Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

570. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 1207.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Občine Hodoš na 8. redni seji dne 10. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
I.
Občina Hodoš bo ceno storitve javne službe obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za leto 2012 znaša 40 %.
II.
Občina Hodoš bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Hodoš nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 naprej.
Št. 013-0001/2012-2
Hodoš, dne 13. februarja 2012
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.