Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

584. Odlok o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža, stran 1226.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 12. seji dne 2. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Straža ureja oglaševanje ter usmerjevalni in obvestilni sistem.
2. člen
Oglaševanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi izraznimi oblikami za vizualno sporočanje (v nadaljnjem besedilu: obvestilna sredstva) širši javnosti.
Obvestilo je namenjeno širši javnosti, kadar je obvestilno sredstvo nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
3. člen
Za obvestilno mesto v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti se šteje vsak fiksen ali mobilen objekt ali naprava, urejena za nameščanje obvestilnih sredstev, kakor tudi nameščanje obvestilnih sredstev neposredno na zgradbe in druge nepremičnine, z namenom posredovanja obvestil širši javnosti.
Za mobilno obliko posredovanja obvestil se štejejo vse oblike raznosa, raztrosa in razdeljevanja obvestilnih sredstev, vse oblike nameščanja obvestilnih sredstev na cestna vozila in izvajanje reklamiranja in obveščanja z za te namene opremljenimi vozili.
Za mobilno obliko posredovanja obvestil se šteje tudi nameščanje obvestilnih sredstev v času izvajanja volilne kampanje izven urejenih in za to določenih obvestilnih mest.
Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne in obvestilne table ter table za obeleževanje poslovnih stavb in dejavnosti.
II. VRSTE OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE
4. člen
Na območju Občine Straža je dovoljeno na javnih mestih postaviti naslednje vrste objektov:
1. plakate na plakatnih mestih občine,
2. mobilna sredstva oglaševanja,
3. reklamne panoje na drogovih javne razsvetljave,
4. nosilce čezcestnih transparentov,
5. svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
6. reklamne panoje (mali reklamni panoji, veliki – jumbo panoji in drugi),
7. reklamne panoje z vrtljivo površino (rotopanoji),
8. elektronske reklamne panoje (displayi).
Plakatna mesta občine določi župan v Seznamu plakatnih mest Občine Straža.
III. OBLIKE IZVAJANJA
5. člen
Oglaševanje se glede na vrste objektov oglaševanja izvaja:
1. v okviru občinske uprave ali javnega zavoda v lasti občine:
– plakati na plakatnih mestih občine,
– oglaševanje na mobilnih sredstvih,
– nosilci čezcestnih transparentov,
– reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave.
2. v obliki koncesije:
– svetlobne vitrine (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč),
– reklamni panoji (mali reklamni panoji, veliki – jumbo panoji in drugi),
– reklamni panoji z vrtljivo površino (rotopanoji),
– elektronski reklamni panoji (displayi),
– usmerjevalni in obvestilni sistem.
IV. IZVAJANJE V OKVIRU OBČINSKE UPRAVE
6. člen
V okviru občinske uprave se izvaja dejavnost iz 1., 2., 3. in 4. točke 4. člena tega odloka.
1. Pridobitev dovoljenja za oglaševanje
7. člen
Dovoljenje za oglaševanje se pridobi na podlagi vloge za oglaševanje. V dovoljenju se določi lokacijo za oglaševanje, vrsto objektov za oglaševanje ter obdobje oglaševanja.
Na podlagi vloge za oglaševanje se odmeri občinska taksa v skladu z Odlokom o občinskih taksah v Občini Straža.
Pri oglaševanju s plakati na plakatnih mestih občine overi občina plakate z žigom občine ter navede časovno obdobje plakatiranja.
8. člen
Oglaševanje lahko izvaja:
– pooblaščeni delavec občinske uprave,
– organizator dogodka, za katerega se plakatira,
– fizična ali pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost, v katere korist je oglaševanje izvedeno.
Izvajalec oglaševanja prevzame odgovornost, da bo oglaševanje opravljeno v skladu s tem odlokom.
2. Obveznosti strank
9. člen
Stranka, ki pridobi dovoljenje za namestitev plakatov na plakatna mesta občine in izvaja oglaševanje sama, mora:
– skrbeti, da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta kvalitetno pritrjeni,
– da so plakati opremljeni z žigom občine in časovnim obdobjem plakatiranja,
– da po preteku časovnega obdobja plakatiranja v roku dveh dni odstrani vse plakate in plakatno mesto očisti.
V primeru da stranka po poteku časovnega obdobja plakatiranja plakatov ne odstrani pravočasno, jih odstrani pooblaščeni delavec občinske uprave na stroške stranke.
V. KONCESIJA
10. člen
Predmet koncesije je izbirna lokalna gospodarska javna služba oglaševanja in obvestilne ter usmerjevalne signalizacije na obvestilnih mestih oziroma nosilcih oglaševanja iz 5. do 8. točke 4. člena tega odloka.
Koncesijo lahko izvajajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: izvajalec oglaševanja) in katerim pristojni organ občine po izvedenem javnem razpisu v skladu s tem odlokom podeli koncesijo.
11. člen
Obvestilna mesta oziroma lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja na zemljiščih in objektih v lasti Občine Straža morajo biti v skladu s prostorskimi akti občine.
12. člen
Koncesija se izvaja na celotnem območju Občine Straža.
13. člen
Kandidat za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno v državi članici Evropske unije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima poravnane davke, prispevke in ostale obveznosti do Občine Straža,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost ter finančno usposobljenost za izvajanje koncesije,
– da izkaže, da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– druge pogoje, ki jih morebiti dodatno določi koncedent v javnem razpisu.
14. člen
Koncesionarju se lahko podeli javno pooblastilo, da nemudoma odstrani vsako obvestilno sredstvo, nameščeno izven dovoljenih obvestilnih mest, na stroške tistega, ki je obvestilno sredstvo namestil ali tistega, v čigar korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev.
15. člen
Koncesija se podeli za obdobje pet let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
16. člen
Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja koncesionar.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncendent.
Nadzor izvajanja dejavnosti koncesije v imenu koncedenta opravlja občinska uprava Občine Straža.
18. člen
Koncesionar mora občinski upravi na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige oziroma v dokumentacijo, iz katere je možno razbrati podatke, pomembne oziroma potrebne za nadzor nad izvajanjem koncesije. Smiselno enako velja tudi v primeru, da koncedent napoti h koncesionarju drugo uradno osebo.
19. člen
Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
– da kontinuirano in kvalitetno izvaja koncesirano dejavnost na celotnem območju občine,
– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do 15. marca,
– da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so morebiti za koncedenta pomembni, če sta jih tako opredelila v koncesijski pogodbi na podlagi izvedenega javnega razpisa.
20. člen
Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
21. člen
Koncesionarja za posamezno vrsto obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanj z lokacijami za oglaševanje izbere občinska uprava na podlagi javnega razpisa, in sicer po postopku javnega razpisa, ki ga določa Zakon o gospodarskih javnih službah, ki se za podeljevanje koncesij uporablja skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in postopek vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
22. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. številu lokacij za postavitev posameznih vrst nosilcev oglaševanja,
4. morebitnih dodatnih pogojih, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
5. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
6. obveznih sestavinah prijave na razpis,
7. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika (kandidata),
8. izklicni višini nadomestila za uporabo površin v lasti Občine Straža za oglaševanje v EUR za m2 oglaševalne površine posameznih vrst nosilcev oglaševanja na dan oziroma v EUR za drugo primerno enoto posameznega nosilca oglaševanja,
9. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
10. roku in načinu predložitve prijav,
11. času in kraju odpiranja ponudb,
12. roku za izbor koncesionarja,
13. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
14. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
23. člen
Izbira najugodnejšega ponudnika oziroma kandidata se lahko opravi, če se je na javni razpis pravilno prijavil in oddal popolno ponudbo vsaj en ponudnik.
24. člen
Imenovana strokovna komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi poročilo s predlogom za izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma najugodnejših ponudnikov za posamezne vrste oglaševanja.
O najugodnejšem ponudniku odloči na podlagi poročila strokovne komisije občinska uprava. V ta namen direktor občinske uprave ali druga s strani župana pooblaščena uradna oseba občinske uprave izda v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, upravno odločbo.
25. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez soglasja koncendenta.
26. člen
Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
27. člen
Lokacije za postavitev nosilcev oglaševanja sme izvajalec oglaševanja uporabljati le v skladu s tem odlokom in pogodbo oziroma dovoljenjem.
Koncesionar mora obvestilna mesta oziroma nosilce oglaševanja označiti s firmo.
Koncesionar je dolžan redno vzdrževati in obnavljati obvestilna mesta za oglaševanje, na katerih se izvaja koncesija, in neposredno okolico.
