Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4339. Pravilnik o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce, stran 13532.

Na podlagi desetega odstavka 13. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa program usposabljanja in opravljanja preverjanja znanj ter način in pogoje za opravljanje preverjanja znanj za svetovalce za begunce (v nadaljnjem besedilu: svetovalec), vsebino in obliko prijave k preverjanju znanj, sestavo in oblikovanje komisij za preverjanje znanj, potek in ocenjevanje preverjanja znanj, zapisnik o poteku preverjanja znanj, potrdilo o opravljenem preverjanju znanj in plačilo stroškov preverjanja znanj.
2. člen
(strokovno usposabljanje)
(1) Center za izobraževanje v pravosodju organizira usposabljanje za svetovalce, ki vključuje predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse s področij iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na svoji spletni strani objavi informacije o usposabljanju in rok, do katerega se morajo kandidati prijaviti. Kandidate, ki se prijavijo na usposabljanje, se obvesti o poteku in vsebini usposabljanja.
(3) O udeležbi na usposabljanju se kandidatu izda pisno potrdilo.
(4) Usposabljanje izvajajo strokovnjaki s področij iz 3. člena tega pravilnika.
3. člen
(program preverjanja znanj)
Preverjanje znanj vključuje znanja iz naslednjih področij:
I. Splošni del:
– pravo človekovih pravic:
a) načelo enakosti,
b) uresničevanje človekovih pravic,
c) človekovo osebno dostojanstvo,
d) ustavna pravica do pribežališča in človekove pravice tujcev po Ustavi,
e) politične pravice in svoboda veroizpovedi,
f) osebna svoboda in svoboda gibanja,
g) pravica do družinskega in zasebnega življenja,
h) prepoved mučenja, nečloveškega ali ponižujočega kaznovanja ali ravnanja,
i) pravice poštenega sojenja,
j) trgovina z ljudmi,
– splošni upravni postopek in
– upravni spor;
II. Posebni del:
– pravo mednarodne zaščite:
1. viri prava mednarodne zaščite:
a) mednarodni viri,
b) zakonodaja Evropske unije,
c) zakonodaja Republike Slovenije,
2. opredelitev mednarodne zaščite:
a) status begunca,
b) status subsidiarne zaščite,
3. načelo nevračanja,
4. postopek za priznanje mednarodne zaščite:
a) temeljna postopkovna jamstva,
b) posebnosti v zvezi z ranljivimi kategorijami,
c) predhodni postopek,
d) postopek mednarodne zaščite (sprejem prošnje in pravila osebnega razgovora, ugotavljanje dejanskega stanja, subjekti preganjanja in resne škode, subjekti zaščite, lastnosti dejanj preganjanja, razlogi preganjanja, opredelitev resne škode),
e) razmejitev in razmerje med področjem mednarodne zaščite in področjem začasne zaščite razseljenih oseb,
5. posebni postopki:
a) dublinski postopek,
b) postopek varne tretje države,
c) ponovna prošnja,
d) posebni koncepti (varna izvorna država, notranja zaščita, sur place, država prvega azila, združevanje družine, delitev bremen in programi priseljevanja),
e) omejitev gibanja,
6. sodno varstvo,
7. sodna praksa s področja mednarodne zaščite,
8. pravice prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito,
9. vloga, etika in praktično delo svetovalcev za begunce.
4. člen
(obveznost opravljanja usposabljanja in preverjanja znanj ter oprostitev obveznosti)
(1) Usposabljanje in preverjanje znanj je obvezno za vse imenovane svetovalce.
(2) Imenovani svetovalci, ki imajo opravljeno preverjanje znanj iz vsebin splošnega dela, so oproščeni obveznosti usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja iz teh vsebin.
(3) Obveznost usposabljanj ter preverjanja znanj ne velja za imenovane svetovalce, če imajo najmanj eno leto praktičnih izkušenj s tega področja, zlasti, če so že delali kot svetovalci oziroma kot odvetniki izvrševali zastopanje prosilcev po Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) v vsaj treh zadevah pred sodišči.
5. člen
(prijava k preverjanju znanj)
(1) Imenovani svetovalci se prijavijo k preverjanju znanj na ministrstvo. V prijavi navedejo identifikacijske osebne podatke (osebno ime, naslov prebivališča, datum in kraj rojstva), datum imenovanja za svetovalce in področje izpita, ki so ga dolžni opravljati v skladu z zakonom.
(2) V obvestilu, ki ga izda direktor Centra za izobraževanje v pravosodju, se določi dan, ura in kraj opravljanja preverjanja znanj ter sestava komisije za preverjanje znanj. Obvestilo se pošlje kandidatu najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za dan opravljanja preverjanja znanj.
