Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

582. Pravilnik o uporabi objektov Športnega parka Mokronog, stran 1224.

Na podlagi 3., 17. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/98 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 9. seji dne 15. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi objektov Športnega parka Mokronog
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Pravilnik določa namen uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, in način in pogoje za izbor uporabnikov Športnega parka Mokronog.
(2) Športni park Mokronog vključuje športno dvorano in zunanje športne površine (v nadaljevanju: športni objekti), ki vključujejo: – atletski stadion iz umetne mase, na katerem je rokometno igrišče, dva prečna košarkarska igrišča, atletska steza dolžine 150 metrov, skok v daljino, met krogle, teniško igrišče, igrišče za odbojko na mivki, zaščiteno otroško igrišče.
(3) V dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce,
– garderobe,
– športna orodja v objektu.
(4) V sklopu zunanjih športnih površin se lahko dajejo v uporabo naslednji objekti:
– vadbene površine atletskega stadiona,
– tribune za gledalce,
– teniško igrišče,
– odbojka na mivki,
– športno orodje in oprema zunanjih igrišč.
2. člen
(1) Upravljavec športnih objektov je Osnovna šola Mokronog (v nadaljevanju: upravljavec), ki imenuje osebo, ki skrbi za izvajanje hišnega reda (v nadaljevanju: upravitelj).
(2) Nadzor nad uporabo športnih objektov v popoldanskem času od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah, izvaja upravljavec, ki poskrbi tudi za redno čiščenje in vzdrževanje športnih objektov.
3. člen
(1) Osnovna šola dvorano in športne objekte uporablja v času od 7.00 do 16.00 ure, od ponedeljka do petka. Po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje šola športne objekte v uporabo drugim uporabnikom v skladu s sprejetim programom dela in urnikom zasedenosti športnih objektov.
(2) Športni objekti so lahko v uporabi do 23.00 ure, od ponedeljka do petka. V soboto in nedeljo je lahko športna dvorana tudi v uporabi za tekme ali prireditve.
4. člen
Športni objekti po tem pravilniku se uporabljajo za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolska športna tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, področnih in državnih ravneh;
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
3. športno rekreacijo klubov, športnih društev, športne tekme teh klubov in društev;
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin;
5. športno vadbo društev in klubov izven občine;
6. prireditve Občine Mokronog - Trebelno;
7. športni objekti se lahko uporabljajo tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Občine Mokronog - Trebelno in upravljavca in z njim sklene pogodbo o uporabi, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
5. člen
(1) Ne glede na določila prejšnjega člena lahko upravljavec ali občina, kateremukoli uporabniku:
– odpove posamezne termine uporabe športnih objektov ali
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine in osnovne šole.
(2) Rok za odpoved termina s strani upravitelja je 1 teden.
6. člen
(1) Uporabniki odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov v času njihove uporabe. Na javnih prireditvah pa mora organizator športne oziroma druge prireditve poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo veljavni predpisi in hišni red.
(2) Občina Mokronog - Trebelno in upravljavec ne odgovarjata za poškodbe igralcev, nastopajočih in gledalcev pri uporabi športnih objektov, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
(3) Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-teh v športne namene uporabljati športno opremo v skladu s sprejetimi predpisi. Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov, odgovarjajo uporabniki prostorov materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPORABO
7. člen
(1) Prednost pri najemu športnih objektov bodo imeli naslednji uporabniki:
+------------------+--------------------------------------------+
|I. prioriteta   |redna športna vzgoja in interesna športna  |
|         |vzgoja osnovne šole; prednostna uporaba se |
|         |nanaša na termine v času šolskega pouka od |
|         |ponedeljka do petka, od 7.00, do 16.00 ure, |
|         |in v času počitnic ter sobote za izvajanje |
|         |projektov;                 |
+------------------+--------------------------------------------+
|II. prioriteta  |programi interesne športne vzgoje otrok in |
|         |mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski|
|         |šport, ki jih sofinancira Občina Mokronog - |
|         |Trebelno;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|III. prioriteta  |programi kakovostnega in vrhunskega športa, |
|         |ki jih sofinancira Občina Mokronog -    |
|         |Trebelno;                  |
+------------------+--------------------------------------------+
|IV. prioriteta  |programi interesnih športnih aktivnosti   |
|         |predšolskih, šolskih otrok ter otrok in   |
|         |mladine s posebnimi potrebami, ki jih    |
|         |sofinancira Občina Mokronog - Trebelno;   |
+------------------+--------------------------------------------+
|V. prioriteta   |programi športne rekreacije, ki jih     |
|         |sofinancira Občina Mokronog - Trebelno;   |
+------------------+--------------------------------------------+
|VI. prioriteta  |druga društva, klubi, zavodi, organizacije, |
|         |fizične in pravne osebe ter razne skupine za|
|         |potrebe športne rekreacije ter organizacije |
|         |športnih, kulturnih in drugih prireditev.  |
+------------------+--------------------------------------------+
(2) V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno učenci, dijaki in študentje.
(3) Ob praznikih in vikendih se športni objekti oddaja v uporabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge komercialne ter nekomercialne prireditve.
8. člen
(1) Predloge uporabnikov za uporabo športnih objektov zbere Občina Mokronog - Trebelno z javnim pozivom na krajevno običajen način, in sicer praviloma do konca meseca avgusta tekočega leta za koriščenje prostih terminov v naslednjem šolskem letu.
(2) Na podlagi prejetih prijav se izdela terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto.
(3) Z namenom racionalne izrabe razpoložljivih terminov koriščenja športnih objektov in ne glede na prioritete, so možna naknadna usklajevanja uporabnikov športnih objektov pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja. Oddaja prostorov v uporabo ne sme predstavljati ovire za izvajanje dejavnosti osnovne šole. Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina pa je:
– v primeru celodnevnega najema najmanj 14 dni,
– v ostalih primerih pa najmanj 7 dni.
(4) V primeru, da je uporabniku termin že potrjen, uporabnik pa ne odjavi uporabe v skladu z prejšnjim odstavkom ima upravitelj pravico zaračunati potrjen termin.
9. člen
Upravljavec z uporabniki sklene pogodbo. Sestavni del pogodbe je hišni red Športnega parka Mokronog. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnih objektov, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektih in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
10. člen
V petih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti upravitelju. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
11. člen
(1) Pogodba z uporabniki športnih objektov se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita upravitelj in uporabnik.
(2) Pogodbo o uporabi lahko upravitelj prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo športnih objektov v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
2. če kršijo določila hišnega reda Športnega parka Mokronog, pogodbe o uporabi in drugih predpisov glede uporabe športnih objektov;
3. če ne plačajo računov za uporabo športnih objektov v dogovorjenih rokih. Za uporabnike, sofinancirane iz občinskega proračuna na programih športa, občina zadrži sredstva dolžnika.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO ŠPORTNIH OBJEKTOV
12. člen
(1) Cenik za uporabo športnih objektov sprejme župan.
(2) Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Cenik se v začetku šolskega leta praviloma uskladi z rastjo življenjskih potrebščin.
(3) Župan izda sklep o določitvi cene uporabe z veljavnostjo od 1. septembra tekočega leta.
13. člen
(1) Uporabniki športnih objektov morajo ceno uporabe poravnati v skladu s pogodbo.
(2) Uporabniki športnih objektov iz 7. točke 4. člena tega pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.
(3) Prihodki od uporabe športnih objektov so prihodki, ki jih upravljavec vodi na posebnem kontu in so namenjeni za pokrivanje stroškov upravljanja športnih objektov.
(4) V primeru neplačila uporabe prostorov v roku, določenem v pogodbi, si Občina Mokronog - Trebelno pridružuje pravico, da dolžnikom, ki so kot izvajalci letnega programa športa sofinancirani iz občinskega proračuna, zadrži izplačilo odobrenih sredstev za izvedbo posameznih vsebin.
IV. DRUGA DOLOČILA
14. člen
Upravljavec mora voditi posebno evidenco uporabe športnih objektov, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektih in športnih orodjih po zaključku uporabe.
15. člen
Nadzor nad uporabo športnih objektov zagotavljajo pristojna strokovna služba Občine Mokronog - Trebelno, upravitelj športnih objektov, v času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi strokovni kader Osnovne šole Mokronog.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011
Mokronog, dne 15. februarja 2012
Župan
Občina Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.