Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3332. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – I, stran 10275.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 13. redni seji dne 18. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2009 – I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 121/08) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Proračun Občine Loški Potok za leto 2009 je določen v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov            |  Rebalans|
|                         |  proračuna|
|                         |  2009 – I|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.730.783|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.592.363|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.572.983|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.330.511|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   45.400|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   197.072|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   19.379|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in prihodki od  |    7.450|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     600|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    1.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   10.329|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    5.796|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    5.796|
|   |in neopredmetenih dolg. sredstev     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.132.624|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   836.828|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.295.796|
|   |proračuna iz sredstev EU         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.760.153|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   368.797|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   109.740|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   18.219|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   216.038|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   18.200|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    6.600|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   681.971|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   369.742|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   37.371|
|   |ustanovam                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   274.858|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.648.946|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.648.946|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   60.439|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   49.093|
|   |osebam, ki niso proračunski upor.     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   11.346|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   –29.371|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   780.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   780.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   780.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   818.015|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   818.015|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   818.015|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –67.386|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –38.015|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   29.371|
+------+------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   67.386|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Dopolni se drugi odstavek 5. člena sprejetega odloka o proračunu tako, da glasi:
»Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte postavke ali se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 410-0077/2008
Loški Potok, dne 21. septembra 2009
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.