Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

190. Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega prometa, stran 517.

Na podlagi petega in šestega odstavka 43., šestega odstavka 51. in šestega odstavka 56. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o licenci kontrolorja zračnega prometa
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o licenci kontrolorja zračnega prometa Skupnosti (UL L št. 114 z dne 27. 4. 2006, str. 22) določa načela licenciranja kontrolorjev zračnega prometa, pogoje za pridobitev licence, ratinge kontrolorjev zračnega prometa, rating pooblastila, jezikovna pooblastila, pooblastila inštruktorja in pooblastila lokacije, pogoje za vzdrževanje ratingov in ohranjanje veljavnosti pooblastil, zdravniška spričevala, certifikacijo izvajalcev usposabljanja, zagotavljanje skladnosti s standardi usposobljenosti ter vzajemno priznavanje licenc.
(2) Ta pravilnik se uporablja za:
– učence kontrolorje zračnega prometa in
– kontrolorje zračnega prometa,
ki opravljajo svoje naloge v okviru izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, ki zagotavljajo svoje storitve predvsem za premike zrakoplovov v splošnem zračnem prometu.
(3) Ta pravilnik se v delu, ki ureja zdravniška spričevala in zahteve za zdravniška spričevala, uporablja tudi za drugo strokovno osebje navigacijskih služb zračnega prometa, ki za svoje delo potrebuje licenco ali dovoljenje za delo.
(4) V primerih opravljanja rednih in načrtovanih storitev kontrole zračnega prometa za splošni zračni promet, ki so v pristojnosti izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, ki nudijo svoje storitve predvsem za premike zrakoplovov, ki niso vključeni v splošni zračni promet, mora oseba, ki te storitve izvaja, izpolnjevati iste pogoje kot kontrolor zračnega prometa iz drugega odstavka tega člena. Pri tem morata biti varnost in kakovost storitev za splošni zračni promet vsaj na enakovredni ravni, ki jo zagotavlja izvajanje določb tega pravilnika.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »storitev kontrole zračnega prometa« pomeni storitev, zagotovljeno z namenom preprečiti trčenja med zrakoplovi in na manevrskem prostoru med zrakoplovi ter ovirami in z namenom pospeševanja ter vzdrževanja urejenega pretoka zračnega prometa;
2. »izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa« pomeni katerikoli subjekt javnega ali zasebnega prava, ki zagotavlja navigacijske službe zračnega prometa za splošni zračni promet;
3. »splošni zračni promet« pomeni premike civilnih zrakoplovov in tudi premike državnih zrakoplovov (vključno z vojaškimi, carinskimi in policijskimi zrakoplovi), ki se izvajajo v skladu s postopki ICAO;
4. »licenca« pomeni certifikat, ki je ne glede na naziv, po katerem je znan, izdan in potrjen v skladu s tem pravilnikom ter dovoljuje zakonitemu imetniku licence zagotavljanje storitev kontrole zračnega prometa v skladu z ratingi in pooblastili, navedenimi na tem certifikatu;
5. »rating« pomeni pooblastilo, navedeno v licenci ali v povezavi z licenco, ki je njen sestavni del, ki navaja posebne pogoje, pravice ali omejitve, ki se nanašajo na takšno licenco; na licenci morajo biti navedeni vsaj naslednji ratingi:
a) rating vizualne letališke kontrole,
b) rating instrumentalne letališke kontrole,
c) rating proceduralne priletne kontrole,
d) rating nadzorne priletne kontrole,
e) rating proceduralne območne kontrole,
f) rating nadzorne območne kontrole;
6. »rating pooblastilo« pomeni pooblastilo, navedeno v licenci, ki je njen sestavni del, ki navaja posebne pogoje, pravice ali omejitve, ki se nanašajo na ustrezen rating (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo);
7. »pooblastilo lokacije« pomeni pooblastilo, navedeno v licenci in tako sestavni del le-te, ki navaja ICAO indikator lokacijo in sektorje in/ali delovne pozicije, na katerih lahko imetnik licence izvaja svoje delo;
8. »jezikovno pooblastilo« pomeni pooblastilo, navedeno v licenci in tako sestavni del le-te, ki navaja jezikovno usposobljenost imetnika;
9. »pooblastilo inštruktorja« pomeni pooblastilo, navedeno v licenci in tako sestavni del le-te, ki navaja, da lahko imetnik izvaja usposabljanje na delovnem mestu;
10. »ICAO indikator lokacije« pomeni štirimestno kodno skupino, oblikovano v skladu s pravili, ki jih je predpisal ICAO v svojem priročniku DOC 7910 in dodeljeno lokaciji stacionarne letalske postaje;
11. »sektor« predstavlja del kontroliranega območja in/ali del letalskega informativnega področja/področja zgornjega zračnega prostora;
12. »usposabljanje« je celota teoretičnih tečajev, praktičnih vaj, skupaj z usposabljanjem na simulatorjih in usposabljanjem na delovnem mestu, katerih namen je pridobiti in vzdrževati znanja in spretnosti, s pomočjo katerih bo lahko kontrolor zračnega prometa varno in visokokakovostno izvajal storitve kontrole zračnega prometa; sestavljajo ga:
a) začetno usposabljanje, ki zagotavlja temeljno usposabljanje in usposabljanje za pridobitev ratinga, s katerim bo udeleženec pridobil licenco učenca,
b) usposabljanje v enoti, vključno s prehodnim usposabljanjem pred usposabljanjem na delovnem mestu in usposabljanjem na delovnem mestu, s katerim bo udeleženec pridobil licenco kontrolorja zračnega prometa,
c) nadaljevalno usposabljanje, s katerim se podaljšuje veljavnost pooblastil v licenci,
d) usposabljanje inštruktorjev za usposabljanje na delovnem mestu, s katerim udeleženci pridobijo pooblastilo za inštruktorja,
e) usposabljanje izpraševalcev in/ali ocenjevalcev;
13. »izvajalec usposabljanja« je organizacija, ki jo je za izvajanje ene ali več vrst usposabljanj certificiral ustrezni nacionalni nadzorni organ;
14. »shema usposobljenosti v enoti« je veljavna shema, ki predstavlja postopek, s katerim enote vzdržujejo usposobljenost imetnikov licenc;
15. »načrt usposabljanja v enoti« pomeni odobren načrt, ki natančneje opredeljuje zahtevane procese in čas, po katerem se lahko postopki enote izvajajo na krajevnem območju pod nadzorom inštruktorja za usposabljanje na delovnem mestu.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 1).
3. člen
(pristojnosti)
(1) V skladu s 5. in 166. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) je pristojni organ za nadzor po tem pravilniku ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: organ).
(2) Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, si uradna oseba, ki vodi postopek, priskrbi po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je pooblastilo izdal slovenski organ.
4. člen
(načela licenciranja)
(1) Storitve kontrole zračnega prometa smejo izvajati le kontrolorji zračnega prometa z licencami, ki so izdane v skladu s tem pravilnikom.
(2) Prosilci za licenco morajo dokazati, da so usposobljeni za delo kontrolorja zračnega prometa ali za učenca kontrolorja zračnega prometa. Ta dokazila, ki izkazujejo njihove sposobnosti, se nanašajo na znanje, izkušnje, spretnosti in na jezikovna znanja.
(3) Licenca je izključna last osebe, kateri je bila dodeljena in ki jo je podpisala.
(4) V skladu s prvim odstavkom 14. člena tega pravilnika je:
a) licenco, rating ali pooblastilo mogoče začasno preklicati, če obstaja utemeljen sum glede usposobljenosti kontrolorja zračnega prometa ali v primeru kršenja delovnih obveznosti, ki jih opravlja na podlagi licence;
b) licenco mogoče razveljaviti v primeru hude malomarnosti ali zlorabe.
(5) Licenca učenca kontrolorja zračnega prometa pooblašča imetnika za zagotavljanje storitev kontrole zračnega prometa pod nadzorom inštruktorja za usposabljanje na delovnem mestu.
(6) Licenca vključuje postavke iz priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika. Licenca se izda v slovenskem in angleškem jeziku.
(7) Izvajalec navigacijskih služb mora zagotoviti, da so kontrolorji zračnega prometa zadostno usposobljeni glede varnosti, varovanja in obvladovanja kriznih situacij, ki so povezane z izvajanjem njihovih nalog na delovnem mestu.
(8) Ne glede na prejšnje določbe tega člena sme storitve službe informacij za letenje (FIS) izvajati oseba, ki izpolnjuje pogoje iz točk a), c) in d) prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in ki ima certifikat o opravljenem usposabljanju za FIS.
(9) Ne glede na prejšnje določbe tega člena sme storitve letališke službe informacij za letenje (AFIS) izvajati oseba, ki izpolnjuje pogoje iz točk a), c) in d) prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in ki ima certifikat o opravljenem usposabljanju za AFIS.
