Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010

Kazalo

3705. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 10159.

Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
2. člen
(1) Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena predloži podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Priloge 3a do 19 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) podatke v skladu z metodologijo iz Priloge 3 tega pravilnika predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora v izjavo iz Priloge 1 tega pravilnika, v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES, vpisati datum predložitve podatkov AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v elektronski obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v elektronski obliki je Priloga 20 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 12/09).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki vključuje obdobje od 1. januarja 2010 dalje in za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
Št. 007-430/2010/13
Ljubljana, dne 11. avgusta 2010
EVA 2010-1611-0127
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance