Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

585. Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov v naselju Podgora v Občini Straža, stran 1229.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10 in 84/10), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08), III. poglavja Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 38/10), II. poglavja Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Straža (Uradni list RS, št. 17/09) in 6., 15. in 73. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 12. redni seji dne 2. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o sofinanciranju izgradnje vodovodnih priključkov v naselju Podgora v Občini Straža
1. člen
Občina Straža s tem sklepom omogoča skupno izgradnjo vodovodnih priključkov stanovanjskim objektom in zidanicam na novozgrajeno vodovodno omrežje v naselju Podgora.
2. člen
Občina Straža zagotavlja lastnikom obstoječih objektov iz 1. člena tega sklepa, ki do 31. 7. 2012 sklenejo pogodbo o sofinanciranju izgradnje vodovodnega priključka, da pod enakimi in enotnimi pogoji pridobijo vodovodni priključek, če objekt od primarnega ali sekundarnega voda ni oddaljen več kot 100 m in za izvedbo obstaja možnost gravitacijskega priključka. Če je objekt oddaljen več kot 100 m, je lastnik objekta dolžan razliko plačati sam, ali pa sam zgraditi vodovodni priključek v celoti.
Oddaljenost priključka od primarnega ali sekundarnega voda se lahko poveča za skupino največ treh objektov.
3. člen
Lastnik objekta si je dolžan sam pridobiti služnost za prekop in napeljavo vodovodnega priključka za vsa zemljišča, po katerih poteka vodovodni priključek.
4. člen
Izgradnja vodovodnega priključka zajema:
– izkop, montažo cevovoda in zasutje jarka v dolžini največ 100 m,
– navrtalno objemko, v gradbeno garnituro in cestno LŽ kapo,
– tipski termo-vodomerni jašek »Zagožen« z LŽ pokrovom,
– vodomer s pripadajočimi ventili in spojnim materialom.
5. člen
Lastnik objekta se s podpisom pogodbe zaveže plačati delež za izgradnjo vodovodnega v največ šestih obrokih. Delež izgradnje vodovodnega priključka za stanovanjski objekt znaša 600,00 EUR, za gospodarski objekt (zidanico) pa 1.000,00 EUR.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju izgradnje vodovodnega priključka mora lastnik objekta podati vlogo za odmero komunalnega prispevka po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža (Uradni list RS, št. 17/09).
6. člen
Sklep se uporablja za priključevanje objektov fizičnih oseb.
Izvedba vodovodnega priključka za objekte z dejavnostjo se obračuna po dejanski vrednosti vodovodnega priključka.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se objavi tudi na oglasni deski in na spletni strani Občine Straža.
Št. 35402-1/2012-3
Straža, dne 2. februarja 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.