Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011

Kazalo

3066. Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža, stran 9312.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža (Uradni list RS, št. 45/11) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 1. korespondenčni seji dne 28. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi štipendij v Občini Straža
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja:
– štipendijo in pogoje za pridobitev štipendije,
– višino štipendije in obveznosti štipendista,
– postopek za dodelitev štipendije.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE IN VIŠINA ŠTIPENDIJE
2. člen
(upravičenci do štipendije)
Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje (v nadaljnjem besedilu: dijak) in osebe s statusom študenta in študentke (v nadaljnjem besedilu: študent), ki imajo stalno prebivališče v Občini Straža.
Upravičenci iz prve točke morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let,
– ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 26 let,
– ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji,
– niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
3. člen
(pogoji za pridobitev štipendije)
Štipendija se dodeli kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika in:
– za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega bivališča povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 70 % minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju, ter
– za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča glede na oddaljenost od kraja šolanja:
+-------------------+--------------------+
|Oddaljenost od   |Višina cenzusa   |
|kraja šolanja ali |(v % minimalne   |
|študija (v km)   |plače)       |
+-------------------+--------------------+
|do vključno 15   |71         |
+-------------------+--------------------+
|nad 15 do vključno |72         |
|45         |          |
+-------------------+--------------------+
|nad 45       |73         |
+-------------------+--------------------+
4. člen
(višina štipendije)
Osnovna štipendija znaša 60 EUR mesečno za dijake in 110 EUR mesečno za študente.
5. člen
(dodatki)
Upravičenci do štipendiranja so upravičeni do dodatka za prevoz v primestnem in medkrajevnem prometu, ki se določi tako, da se upošteva oddaljenost od kraja izobraževanja do kraja stalnega prebivališča.
Višina dodatka v skladu s prejšnjim odstavkom znaša:
+-------------------+--------------------+
|Oddaljenost v km  |Višina dodatka (v  |
|          |EUR)        |
+-------------------+--------------------+
|od 5 do vključno 10|40         |
+-------------------+--------------------+
|nad 10 do vključno |50         |
|20         |          |
+-------------------+--------------------+
|nad 20 do vključno |60         |
|40         |          |
+-------------------+--------------------+
|nad 40       |80         |
+-------------------+--------------------+
Oddaljenost od kraja izobraževanja do kraja stalnega prebivališča je oddaljenost po najkrajši poti.
Upravičencem do štipendiranja, ki se izobražujejo in bivajo zunaj kraja stalnega prebivališča, pripada tudi dodatek za bivanje v višini 40,00 EUR.
Izjemoma se lahko študentom na podlagi vloge odobri tudi povračilo drugih stroškov v obliki brezobrestnega posojila, kar odobri Komisija Proračunskega sklada za štipendiranje. Posojilo se uredi v posebni pogodbi.
6. člen
(izračun in ugotavljanje dohodka na družinskega člana)
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih štipendij.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
7. člen
(objava in vsebina javnega razpisa)
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij, ki se objavi na spletni strani Občine Straža, na oglasni deski, v glasilu Stražan ali v lokalnem časopisu.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– pogoje, ki so potrebni za dodelitev štipendije,
– način vložitve vloge za dodelitev štipendije,
– dokumentacijo, ki jo mora kandidat predložiti skupaj z vlogo,
– rok za prijavo na razpis.
8. člen
(vloga za štipendijo)
Vloga za dodelitev štipendije se vloži na obrazcu, določenem v javnem razpisu. Vlogi morata biti priložena:
– dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto in
– življenjepis na predpisanem obrazcu, ki je priloga razpisne dokumentacije.
9. člen
(vrstni red dodeljevanja štipendij)
Štipendije se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, tako da ima prednost kandidat z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom na družinskega člana.
Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenem z odločbo o dodelitvi štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu kandidatu po vrstnem redu na prednostni listi.
10. člen
(uporaba postopka)
Pri dodeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
11. člen
(Komisija za štipendiranje)
Za pregled in presojo prispelih prijav na javni razpis za dodelitev štipendij imenuje direktor občinske uprave Občine Straža Komisijo za štipendiranje.
Komisija šteje 3 člane.
Komisija najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za predložitev prijav na javni razpis opravi presojo prijav po pogojih in merilih za pridobitev štipendije ter na tej podlagi pripravi poročilo in predlog za dodelitev štipendij.
12. člen
(odločanje o pravici do štipendije)
O pridobitvi pravice do štipendije odloča na prvi stopnji občinska uprava Občine Straža, na drugi stopnji pa župan Občine Straža.
13. člen
(pogodba o štipendiranju)
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta Občina Straža in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije.
14. člen
(doba prejemanja štipendije in način izplačevanja štipendij)
Pravica do štipendije pripada od začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega kandidat uveljavlja pravico do štipendije, oziroma od meseca vložitve vloge do konca izobraževalnega programa, za katerega kandidat uveljavlja pravico.
Štipendistu se začne izplačevati štipendijo s prvim naslednjim mesecem po začetku šolskega oziroma študijskega leta oziroma s prvim naslednjim mesecem po odločitvi o popolni vlogi oziroma po pridobitvi potrebnih podatkov oziroma dokumentacije za nadaljnje prejemanje štipendije, mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, do konca šolskega oziroma študijskega leta, razen v končanem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačuje.
15. člen
(nadaljnje prejemanje štipendije)
Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če izpolnjuje splošne pogoje po pravilniku, pogoj glede cenzusa in da je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo.
Šteje se, da je štipendist uspešno zaključil letnik, če se je vpisal v višji letnik oziroma, če je izpolnil pogoje za vpis v višji letnik. V tem primeru mora štipendist predložiti ustrezno dokazilo izobraževalnega zavoda, da izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik.
16. člen
(obveznosti štipendista)
Štipendist mora v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta predložiti občini potrdilo o vpisu v višji letnik.
Štipendist mora v roku 30 dni po končanem izobraževanju predložiti občini potrdilo o končanem izobraževanju.
Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan občini v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča.
Štipendist mora na zahtevo občine opraviti 14-dnevno počitniško delo v času poletnih počitnic.
17. člen
(mirovanje pravice do štipendije)
Štipendistu miruje pravica do štipendije, če:
– v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta občini ni predložil potrdila o vpisu v višji letnik,
– ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in prejema starševski dodatek.
Štipendist, ki ni predložil kateregakoli dokazila iz prve alineje prvega odstavka tega člena, lahko uveljavi pravico do štipendije z naslednjim mesecem po predložitvi dokazil, če v roku dveh mesecev od začetka šolskega leta oziroma študijskega leta predloži zahtevana dokazila in izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja.
18. člen
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti vračila štipendije)
Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti vračila prejetih zneskov štipendij, če nima več stalnega prebivališča na območju Občine Straža.
19. člen
(prenehanje pravice do štipendije in obveznost vračila štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom časa, za katerega mu je štipendija dodeljena, in je dolžan vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, v naslednjih primerih:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik,
– iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen z izobraževalnim programom,
– v roku dveh mesecev od začetka šolskega oziroma študijskega leta občini ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika,
– je štipendijo pridobil na podlagi posredovanih neresničnih podatkov ali v roku enega meseca od dneva nastanka spremembe ne sporoči spremembe, ki vpliva na prenehanje pravice do štipendije,
– je pridobil štipendijo za izobraževanje v Republiki Sloveniji in sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem v Republiki Sloveniji,
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost,
– postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda,
– odstopi od pogodbe o štipendiranju.
Štipendist, ki je odstopil od pogodbe o štipendiranju, ni dolžan vrniti prejetih zneskov štipendije, če je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta predloži dokazila iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika ter izpolnjuje pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije.
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije, v roku enega meseca od ugotovitve kršitve pogodbe o štipendiranju. Če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku, kar navede v svoji prošnji, se lahko vračanje štipendije odloži ali dovoli obročno odplačevanje za največ enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena odloča občinska uprava Občine Straža.
20. člen
(oprostitev vračila štipendije in podaljšanje roka za dokončanje študija)
Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi naslednjih objektivnih razlogov:
– težki socialno-ekonomski pogoji,
– smrt v družini štipendista,
– rojstvo otroka,
– težja bolezen ali invalidnost,
se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije ali se mu podaljša rok za dokončanje študija. Prošnji mora priložiti ustrezna dokazila. O utemeljenosti teh razlogov odloča občinska uprava Občine Straža.
21. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-20/2011-6
Straža, dne 28. julija 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.