Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

767. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-A), stran 2216.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-8
Ljubljana, dne 14. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVLJANJU KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUKN-A)
1. člen
V Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kapitalska naložba je lastniški vrednostni papir po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, ali delež Republike Slovenije v posamezni gospodarski družbi.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pridobivanje kapitalskih naložb pomeni odplačno ali neodplačno pridobitev kapitalskih naložb v last Republike Slovenije.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Razpolaganje s kapitalskimi naložbami pomeni prodajo, zamenjavo ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se imetništvo kapitalske naložbe Republike Slovenije prenese na drugo pravno ali fizično osebo.«.
2. člen
V 10. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »H kodeksu upravljanja daje soglasje vlada.«.
3. člen
V tretjem odstavku 17. člena se v drugem stavku beseda »direktorja« nadomesti z besedilom »predsednika, člana uprave«.
4. člen
V drugem odstavku 20. člena se za peto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– če ravna v nasprotju s kodeksom upravljanja.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvim odstavkom tega člena« nadomesti z besedama »prejšnjim odstavkom.«.
5. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet agencije ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje poslovanje agencije in izpolnjevanje letnega načrta agencije,
– na predlog uprave sprejme:
1. predlog strategije,
2. predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb,
3. kodeks upravljanja,
4. finančni načrt agencije,
5. letno poročilo,
– na predlog uprave imenuje člane akreditacijske komisije,
– daje soglasje k pridobivanju kapitalskih naložb v vrednosti najmanj pet milijonov eurov in razpolaganju z njimi ter k odločitvam v zvezi z uveljavljanjem glasovalnih pravic na skupščinah.«.
6. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija do 31. maja vsakega leta pripravi letno poročilo o izvajanju letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb s podatki o doseženih ciljih letnega načrta in strategije ter o rezultatih poslovanja gospodarskih družb, v katerih so kapitalske naložbe Republike Slovenije za preteklo leto ter ga predloži vladi. Vlada odloči o sprejetju letnega poročila in ga skupaj s to odločitvijo do 31. julija predloži državnemu zboru. Agencija letno poročilo javno objavi na svojih spletnih straneh.«.
7. člen
V besedilu 27. člena, ki postane prvi odstavek, se za besedama »kapitalske naložbe« doda besedilo »v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance,«.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če za pridobivanje kapitalskih naložb niso zagotovljena sredstva v finančnem načrtu agencije, o pridobitvi naložbe odloči vlada. Po pridobitvi kapitalske naložbe jo vlada prenese v upravljanje na agencijo.
(3) Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki z Republiko Slovenijo delujejo usklajeno po Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07, 1/08 in 68/08; v nadaljnjem besedilu: ZPre-1), morajo agencijo obvestiti najmanj tri delovne dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe, glede katere bi v skladu z ZPre-1 nastala obveznost prevzemne ponudbe. Enako dolžnost obveščanja ima agencija pod pogoji iz prejšnjega stavka tega odstavka. Morebitna škoda, ki nastane zaradi kršitve dolžnosti obveščanja, se presoja po načelih in pravilih civilnega prava.
(4) Agencija ima v zvezi s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije pravico do vpogleda in neposrednega dnevnega elektronskega pridobivanja podatkov iz:
1. sodnega in poslovnega registra Slovenije,
2. centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in
3. delniških knjig, ki jih vodi Centralna klirinško depotna družba d.d., druga pooblaščena organizacija ali delniška družba, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo.«.
8. člen
V prvem odstavku 28. člena se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvajanjem drugih pravic in obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija kot imetnica kapitalskih naložb v gospodarskih družbah.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija pri izvrševanju pravic iz kapitalskih naložb ter v postopkih pred sodišči in drugimi organi, ki so povezani z izvrševanjem teh pravic, nastopa kot zastopnica Republike Slovenije v postopku. Za zastopanje lahko agencija pooblasti tudi druge osebe.«.
9. člen
V 33. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Lastništvo nad kapitalsko naložbo ne sme preiti na kupca pred plačilom celotne kupnine od prodaje kapitalske naložbe.«.
10. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(evidenca kapitalskih naložb)
(1) Kapitalske naložbe, ki jih upravlja agencija, so evidentirane v poslovnih knjigah agencije.
(2) Za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, mora agencija o obstoju in spremembah kapitalskih naložb nemudoma po poslovnem dogodku, vendar najpozneje v treh delovnih dneh, predložiti kopijo dokumentacije, iz katere je razviden obstoj ali sprememba posamezne kapitalske naložbe, ministrstvu, pristojnemu za finance.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ne glede na 41. člen zakona morajo ministrstva, pristojna za pripravo sektorskih politik, te politike predložiti agenciji najpozneje do 30. aprila 2011. Če ministrstva, pristojna za pripravo sektorskih politik, v predpisanem roku ne predložijo sektorskih politik agenciji, pripravi agencija predlog strategije na podlagi prejetih sektorskih politik in ga predloži vladi v sprejetje. Vlada mora predložiti predlog strategije državnemu zboru najpozneje do 30. junija 2011.
Ne glede na 42. člen zakona lahko vlada do sprejetja strategije in prvega letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb državnemu zboru predloži v sprejetje predlog sprememb in dopolnitev Odloka o programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 97/09), ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za finance.
Do sprejetja strategije in letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb lahko agencija po predhodnem soglasju vlade pridobiva kapitalske naložbe v gospodarskih družbah, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu.
Otvoritveno stanje kapitalskih naložb po knjigovodski vrednosti se mora vzpostaviti v poslovnih knjigah agencije v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Vlada da soglasje h kodeksu upravljanja v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi stavek prvega odstavka 4. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 79/06 – Zlet-A in 62/10 – ZLet-C; v nadaljnjem besedilu: ZZNSZP).
V drugem in tretjem odstavku 5. člena ZZNSZP se beseda »vlada« v vseh sklonih nadomesti z besedo »ustanovitelj« v vseh sklonih. Drugi stavek tretjega odstavka člena iz prejšnjega stavka se črta.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/11-7/34
Ljubljana, dne 4. marca 2011
EPA 1615-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik