Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

572. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012, stran 1209.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 11. seji dne 16. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2012 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
+--------+----------------------------------------+-------------+
| KONTO |         OPIS         |Proračun leta|
|    |                    |     2012|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  17.063.622|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  10.764.728|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  8.978.962|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  7.691.527|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   950.183|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   337.252|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.785.766|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.596.986|
|    |premoženja               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    4.750|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    16.600|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    57.130|
|    |storitev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   110.300|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  2.374.700|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   884.700|
|    |sredstev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  1.490.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.924.194|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.936.428|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.987.766|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  17.337.462|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  4.488.211|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   823.308|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   134.234|
|    |varnost                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.243.862|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    81.775|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   205.032|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  4.561.035|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    49.500|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |  2.734.910|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   618.122|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.158.503|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  7.583.836|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  7.583.836|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   704.380|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |   132.780|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi       |   571.600|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |   –273.840|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    17.100|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    17.100|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    17.100|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    50.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   –32.900|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   635.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   635.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   635.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   328.260|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   328.260|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   328.260|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |      0|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   306.740|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   273.840|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |      0|
|    |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2010
Idrija, dne 16. februarja 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.