Poškodovana oglasna sporočila mora koncesionar takoj zamenjati z novimi.
Poškodovane plakate na velikih samostoječih in stenskih panojih mora koncesionar takoj zamenjati z novimi in skrbeti za urejen videz. V primeru, da oglaševalna površina ni oddana, jo je koncesionar dolžan prelepiti z belim papirjem.
Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Stranka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z zakonom.
28. člen
Za uporabo obvestilnih mest določa strankam pogoje koncesionar, ki zagotavlja tudi nameščanje in odstranjevanje obvestilnih sredstev.
29. člen
Koncesionarji morajo pod enakimi pogoji zagotoviti organizatorjem volilne kampanje uporabo obvestilnih mest, s katerimi upravljajo, v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo.
30. člen
Koncesionarji, ki so skladno s tem odlokom pridobili kakšno pravico, so dolžni plačevati občinsko takso v skladu z Odlokom o občinskih taksah v Občini Straža.
Obveznost koncesionarja, da plačuje predpisano občinsko takso v zvezi z opravljanjem dejavnosti, se uredi tudi v koncesijski pogodbi.
31. člen
Obveznost plačila občinske takse nastane z dnem postavitve nosilca oglaševanja, preneha pa z njegovo odstranitvijo.
Občinsko takso je treba plačevati tudi za čas, ko koncesionar ne uporablja postavljenega nosilca oglaševanja.
VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
32. člen
V času izvajanja volilne kampanje se lahko oglašuje s prenosljivimi uličnimi panoji, transparenti, zvočnimi objekti ali napravami, za kar si mora stranka predhodno pridobiti dovoljenje občinske uprave.
Vlogo za pridobitev dovoljenja mora vložiti vsaj 5 dni pred nameravanim začetkom oglaševanja.
VII. PREPOVEDI
33. člen
Prepovedano je:
– oglaševati brez dovoljenja za oglaševanje ali v nasprotju z njim,
– nenamensko uporabljati objekte za oglaševanje,
– poškodovati objekte za oglaševanje,
– lepiti male ali velike plakate na zunanje površine izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, elektro in telefonskih omaric in podobno.
VIII. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektorat.
35. člen
Inšpektorat izda kršitelju odločbo o takojšnji odstranitvi obvestilnih sredstev za oglaševanje, če ugotovi:
1. da ni pridobil dovoljenja za oglaševanje,
2. da je postavil obvestilno sredstvo na lokaciji, ni bila navedena v javnem razpisu oziroma ki ni na Seznamu plakatnih mest Občine Straža,
3. da ni plačal oziroma ne plačuje občinske takse.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
V primeru, da kršitelj ne odstrani obvestilnega sredstva v roku, določenem v odločbi inšpektorata, ta za izvršitev odločbe določi drugo pravno ali fizično osebo, ki odstrani obvestilno sredstvo na stroške kršitelja.
36. člen
Kolikor je posameznemu koncesionarju podeljeno javno pooblastilo iz 10. člena tega odloka, inšpektorat ob ugotovljeni kršitvi in neizpolnjeni odločbi o odstranitvi obvestilnega mesta s strani samega kršitelja, pozove pooblaščenega koncesionarja, da ta takoj odstrani obvestilno sredstvo.
Kadar kršitelja ni mogoče identificirati, inšpektorat odredi, da pooblaščeni koncesionar takoj odstrani obvestilno sredstvo, s katerim se krši ta odlok.
IX. DOLOČBE O SANKCIJAH
37. člen
Z globo v višini 1.000 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
1. namesti plakate, čezcestne transparente ali izvaja oglaševanje z mobilnimi sredstvi brez dovoljenja občinske uprave,
2. postavi obvestilno sredstvo na lokaciji, ki ni bila navedena v javnem razpisu.
Z globo v višini 250 EUR se sankcionira za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v Občini Straža (Uradni list RS, št. 63/09).
Do podelitve koncesije se za objekte iz 5. do 8. člena tega odloka uporabljajo določbe Odloka o plakatiranju v Občini Straža (Uradni list RS, št. 63/09).
39. člen
Obstoječe usmerjevalne in obvestilne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh, ki so neskladne s tem odlokom oziroma drugim predpisom, je vzdrževalec občinskih cest dolžan odstraniti v roku 10 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-33/2011-5
Straža, dne 2. februarja 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.