Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

559. Sklep o ceni storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, stran 1196.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) je Občinski svet Občine Divača na 12. redni seji dne 6. 2. 2012 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode glede na dobavljeno količino pitne vode znaša brez DDV:
– za odvajanje komunalne odpadne vode 0,2686 €/m3,
– za čiščenje komunalne odpadne vode 0,7590 €/m3.
2.
Cena uporabe javne infrastrukture za vodomer DN 13, brez DDV znaša:
– za oskrbo s pitno vodo 7,8603 €/mesec,
– za odvajanje komunalne odpadne vode 2,8763 €/mesec,
– za čiščenje komunalne odpadne vode 3,2049 €/mesec.
Občina subvencionira navedene cene uporabe javne infrastrukture v višini 40 % uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Subvencionirana cena uporabe javne infrastrukture za vodomer DN 13, brez DDV za uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti znaša:
– za oskrbo s pitno vodo 4,7162 €/mesec,
– za odvajanje komunalne odpadne vode 1,7258 €/mesec,
– za čiščenje komunalne odpadne vode 1,9229 €/mesec.
Subvencija cene se uveljavi z dnem uveljavitve navedenih cen.
3.
V proračunu za leto 2012 se v okviru proračunskih postavk 160341 »Subvencija za omrežnino infrastrukturnih objektov vodovoda« in 150237 »Subvencija za omrežnino infrastrukturnih objektov JGS odvajanja in čiščenja odpadnih voda« zagotovi potreben znesek subvencije za leto 2012.
4.
Ta sklep velja takoj.
Št. 032-0001/2012-10
Divača, dne 6. februarja 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.