Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

546. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli, stran 1173.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji dne 15. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli.
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in skupin.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli,
– da imajo ustrezno registracijo, urejeno evidenco o članstvu in pobrani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programov,
– občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov ter plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da program ni že sofinanciran iz občinskega proračuna.
3. člen
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki se za iste programe že financirajo na podlagi drugih javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Sredstva za sofinanciranje ostalih nalog s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovijo iz drugih ustreznih proračunskih postavk. Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Bistrica ob Sotli ter na krajevno običajen način.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
Javni razpis obsega:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– okvirno višino sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prijavi,
– rok za vložitev prijav,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
5. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
6. člen
V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja. Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
8. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne podpiše pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
9. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program po naslednjih namenih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti društva (do 100 % vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
b) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini (do 10 % vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi ...) – do 20 % vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
d) strokovno izpopolnjevanje (do 5 % vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev).
10. člen
Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in skupin se upoštevajo naslednja vsebinska merila:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Merilo                    | Število točk  |
+---------------------------------------------+-----------------+
|velikost društev in število delujočih skupin |   do 10   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|javni nastopi in udeležba na srečanjih    |   do 10   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|dosežki na tekmovanjih ljubiteljske kulture |   do 10   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|vključevanje v izobraževalne programe    |   do 10   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|lastna sredstva               |   do 10   |
+---------------------------------------------+-----------------+
11. člen
Velikost društva in število delujočih skupin bodo ocenjeni na naslednji način:
                  število aktivnih članov
                  predlagatelja x 8 točk
 ocena za velikost društva = ------------------------------
                  številom aktivnih članov
                  predlagatelja z največ
                    aktivnimi člani
Predlagatelji, ki imajo organizirane različne sekcije oziroma delujoče skupine, bodo dobili dodatni 2 točki.
12. člen
Javni nastopi in udeležba na srečanjih bodo ocenjeni na naslednji način:
– 7 ali več nastopov in udeležb na občinskih
srečanjih                       10 točk
– 1 do 7 nastopi ali udeležba na vseh
srečanjih                       5 točk.
13. člen
Dosežke na tekmovanjih ljubiteljske kulture bo ocenila komisija na podlagi podatkov, ki jih bo predlagatelj navedel v predlogu. Ob tem bo upoštevala rang tekmovanja in dosežen rezultat. Ocenjeni bodo dosežki v tekočem, preteklem in predpreteklem letu.
14. člen
Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno na naslednji način:
Vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja v predpreteklem, preteklem in tekočem letu bo ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi ali drugih dokazil o sodelovanju v izobraževalnem programu:
– 6 in več udeležb                  10 točk
– od 4 do 6 udeležb                  6 točk
– od 2 do 4 udeležbe                 3 točke
– ena udeležba                    1 točka.
15. člen
Delež lastnih sredstev:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Delež lastnih sredstev            |   Točke   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|do 10 %                   |    3    |
+---------------------------------------------+-----------------+
|od 10 do 20 %                |    5    |
+---------------------------------------------+-----------------+
|od 20 %                   |    10    |
+---------------------------------------------+-----------------+
16. člen
Sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme se lahko izvede do višine 50 % vrednosti vloge posameznega društva oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
17. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji, programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR
18. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Bistrica ob Sotli predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
19. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 43/05).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2012
Bistrica ob Sotli, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.