6. člen
(komisija za preverjanje znanj)
(1) Kandidat opravlja preverjanje znanj pred tričlansko komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov. En član komisije je uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve, drug član komisije pa uslužbenec ministrstva, svetovalec, ali odvetnik.
(2) Predsednik komisije je dolžan skrbeti za pravilnost poteka preverjanja znanja.
(3) Sestavo komisije za posamezni rok preverjanja znanj določi z obvestilom direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed predsednikov in članov komisij, imenovanih z odločbo ministra za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(4) Predsednike komisij imenuje minister z odločbo izmed sodnikov Upravnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali Upravnega sodišča Republike Slovenije po predlogu predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Člane komisij imenuje izmed uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, ki imajo v Republiki Sloveniji pridobljeno najmanj izobrazbo študijskega programa druge stopnje pravne smeri oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge stopnje pravne smeri, po predlogu ministra za notranje zadeve in izmed uslužbencev ministrstva, ki imajo v Republiki Sloveniji pridobljeno najmanj izobrazbo študijskega programa druge stopnje pravne smeri oziroma raven izobrazbe, ki ustreza izobrazbi druge stopnje pravne smeri ali izmed že imenovanih svetovalcev, ali odvetnikov, ki so izvrševali zastopanje prosilcev po zakonu v vsaj treh zadevah pred sodišči.
(5) Predsedniku izpitne komisije pripada nagrada za delo v izpitni komisiji v višini 19,35 eurov bruto za posameznega kandidata, članu izpitne komisije v višini 12,93 eurov bruto za posameznega kandidata in zapisnikarju 6,46 eurov bruto za posameznega kandidata.
(6) Predsednik in člana komisije so upravičeni tudi do povračila prevoznih stroškov v zvezi z delom v komisiji, pri čemer se stroški kilometrine obračunavajo v skladu z zakonom, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Nagrado in potne stroške krije Ministrstvo za notranje zadeve.
7. člen
(zapisnik o preverjanju znanj)
(1) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o preverjanju znanj, imenuje direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed javnih uslužbencev zaposlenih v ministrstvu. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke: osebne podatke kandidata, sestavo komisije, datum opravljanja preverjanja znanja, vprašanja ter uspeh.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije ter zapisnikar.
8. člen
(potek preverjanja znanj)
(1) Preverjanje znanja se opravlja ustno in traja za posameznega kandidata največ 60 minut.
(2) Vprašanja kandidatom zastavljajo predsednik in člana komisije.
9. člen
(uspeh preverjanja znanj)
(1) Komisija oceni uspeh kandidata z opisno oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Rezultat preverjanja znanj razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije in kandidata takoj po končanem preverjanju znanj.
10. člen
(potrdilo)
(1) O uspešno opravljenem preverjanju znanj izda komisija kandidatu potrdilo takoj po opravljenem preverjanju znanj.
(2) Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(3) Potrdilo o opravljenem preverjanju znanj se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi pa ostane v spisu ministrstva.
11. člen
(ponovni poskus)
Kandidat, ki preverjanja znanj ni opravil uspešno, lahko preverjanje znanj ponavlja v roku, ki ga določi Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju.
12. člen
(odstop od preverjanja znanj)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ali ponovitvi preverjanja znanj oziroma pisno ne obvesti ministrstva najmanj tri dni pred rokom, ali če odstopi, ko je že začel opravljati preverjanje znanj, se šteje, da preverjanja znanj ni opravil.
(2) Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju kandidatu, ki iz opravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju preverjanja znanj ali ponovitvi preverjanja znanj, ali kandidatu, ki iz opravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati preverjanje znanj, na njegov predlog z obvestilom določi nov rok za opravljanje preverjanja znanj. Tako dovoljen pristop ne šteje za ponovitev preverjanja znanj.
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred datumom preverjanja znanj, če ga iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
(4) Za opravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, odsotnost zaradi starševskega dopusta, neodložljive in nenačrtovane osebne obveznosti.
13. člen
(stroški preverjanja znanj)
(1) Stroški preverjanja znanj bremenijo proračun.
(2) V primeru, da se kandidat brez opravičenega razloga preverjanja znanj določenega dne ne udeleži, ali odstopi med preverjanjem znanj, je dolžan plačati stroške izpita.
14. člen
(evidenca usposabljanj in preverjanja znanj)
Ministrstvo za vsakega kandidata vodi spis, ki vsebuje prijavo k usposabljanju in k preverjanju znanj, zapisnik o preverjanju znanj in potrdilo o opravljenem preverjanju znanj.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-284/2011
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
EVA 2011-2011-0053
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje