    |Enolična številka |Alfa    |Povezovalni   |
|ŠTEVILKA    |komitenta     |numerični |podatek s    |
|KOMITENTA   |         |(16)    |prvo datoteko  |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|NAČIN JAMČENJA |         |Alfa    |Povezovalni   |
|        |         |numerični |podatek s    |
|        |         |(3)    |prvo datoteko  |
|        +------------------+      +----------------+
|        |Običajno jamstvo |      |OBJ       |
|        +------------------+      |PPO       |
|        |Polno pokritje  |      |JRA       |
|        +------------------+      |        |
|        |Jamstvo po računu |      |        |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|VRSTA     |PO, FO, SP, SK  |Alfa    |Povezovalni   |
|KOMITENTA   |         |numerični |podatek s   |
|        |         |(2)    |prvo datoteko  |
|        |         |      +----------------+
|        |         |      |FO - fizična  |
|        |         |      |oseba      |
|        |         |      |PO - pravna   |
|        |         |      |oseba      |
|        |         |      |SP -      |
|        |         |      |samostojni   |
|        |         |      |podjetnik,   |
|        |         |      |FO, ki     |
|        |         |      |opravlja    |
|        |         |      |dejavnost    |
|        |         |      |SK - skupina  |
|        |         |      |oz. oseba iz  |
|        |         |      |enajstega    |
|        |         |      |odstavka 310.  |
|        |         |      |člena ZBan-1  |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|RAČUN/PARTIJA |Številka računa, |Alfa    |OE (SM) -    |
|        |pogodbe      |numerični |partija     |
|        |         |(30)    |        |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|OPIS      |Oznaka za vrsto  |Alfa    |TRR -      |
|        |vloge/obveznosti |numerični |transakcijski  |
|        |         |(3)    |račun,     |
|        |         |      +----------------+
|        |         |      |HVL -      |
|        |         |      |hranilna    |
|        |         |      |vloga      |
|        |         |      +----------------+
|        |         |      |DEP - depozit  |
|        |         |      +----------------+
|        |         |      |POT -      |
|        |         |      |potrdilo o   |
|        |         |      |depozitu,    |
|        |         |      +----------------+
|        |         |      |OVL - ostale  |
|        |         |      |vloge      |
|        |         |      +----------------+
|        |         |      |VAR -      |
|        |         |      |varčevanje   |
|        |         |      +----------------+
|        |         |      |FIR-      |
|        |         |      |fiduciarni   |
|        |         |      |račun      |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|VALUTA     |Oznaka valute   |Alfa    |EUR, CHF, …   |
|        |         |numerični |        |
|        |         |(3)    |        |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|STANJE VAL   |         |Numerični |        |
|        |         |(15,2)   |        |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
|STANJE EUR   |         |Numerični |Protivrednost  |
|        |         |(15,2)   |v EUR na dan  |
|        |         |      |stečaja     |
+---------------+------------------+-----------+----------------+
                                «
(3) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Datoteki iz tretjega odstavka tega člena sta tekstovni z vnaprej predpisano dolžino zapisa. Zapis v datoteki pod točko a) tretjega odstavka tega člena je dolg 837 znakov, v datoteki pod točko b) pa 87 znakov. Stanja kot numerični podatki so zapisani z vodilnimi ničlami, decimalno vejico in dvema decimalkama. Zneski v obeh datotekah so v formatu Numeric(15,2) in sicer:
– cela mesta (12 mest)
– decimalna vejica (1 mesto)
– decimalna mesta (2 mesti)
Tekstovna (alfa numerična) polja so levo poravnana.«
(4) V šestem odstavku se številka »9« nadomesti s številko »8«.
5. člen
Obrazec JAM iz 15. člena Sklepa o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 97/10, 26/12 in 75/12) se nadomesti z obrazcem JAM, ki predstavlja sestavni del tega sklepa.
6. člen
(1) Banka se s spremenjenimi zahtevami za zagotovitev podatkov na podlagi 4. člena tega sklepa uskladi najkasneje do 30. 9. 2013.
(2) Banka predloži prvo poročilo po novem obrazcu JAM na podlagi tega sklepa po stanju na dan 30. 9. 2013.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. aprila 2013
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije