Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1084. Pravilnik o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov, stran 3562.

Na podlagi šestega odstavka 20. člena Zakona davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznamov pravnih oseb – neplačnikov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa roke in način izmenjave podatkov med Davčno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS), Carinsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ter Centralno klirinško depotno družbo, d. d. (v nadaljnjem besedilu: KDD) zaradi določitve dejanskih lastnikov pravnih oseb – neplačnikov v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).
2. člen
(obveznost davčnega organa)
(1) CURS v dveh delovnih dneh po poteku 25. dne v mesecu pošlje svoj seznam pravnih oseb – neplačnikov DURS-u.
(2) DURS v treh delovnih dneh po izteku 25. dneva v mesecu pošlje svoj seznam pravnih oseb – neplačnikov in seznam iz prejšnjega odstavka AJPES-u. Seznama neplačnikov vsebujeta podatke o matični in davčni številki pravnih oseb – neplačnikov.
3. člen
(obveznost AJPES-a in KDD)
(1) AJPES seznama pravnih oseb – neplačnikov v treh delovnih dneh po prejemu dopolni s podatki o fizičnih osebah, ki so 25. dan v mesecu dejanski lastniki pravnih oseb s tega seznama.
(2) KDD brezplačno pošlje AJPES-u podatke iz delniških knjig, ki se vodijo v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, najpozneje prvi delovni dan po 25. dnevu v mesecu.
(3) AJPES ugotovi dejanske lastnike pravnih oseb – neplačnikov na podlagi podatkov iz drugega odstavka tega člena. Seznama pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter datumu rojstva fizičnih oseb, ki so dejanski lastniki teh pravnih oseb, če imajo v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisan EMŠO. Če EMŠO v Poslovnem registru Slovenije oziroma Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ni vpisan, AJPES seznama pravnih oseb – neplačnikov dopolni s podatki o imenu in priimku ter davčni številki dejanskih lastnikov. AJPES dopolnjena seznama pravnih oseb – neplačnikov vrne DURS-u najpozneje do konca tretjega delovnega dne po prejemu prvih seznamov neplačnikov. Ne glede na prejšnji stavek podatke o EMŠO ali davčni številki dejanskih lastnikov pravnih oseb AJPES zagotovi le, če je podatek vpisan v Poslovni register Slovenije oziroma Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
4. člen
(pošiljanje dopolnjenega seznama CURS-u)
DURS po prejemu seznamov pravnih oseb – neplačnikov, ki jih je dopolnil AJPES, seznam, ki se nanaša na CURS, nemudoma, najpozneje pa naslednji delovni dan po prejemu, pošlje CURS-u.
5. člen
(način pošiljanja podatkov)
(1) DURS in AJPES si podatke izmenjata elektronsko na zaščiten način v šifrirani obliki.
(2) KDD pošlje AJPES podatke iz delniških knjig na zaščiten način v šifrirani obliki.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/206/2013
Ljubljana, dne 28. marca 2013
EVA 2013-1611-0037
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance