Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2611. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 6700.

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF in 57/12) in 2. člena Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo in prostor v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o določanju cen subvencioniranega prevoza
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane mesečne vozovnice, polne cene subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj in cene subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec.
2. člen
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice)
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCM = A * K * M
pri čemer je:
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– A: cena enkratne vozovnice, skladno z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici;
– K: koeficient;
– M: število.
(2) Število M iz prvega odstavka tega člena se izračuna po naslednji enačbi:
M = (ŠD * 2) / ŠM
pri čemer je:
– ŠD: št. šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
– ŠM: št. šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.
(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je za izvajanje medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov omejena z zgornjo mejo, ki znaša 1, in spodnjo mejo, ki znaša 0,842, in se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov na enak način natančneje definira s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci.
(4) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena se za izvajanje železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka natančneje definira s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci.
(5) Polna cena subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCE = PCM/2
pri čemer je:
– PCE: polna cena subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice;
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice.
(6) Upravičenec ima pravico do nakupa subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice v drugo smer potovanja pri drugem izvajalcu, če izvajalec, ki izvaja subvencionirani prevoz upravičenca v prvo smer potovanja, nima ustrezne povezave obeh smeri potovanja. Če se pri izdaji subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice v drugo smer potovanja zamenja tudi vrsta subvencioniranega prevoza, mora izvajalec druge vrste subvencioniranega prevoza preveriti ustreznost višine cene, ki jo je plačal upravičenec pri izvajalcu oziroma izvajalcih prve vrste prevoza v prvotni smeri potovanja. Če se ob izdaji takšne vozovnice ugotovi, da je menjava vrste prevoza v drugo smer potovanja povzročila dvig razreda oddaljenosti, mora izvajalec druge vrste prevoza upravičencu obračunati razliko do višjega razreda oddaljenosti.
3. člen
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj)
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCM10 = 10 * A
pri čemer je:
– PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice, skladno z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici.
(2) V primeru nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj mora prodajalec vozovnice izdati subvencionirano vozovnico za pet voženj v eno smer in pet voženj v drugo smer prevoza.
(3) Polna cena subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCE10 = PCM10/2
pri čemer je:
– PCE10: polna cena subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice za deset voženj;
– PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj.
4. člen
(cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od dolžine skupne razdalje prevoza upravičenca z medkrajevnim avtobusnim oziroma železniškim prometom v eno smer potovanja in vrste subvencionirane mesečne vozovnice.
(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 20 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 30 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 50 eurov.
(3) Cena subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je enaka ceni subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec.
5. člen
(cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 15 eurov.
(2) Cena subvencionirane enosmerne mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, je enaka ceni subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-335/2012
Ljubljana, dne 20. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0160
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
Soglašam!
 
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve