Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2011 z dne 29. 9. 2011

Kazalo

3216. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Mirna Peč, stran 9865.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Mirna Peč
1. člen
Druga alineja 2. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 populacijskih enot (populacijska enota oziroma populacijskih ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje voda, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan – v nadaljevanju (PE).«
2. člen
Besedilo v 4. členu se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih in gospodarskih objektov (zidanice) s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč in stalno bivajo v teh objektih. V primeru novogradnje se upoštevata dve osebi za bodoče stanovanjske objekte in ena oseba za zidanice, kolikor vlagatelj ne predloži drugih ustreznih dokazil o številu oseb, ki bodo stalno prebivale v novem objektu.«
3. člen
Tretji odstavek 8. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do 150 € na dejansko pokrite PE, vendar ne več kot 50 % investicije.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2010-5
Mirna Peč, dne 21. septembra 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.