Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

591. Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2012, stran 1238.

Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 10., 10.a, 10.b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – odločba US, 57/08 in 94/10 – ZIU, 36/11), 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 110/11 – ZDIU12), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10), 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07, 14/11) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 je Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 17. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2012
1.
Občina Trebnje se v letu 2012 v skladu z Zakonom o financiranju občin zadolži za financiranje naslednjih projektov (novi projekti v letu 2012): Ureditev infrastrukture v romskem naselju Hudeje, Primarni vod Hudeje in KČN Blato, Vodovod-sekundar Sv. Ana, Vodovod Stehanja vas, Prevezava na javni vodovod – Jezero, Odkup zemljišč za zaokrožitev romskega naselja Hudeje, Prenova in vzdrževanje poslovne stavbe – Goliev trg 4, Zagotavljanje prostorov za knjižnico, ki jih je v načrtu razvojnih programov za obdobje 2012–2015 ob sprejemanju Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 potrdil občinski svet, in sicer v višini 1.400.000,00 EUR.
2.
Občina Trebnje najame kredit pri najugodnejši poslovni banki; za dobo deset let, po najugodnejših stroških zadolževanja.
3.
Pogodbo o zadolževanju sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
4.
Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Trebnje in v posameznem letu odplačila ne smejo presegati 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Trebnje.
Št. 410-6/2012
Trebnje, dne 17. februarja 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.