5. člen
(pogoji za pridobitev licence)
(1) Licence učenca kontrolorja zračnega prometa se smejo dodeliti kandidatom, ki:
a) so stari vsaj 18 let in imajo dokazilo o končani vsaj srednješolski izobrazbi ali izobrazbi, s katero se lahko vpišejo na univerzo ali enakovredno ustanovo; pri tem se lahko upoštevajo tudi podobne stopnje izobrazbe, če se z oceno izobrazbene stopnje prosilca, ki ne izpolnjuje tega pogoja izobrazbe, ugotovi, da ima kandidat izkušnje in izobrazbo, ki mu dajejo upravičene možnosti za uspešno usposabljanje za kontrolorja zračnega prometa;
b) so uspešno končali odobreno začetno usposabljanje, ustrezno ratingu in pooblastilu, če je ustrezno, kot je to določeno v delu A priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika;
c) imajo veljavno zdravniško spričevalo;
d) so dokazali zadostno stopnjo jezikovnega znanja v skladu z zahtevami, navedenimi v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
Licenca učenca kontrolorja zračnega prometa mora vsebovati najmanj en rating in eno pooblastilo, če je to primerno.
(2) Licence kontrolorja zračnega prometa se sme dodeliti kandidatom, ki:
a) so stari vsaj 21 let;
b) so imetniki licence učenca kontrolorja zračnega prometa in so končali odobren načrt usposabljanja v enoti ter uspešno opravili ustrezno preverjanje znanja ali ocenjevanje v skladu z zahtevami iz dela B priloge II tega pravilnika;
c) imajo veljavno zdravniško spričevalo;
d) so dokazali zadostno stopnjo jezikovnega znanja v skladu z zahtevami iz priloge III tega pravilnika.
(3) Licenca se potrdi na podlagi enega ali več ratingov in ustreznih pooblastil, pooblastil lokacije in jezikovnih pooblastil, za katera je bilo usposabljanje uspešno opravljeno.
(4) Pooblastilo inštruktorja se sme dodeliti imetnikom licence kontrolorja zračnega prometa, ki:
a) so v neposrednem predhodnem obdobju najmanj enega leta izvajali naloge služb zračnega prometa v skladu z ratingom in pooblastili, za katera se izvaja usposabljanje, in so imetniki licence kontrolorja zračnega prometa najmanj dve leti;
b) so uspešno končali odobren tečaj za inštruktorja usposabljanja na delovnem mestu in pri tem na podlagi ustreznega preverjanja znanja dokazali zahtevano znanje in pedagoške sposobnosti.
(5) Licenci iz prvega in drugega odstavka tega člena se izdata na obrazcih, katerih vzorca sta prikazana v prilogi I tega pravilnika.
6. člen
(ratingi kontrolorjev zračnega prometa)
Licence morajo vsebovati enega ali več naslednjih ratingov, ki opredeljujejo vrsto storitve, ki jo imetnik licence lahko zagotavlja:
a) rating vizualne letališke kontrole (ADV) dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve kontrole zračnega prometa za letališki promet na letališčih, ki nimajo objavljenih instrumentalnih priletnih in vzletnih postopkov;
b) rating instrumentalne letališke kontrole (ADI) dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve kontrole zračnega prometa za letališki promet na letališčih, ki imajo objavljene instrumentalne priletne in vzletne postopke, ta licenca pa vsebuje najmanj eno izmed pooblastil, opisanih v prvem odstavku 7. člena tega pravilnika;
c) rating proceduralne priletne kontrole (APP) dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve kontrole zračnega prometa za zrakoplove v prihodu, odhodu ali v preletu brez uporabe opreme za nadzor zračnega prometa;
d) rating nadzorne priletne kontrole (APS) dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve kontrole zračnega prometa za zrakoplove v prihodu, odhodu ali v preletu z uporabo opreme za nadzor zračnega prometa, ta rating pa vsebuje vsaj eno izmed pooblastil, opisanih v drugem odstavku 7. člena tega pravilnika;
e) rating proceduralne območne kontrole (ACP) dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve kontrole zračnega prometa zrakoplovom brez uporabe opreme za nadzor zračnega prometa;
f) rating nadzorne območne kontrole (ACS) dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve kontrole zračnega prometa za zrakoplove z uporabo opreme za nadzor zračnega prometa, in vsebuje vsaj eno izmed pooblastil, opisanih v tretjem odstavku 7. člena tega pravilnika.
