Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

276. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, stran 747.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in 106/10) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
1. člen
V Pravilniku o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08) se v prvem odstavku 4. člena v točki B) za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– izbrane teme iz stvarnega in zemljiškoknjižnega prava,«.
2. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedi »pet dni« nadomestita z besedilom »sedem delovnih dni«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Nova tretja alinea B) točke prvega odstavka 4. člena pravilnika se začne uporabljati 1. maja 2011.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-401/2010
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
EVA 2010-2011-0079
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje