Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

1992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito, stran 5679.

Za izvrševanje 9., 10., in 83. člena ter na podlagi tretjega odstavka 78. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07, 111/08 – odl. US in 58/09) izdaja ministrica za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za zdravje, ministrom za delo, družino in socialne zadeve ter ministrom za šolstvom in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
1. člen
V Pravilniku o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 67/08) se peti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kot lastna sredstva za preživljanje se upoštevajo dohodki in vsi prihodki, ki jih ima prosilec v Republiki Sloveniji.«
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(razselitev v druge primerne institucije)
(1) Prosilca se lahko v primeru izjemnih osebnih okoliščin razseli v druge institucije (dom upokojencev, varna hiša, psihiatrična ustanova, dijaški dom, ustrezne socialnovarstvene ustanove), če mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne nastanitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi. Nastanitev v azilnem domu ali njegovi izpostavi se šteje za neustrezno, če se z le-to ne more upoštevati prosilčevih izjemnih osebnih okoliščin.
(2) Vlogi za razselitev v druge primerne institucije mora prosilec predložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da mu pristojni organ ne more zagotoviti ustrezne nastanitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi. Obrazec vloge za razselitev v druge primerne institucije, je kot priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika.
(3) Če se prosilec nastani v varni hiši, lahko vloži vlogo po nastanitvi v navedeni instituciji.«
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(razselitev na zasebni naslov)
(1) Pristojni organ lahko prosilcu na podlagi vloge odobri razselitev na zasebni naslov v primeru, da je ugotovljena njegova istovetnost, da je bil z njim opravljen osebni razgovor in da so mu na zasebnem naslovu zagotovljeni ustrezni pogoji za bivanje.
(2) Ustreznost pogojev za bivanje na zasebnem naslovu ugotavlja pristojni organ, ki opravi ogled prostorov za bivanje. O ogledu se pripravi poročilo, ki se poda na obrazcu, ki je kot priloga št. 7 sestavni del tega pravilnika. Ogled se tudi fotografsko dokumentira.
(3) Zagotovljeni pogoji za bivanje prosilca na zasebnem naslovu morajo ustrezati minimalnim bivalnim standardom in minimalnim higienskim standardom. Minimalni bivalni standardi so naslednji:
– prostori, namenjeni bivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti tla, ki so pokrita z oblogo, stene in strop morajo biti izolirani, vrata in okna morajo tesniti in se odpirati, da je omogočeno zračenje;
– prostori, namenjeni bivanju, spanju in uživanju hrane, morajo biti ustrezno vzdrževani, zagotovljena mora biti možnost ogrevanja;
– zagotovljeni morajo biti gradbeni in požarni normativi;
– v dnevnih in spalnih prostorih mora biti poskrbljeno za zadostno osvetlitev (naravno in električno);
– za vsakega odraslega stanovalca mora biti zagotovljena samostojna postelja, največ dve postelji sta lahko ena nad drugo;
– v prostoru, ki je namenjen bivanju, spanju, uživanju hrane, lahko biva največ 6 odraslih oseb;
– glede na število oseb, ki bivajo v prostoru, mora biti zagotovljeno na osebo za spanje najmanj 6 m2, za kuhinjo 1 m2 in bivanje 1m2, brez sanitarnih prostorov:
+--------------------------------+-----------------------------+
|     Število oseb     |   Najmanjša površina   |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        1        |      8 m2       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        2        |      10 m2      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        3        |      16 m2      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        4        |      21 m2      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        5        |      27 m2      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        6        |      30 m2      |
+--------------------------------+-----------------------------+
(4) Minimalni higienski standardi so naslednji:
– v sanitarijah mora biti stranišče z urejenim splakovanjem, umivalnik ter prha s mrzlo in toplo vodo;
– stranišče in prha morata biti fizično ločena od ostalih bivalnih prostorov, vendar v istem bivalnem objektu.
(5) Vlogi za razselitev na zasebni naslov iz prvega odstavka tega člena, ki je kot priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika, mora prosilec predložiti najemno pogodbo ali v primeru brezplačne nastanitve izjavo o soglasju lastnika, da sprejme prosilca v nastanitev.«
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(razselitev na zasebni naslov za prosilce z zdravstvenimi ali drugimi utemeljenimi razlogi)
(1) Pristojni organ lahko na podlagi vloge odobri razselitev na zasebni naslov tudi prosilcu, katerega istovetnost ni ugotovljena in s katerim ni bil opravljen osebni razgovor, če pri njem obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi ali drugi utemeljeni razlogi, ki jih ugotovi pristojni organ, če so mu na zasebnem naslovu zagotovljeni ustrezni pogoji za bivanje. Ustreznost teh pogojev se ugotavlja v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Vlogi za razselitev na zasebni naslov iz prejšnjega odstavka mora prosilec predložiti najemno pogodbo ali v primeru brezplačne nastanitve izjavo o soglasju lastnika, da sprejema prosilca v nastanitev. Vlogi mora prosilec predložiti tudi dokazila o obstoju zdravstvih razlogov ali drugih utemeljenih razlogov.
(3) Vlogo za razselitev na zasebni naslov prosilec poda pri pristojnem organu, ki vlogo z vsemi priloženimi dokazili odstopi komisiji iz 83. člena zakona, ki ugotavlja utemeljenost razlogov in o tem poda mnenje.«
5. člen
10. člen se črta.
6. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(pravica do finančne pomoči v primeru razselitve izven azilnega doma)
(1) Prosilcu, ki mu je odobrena razselitev izven azilnega doma v skladu s 7. in 9. členom tega pravilnika in nima zagotovljene brezplačne nastanitve ali oskrbe ter nima lastnih sredstev za preživljanje se na podlagi vloge za uveljavljanje finančne pomoči, dodeli finančna pomoč.
(2) Prosilcu, ki mu je odobrena razselitev izven azilnega doma v skladu z 8. členom tega pravilnika in se mu ne more zagotoviti namestitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi ter nima lastnih sredstev za preživljanje, se na podlagi vloge za uveljavljanje finančne pomoči, dodeli finančna pomoč.
(3) Zagotovljena brezplačna nastanitev pomeni, da prosilec na zasebnem naslovu za svojo nastanitev ni dolžan plačevati stroškov najema bivalnega prostora, stanovanjske opreme in obratovalnih stroškov. Zagotovljena brezplačna oskrba pomeni, da ima prosilec urejeno brezplačno oskrbo s prehrano, oblačili, obutvijo in sredstvi za osebno higieno.
(4) Vlogo za uveljavljanje finančne pomoči vloži prosilec pri pristojnemu organu, in sicer na obrazcu, ki je kot priloga št. 6 sestavni del tega pravilnika. K vlogi pa mora predložiti:
– potrdilo o dohodku ali izjavo o tem, da nima lastnih sredstev za preživljanje;
– izjavo, da nima zagotovljene brezplačne nastanitve in/ali oskrbe s prehrano in/ali oskrbe z oblačili, obutvijo in sredstvi za osebno higieno;
– najemno pogodbo za stanovanje ali v primeru brezplačne nastanitve izjavo lastnika stanovanja ali osebe, ki sprejme prosilca v nastanitev, o tem, da je nastanitev brezplačna.
(5) Vlogo za uveljavljanje finančne pomoči v primeru družine poda praviloma eden izmed staršev, in sicer za vse družinske člane, v primeru mladoletnega prosilca brez spremstva pa njegov zakoniti zastopnik.
(6) Prosilec, ki je razseljen izven azilnega doma ali njegove izpostave in mu je odobrena finančna pomoč, sam krije vse svoje življenjske stroške.«
7. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(ugotavljanje upravičenosti)
Pri ugotavljanju upravičenosti do finančne pomoči se upošteva osnovni znesek minimalnega dohodka, določen s predpisi s področja socialnega varstva in dohodki ter prihodki iz petega odstavka 5. člena tega pravilnika.«
8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(dodelitev finančne pomoči)
(1) O dodelitvi finančne pomoči odloči pristojni organ z odločbo.
(2) Finančna pomoč pripada prosilcu ob izpolnjevanju pogojev za dodelitev finančne pomoči do pravnomočno končanega postopka priznanja mednarodne zaščite in se izplačuje enkrat mesečno za pretekli mesec.
(3) Finančno pomoč izplačuje uradna oseba pristojnega organa prosilcu ob predložitvi veljavne izkaznice v prostorih azilnega doma.
(4) Finančna pomoč se v primeru družine praviloma izplačuje vlagatelju, v primeru mladoletnika brez spremstva pa njegovemu zakonitemu zastopniku.«
9. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(dolžnost sporočanja in preverjanje okoliščin v zvezi z nastanitvijo na zasebni naslov)
(1) Prosilci so dolžni pristojnemu organu najkasneje v roku osmih dni pisno sporočiti vsa nova dejstva in okoliščine ter spremembe, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi finančne pomoči.
(2) Pristojni organ ima pravico do preverjanja vseh okoliščin v zvezi z nastanitvijo na zasebnem naslovu, ki vplivajo na odločanje o razselitvi iz azilnega doma in odločanje o finančni pomoči.«
10. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(odmera finančne pomoči)
(1) Višina finančne pomoči se prosilcu, ki mu je bila odobrena razselitev izven azilnega doma ali njegove izpostave in ki nima dohodka, določi v višini minimalnega dohodka.
(2) Višina finančne pomoči se prosilcu, ki ima dohodek, določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada prosilcu in višino njegovega mesečnega dohodka za pretekli mesec.
(3) Višina finančne pomoči se družini prosilca, ki ima dohodek, določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim družinskim članom in seštevkom mesečnih dohodkov vseh družinskih članov za pretekli mesec.
(4) Sredstva za finančno pomoč zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(merila za izračun finančne pomoči)
(1) Višina minimalnega dohodka za prosilca se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi po naslednjih merilih:
– za odraslo osebo ali vlagatelja            1,0
– za vsako naslednjo odraslo osebo v družini      0,7
– za otroka do 18 leta starosti             0,7
– za mladoletnega prosilca brez spremstva       1,0.
(2) Prosilcu se finančna pomoč zmanjša:
– za 15%, če ima zagotovljeno brezplačno nastanitev;
– za 40%, če ima zagotovljeno brezplačno prehrano;
– za 45%, če ima zagotovljeno brezplačno oskrbo z oblačili, obutvijo in sredstvi za osebno higieno.
(3) Višina finančne pomoči se na novo določi ob vsaki spremembi višine mesečnih dohodkov prosilca ali spremembi osnovnega zneska minimalnega dohodka ali spremembah, ki vplivajo na odmero finančne pomoči iz prvega in drugega odstavka tega člena.«
12. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »nastanitve na zasebnem naslovu« nadomesti z besedilom »razselitve na zasebni naslov« ter za besedilom »ali drugimi« doda beseda »utemeljenimi«.
13. člen
V prvi alinei prvega odstavka 33. člena se besedilo »nastanitve na zasebnem naslovu« nadomesti z besedilom »razselitve na zasebni naslov«.
14. člen
Priloga št. 3 se nadomesti z novo prilogo št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
Priloga št. 6 se nadomesti z novo prilogo št. 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Za prilogo št. 6 se doda nova priloga št. 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2009/68(1231-01)
Ljubljana, dne 23. aprila 2010
EVA 2010-1711-0009
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
Dorjan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
 
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve