Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

588. Sklep o delni razveljavitvi Sklepa o sprejemu ukinitve statusa javnega dobra št. 350-0002/2010, stran 1233.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99 (16/99 popr.), 36/99 Odl. US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01 – ZSam-1, 16/02 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02 – ZLS-L, 108/03 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05, 100/05 – UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 101/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 6. člena in 15. člena Statuta Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 12. redni seji dne 14. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o delni razveljavitvi Sklepa o sprejemu ukinitve statusa javnega dobra št. 350-0002/2010
1. člen
Sklep o sprejemu ukinitve statusa javnega dobra št. 350-0002/2010, ki ga je Občinski svet Občine Škocjan sprejel na 29. redni seji, dne 11. 5. 2010, se v delu, ki se nanaša na sprejem ukinitve statusa javnega dobra za nepremičnino ID znak 1394-3410/2-0, razveljavi.
2. člen
Ta delna razveljavitev sklepa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2012-2
Škocjan, dne 6. februarja 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.