Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5494. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami, stran 16459.

Na podlagi 24. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl. US in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
1. člen
V Uredbi o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 39/08) se v prvem odstavku 1. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 709/2010 z dne 22. julija 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 212 z dne 12. 8. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 338/97/ES),«.
Na koncu druge alinee se beseda »in« nadomesti z vejico. Na koncu tretje alinee se pika nadomesti z vejico in dodata se novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
»– Uredbe (ES)št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1007/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (EU)št. 737/2010 z dne 10. avgusta 2010 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (UL L št. 216 z dne 17. 8. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 737/2010/EU).«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »Uredbi 3254/91/EGS« dodata vejica in besedilo »Uredbi 1007/2009/ES, Uredbi 737/2010/EU«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(trgovina z izdelki iz tjulnjev)
(1) Trgovina z izdelki iz tjulnjev se izvaja skladno z Uredbo 1007/2009/ES, Uredbo 737/2010/EU in to uredbo.
(2) Uvoz kož, izdelkov iz njih ter drugih izdelkov v komercialne namene, pridobljenih iz modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev (Cystophora cristata) in belokožuhastih mladičev sedlastih tjulnjev (Phoca groenlandica), je prepovedan.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je uvoz dovoljen, če je osebek pridobljen s tradicionalnim eskimskim lovom.
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »84/05 in 115/07« nadomesti z besedilom »84/05, 115/07, 96/08 in 36/09«, besedilo »110/04 in 115/07« pa se nadomesti z besedilom »110/04, 115/07 in 36/09«.
5. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedilom »Uredbe 3254/91/EGS« dodata vejica in besedilo »Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU«.
6. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedilom »Uredbe 3254/91/EGS« dodata vejica in besedilo »Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU«.
V drugem odstavku se v 12. točki za besedilom »Uredbe 3254/91/EGS« dodata vejica in besedilo »Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU«.
Na koncu 23. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda se nova 24. točka, ki se glasi:
»24. poročanje v skladu z Uredbo 1007/2009/ES.«.
7. člen
V prvem odstavku 41. člena se za besedilom »Uredbe 3254/91/EGS« dodata vejica in besedilo »Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU«.
8. člen
V prvem odstavku 42. člena se beseda »uvoz« nadomesti z besedilom »vnos v Skupnost«, za besedilom »Uredbe 865/06/ES« pa se dodata vejica in besedilo »Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. preverja, ali osebke spremlja ustrezno dovoljenje, potrdilo ali druga dokumentacija v skladu z Uredbo 338/97/ES, Uredbo 865/06/ES, Uredbo 1007/2009/ES, Uredbo 737/2010/EU, Uredbo 3254/91/EGS, konvencijo ali s to uredbo;«.
V 4. točki se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »32.« pa se doda besedilo »in 34.«.
V drugem odstavku se za besedilom »Uredbe 865/06/ES« dodata vejica in besedilo »Uredbe 1007/2009/ES, Uredbe 737/2010/EU«.
9. člen
V tretjem odstavku 43. člena se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »33.« pa se doda besedilo »in 34.«.
10. člen
V prvem odstavku 45. člena se pika na koncu 33. točke nadomesti s podpičjem in doda se nova 34. točka, ki se glasi:
»34. krši določbe o dajanju na trg izdelkov iz tjulnjev.«.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-60/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2511-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister