Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

577. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem, stran 1220.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (UO št. 29/91, Uradni list RS, št. 16/07, 39/07 in 65/10) so bili sprejeti leta 1991 ter dopolnjeni in spremenjeni leta 2010. Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v letu 2010 je bil dokument v celoti prenovljen in zastavljen povsem na novo. Zaradi novih ureditev v območju Fc3, je potrebna sprememba nekaterih podrobnejših urbanističnih pogojev v tej funkcionalni celoti. Fc3 – obrobje mesta.
Spremembe se nanašajo na dopustne višinske gabarite objektov in nekatera druga urbanistična določila, ki so prikazani v grafičnih prilogah list št. 5 »Prikaz prostorsko ureditvenih pogojev na območju obrobja mesta Fc3«.
Sprememba v EU 3-6 se nanaša na dopustnost višinskih gabaritov, ki bodo omogočali izgradnjo potrebnih objektov za celovito ureditev Enote urejanja EU 3-6.
Ostala določila PUPa se ne spreminjajo.
Predvidene spremembe in dopolnitve PUP-a se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se, skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega odloka rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
2. Območje obravnave
Spremembe PUP-a se nanašajo na določitev višinskih gabaritov znotraj Funkcionalne celote Fc3 obrobje mesta in sicer v Enoti urejanja EU 3-6.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4. Rok za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz
+--------------------------------+---------------+--------------+
|       Faza       |  Nosilec  |   Rok   |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave    |UOP, župan,  |Januar 2012  |
|sprememb in dopolnitev PUPa   |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |Župan     |Januar 2012  |
|in v svetovnem spletu, MOP   |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Priprava osnutka sprememb in  |Načrtovalec  |25 dni    |
|dopolnitev PUPa         |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja     |UOP      |15 dni    |
|prostora za pridobitev smernic |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava    |Načrtovalec  |1 mesec po  |
|morebitnih dopolnilnih     |        |pridobitvi  |
|strokovnih podlag oziroma CPVO |        |smernic    |
|in dopolnitev osnutka sprememb |        |       |
|in dopolnitev PUPa       |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni     |Župan, UOP   |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |        |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka sprememb  |        |javne     |
|in dopolnitev PUP-a; objava na |        |razgrnitve  |
|krajevno običajen način in v  |        |       |
|svetovnem spletu        |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP,      |15 dni    |
|dopolnjenega predloga PUP-a z  |načrtovalec  |       |
|evidentiranjem vseh pisnih   |        |       |
|pripomb             |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Prva obravnava na OS      |Občinski svet |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Priprava stališč do pripomb in |Načrtovalec,  |15 dni po   |
|predlogov iz javne razgrnitve  |UOP, župan   |zaključku   |
|in javne obravnave       |        |javne     |
|                |        |obravnave   |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb na  |UOP      |       |
|krajevno običajen način     |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Oblikovanje dopolnjenega    |Načrtovalec  |15 dni po   |
|predloga sprememb in dopolnitev |        |potrditvi   |
|PUPa na podlagi stališč do   |        |stališč    |
|pripomb ter predlogov javnosti |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev  |UOP,      |15 dni    |
|urejanja prostora na dopolnjen |načrtovalec  |       |
|predlog sprememb in dopolnitev |        |       |
|PUPa              |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|– Priprava usklajenega predloga |Načrtovalec  |       |
|PUPa              |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|– Druga obravnava in sprejem  |Župan, občinski|       |
|odloka na občinskem svetu    |svet      |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem listu  |        |       |
|RS               |        |       |
+--------------------------------+---------------+--------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutke sprememb in dopolnitev PUP-a, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP-a je Mestna občina Koper, ki financira izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in drugih gradiv ter pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
7. Objava sklepa
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 3505-2/2012
Koper, dne 30. januarja 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articolo 57 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt, Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle norme tecniche d’attuazione riferite al centro storico di Capodistria ed alla rispettiva zona d’influenza (Eu 3-6)
1. Stato di cose presenti e motivi per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Le norme tecniche d'attuazione relative agli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/91, Gazzetta ufficiale della RS, 16/07, 39/01 e 65/10) sono state accolte nell’anno 1991 ed in seguito modificate ed integrate nell’anno 2010. Col Decreto sulle modifiche ed integrazione alle norme tecniche d’attuazione, accolto nel 2010, il documento è stato completamente aggiornato e rielaborato. A causa di alcune sistemazioni effettuate nell’area Fc3, è necessaria la modifica di certe norme urbanistiche più dettagliate, attinenti questo comprensorio funzionale. Fc3 – periferia della città.
Le modifiche riguardano i parametri delle altezze massime consentite per i fabbricati e di altre disposizioni urbanistiche che sono raffigurate negli elaborati grafici foglio n. 5 »Raffigurazione delle norme tecniche d’attuazione per il comprensorio della periferia (Fc3)«.
La modifica nei comparti di assetto EU 3-6 ha come oggetto le altezze massime consentite, che permetteranno la costruzione delle strutture necessarie per la completa sistemazione dei comparti d'assetto 3-6.
Le altre disposizioni delle N.T.A. non subiscono modifiche.
Le previste modifiche ed integrazioni alle N.T.A. si riferiscono solamente a singoli interventi nel territorio e non incidono sugli assetti territoriali pianificati né sull’utilizzo dei terreni e dei fabbricati confinanti. Di conseguenza, il termine per la presentazione delle linee guida e dei pareri in ambito alla procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al decreto è ridotto a 15 giorni, così come la durata dell’esposizione alla libera visione del pubblico, in ottemperanza all’articolo 61 a della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.).
2. Ambito d’intervento
Le modifiche alle N.T.A. riguardano le disposizioni riferite alle altezze massime all’interno del comprensorio funzionale Fc3, periferia della città, precisamente nel comparto d’assetto 3-6.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi elaborati alla predisposizione del piano territoriale comunale e di altri strumenti urbanistici equiparabili riferiti al territorio del Comune Città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
4. Tempi di predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle NT.A. ovvero delle singole fasi
+-------------------------+------------------+------------------+
|      Fase     | Amministrazione | Termine previsto |
|             |  procedente  |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Delibera sull'avvio della|UAT, sindaco   |Gennaio 2012   |
|predisposizione delle  |         |         |
|modifiche ed integrazioni|         |         |
|alle N.T.A.       |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Pubblicazione della   |Sindaco      |Gennaio 2012   |
|delibera nel bollettino |         |         |
|ufficiale e sul sito web,|         |         |
|MAT           |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Predisposizione della  |Pianificatore   |25 giorni     |
|bozza delle modifiche ed |         |         |
|integrazioni alle N.T.A. |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Invito agli enti preposti|UAT        |15 giorni     |
|alla pianificazione   |         |         |
|territoriale per     |         |         |
|l'acquisizione delle   |         |         |
|direttrici        |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Analisi delle direttrici,|Pianificatore   |1 mese dalla   |
|realizzazione degli   |         |l’acquisizione  |
|approfondimenti tecnici |         |delle direttrici |
|ovvero la valutazione  |         |         |
|integrale dell’impatto  |         |         |
|ambientale e delle    |         |         |
|integrazioni alla bozza |         |         |
|delle modifiche ed    |         |         |
|integrazioni alle N.T.A. |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Avviso sull'esposizione |Sindaco, UAT   |7 giorni     |
|al pubblico e sul    |         |precedenti    |
|dibattito pubblico della |         |all'esposizione al|
|bozza integrata relativa |         |pubblico     |
|alle modifiche ed    |         |         |
|integrazioni alle N.T.A.;|         |         |
|esposizione secondo le  |         |         |
|modalita localmente in  |         |         |
|uso e sul sito web    |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Esposizione al pubblico e|UAT,       |15 giorni     |
|discussione della    |pianificatore   |         |
|proposta integrata delle |         |         |
|N.T.A. con indicazione di|         |         |
|tutte le pervenute    |         |         |
|osservazioni scritte   |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Prima letteura nel    |Consiglio     |         |
|Consiglio comunale    |comunale     |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Preparazione delle prese |Pianificatore,  |15 giorni dalla  |
|di posizione nei     |UAT, sindaco   |conclusione del  |
|confronti delle     |         |dibattito pubblico|
|osservazioni e dei    |         |         |
|suggerimenti derivanti  |         |         |
|dall'esposizione pubblica|         |         |
|e del dibattito pubblico |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Pubblicazione, secondo le|UAT        |         |
|modalita localmente in  |         |         |
|uso, delle prese di   |         |         |
|posizione nei confronti |         |         |
|delle osservazioni    |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Compilazione della    |Pianificatore   |15 giorni     |
|proposta integrata delle |         |dall’approvazione |
|modifiche ed integrazioni|         |delle prese di  |
|alle N.T.A. in base alle |         |posizione     |
|prese di posizione nei  |         |         |
|confronti delle     |         |         |
|osservazioni       |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Acquisizione dei pareri |UAT,       |15 giorni     |
|degli enti preposti alla |pianificatore   |         |
|pianificazione      |         |         |
|territoriale in materia |         |         |
|della proposta sulle   |         |         |
|modifiche ed integrazioni|         |         |
|alle N.T.A.       |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|– Preparazione di una  |Pianificatore   |         |
|proposta integrata delle |         |         |
|N.T.A.          |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|– Seconda lettura ed   |Sindaco,     |         |
|approvazione del decreto |consiglio     |         |
|da parte del consiglio  |comunale     |         |
|comunale         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
|Pubblicazione del decreto|         |         |
|nella Gazzetta ufficiale |         |         |
|della RS         |         |         |
+-------------------------+------------------+------------------+
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio cui si fa l’obbligo di fornire le linee guida e i pareri ed altri enti che collaboreranno alla predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle N.T.A.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire le linee guida in merito alle bozze delle modifiche ed integrazioni alle N.T.A. sono:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana;
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana:
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 12, Isola;
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria;
– Komunala Koper, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Si aggiungono altri enti preposti alla sistemazione del territorio che gestiscono o sono responsabili per un preciso ambito, se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura.
Gli enti preposti alla pianificazione territoriale forniscono le linee guida e i pareri allo strumento urbanistico entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Obblighi attinenti al finanziamento ed alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
L’ente procedente del documento è il Comune Città di Capodistria, la procedura di predisposizione e di accoglimento del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. è il Comune Città di Capodistria, che finanzia l’elaborazione delle soluzioni tecniche e di altri materiali, pure la realizzazione del documento.
L’autore del documento (il pianificatore), scelto dal committente in virtù delle norme sull’assegnazione degli appalti pubblici, deve adempiere le condizioni di cui alla Legge sulla sistemazione del territorio.
7. Pubblicazione della delibera
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito web ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 3505-2/2012
Capodistria, 30. gennaio 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.