7. člen
(pooblastila)
(1) Rating instrumentalne letališke kontrole (ADI) mora vsebovati najmanj enega izmed naslednjih pooblastil:
a) pooblastilo stolpne kontrole (TWR), ki dokazuje, da je imetnik usposobljen za zagotavljanje kontrole, kjer se letališka kontrola izvaja z ene delovne pozicije;
b) pooblastilo kontrole gibanja po tleh (GMC), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje kontrole gibanja na tleh;
c) pooblastilo nadzora gibanja po tleh (GMS), dodeljeno kot dopolnilo pooblastilu kontrole gibanja po tleh in pooblastilu stolpne kontrole, ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje kontrole gibanja po tleh s pomočjo sistemov za nadzor gibanja po površini letališča;
d) pooblastilo kontrole v zraku (AIR), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje kontrole v zraku;
e) pooblastilo letališke radarske kontrole (RAD), dodeljeno kot dopolnilo pooblastilu kontrole v zraku in pooblastilu stolpne kontrole, ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje letališke kontrole s pomočjo radarske opreme za nadzor.
(2) Rating nadzorne priletne kontrole (APS) mora vsebovati najmanj enega izmed naslednjih pooblastil:
a) pooblastilo radar (RAD), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve priletne kontrole z uporabo primarnega ali sekundarnega radarja;
b) pooblastilo precizni priletni radar (PAR), dodeljeno kot dopolnilo pooblastilu radar, ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje preciznih priletov, kontroliranih s tal, z uporabo preciznega priletnega radarja, zrakoplovom v končnem priletu na vzletno-pristajalno stezo;
c) pooblastilo nadzorni priletni radar (SRA), dodeljeno kot dopolnilo pooblastilu radar, ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje nepreciznih priletov, kontroliranih s tal, z uporabo opreme za nadzor, zrakoplovom v končnem priletu na vzletno-pristajalno stezo;
d) pooblastilo avtomatski odvisni nadzor (ADS), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitve priletne kontrole z uporabo opreme za avtomatski odvisni nadzor;
e) pooblastilo terminalna kontrola (TCL), dodeljeno kot dopolnilo pooblastilu radar ali avtomatski odvisni nadzor, ki dokazuje, da je imetnik usposobljen za zagotavljanje storitve kontrole zračnega prometa z uporabo katerekoli opreme za nadzor zračnega prometa, zrakoplovom, ki se nahajajo v določenem terminalnem območju in/ali sosednjih območjih.
(3) Rating nadzorne območne kontrole (ACS) mora vsebovati najmanj enega izmed naslednjih pooblastil:
a) pooblastilo radar (RAD), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitev območne kontrole z uporabo radarske opreme za nadzor zračnega prometa;
b) pooblastilo avtomatski odvisni nadzor (ADS), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitev območne kontrole z uporabo opreme za avtomatski odvisni nadzor;
c) pooblastilo terminalna kontrola (TCL), dodeljeno kot dopolnilo pooblastilu radar ali avtomatski odvisni nadzor, ki dokazuje, da je imetnik usposobljen za zagotavljanje storitev kontrole zračnega prometa z uporabo katerekoli opreme za nadzor, zrakoplovom, ki se nahajajo v določenem terminalnem območju in/ali sosednjih območjih;
d) pooblastilo oceanska kontrola (OCL), ki dokazuje, da je imetnik usposobljen za zagotavljanje storitev kontrole zračnega prometa zrakoplovom, ki se nahajajo na območju oceanske kontrole.
8. člen
(jezikovna pooblastila)
(1) Za pridobitev licence kontrolorja zračnega prometa mora kandidat dokazati sposobnost govora in razumevanja angleškega jezika na zadovoljivi ravni. Potrebno znanje angleškega jezika se določi v skladu z ocenjevalno lestvico znanja jezika iz priloge III tega pravilnika.
(2) Kontrolorji zračnega prometa, ki v zračnem prostoru Republike Slovenije opravljajo naloge iz četrtega odstavka 1. člena tega pravilnika, morajo poleg znanja angleškega jezika in angleške letalske frazeologije znati slovenski jezik na zahtevani stopnji in slovensko letalsko frazeologijo.
(3) Kontrolorji zračnega prometa, ki v zračnem prostoru Republike Slovenije opravljajo storitve kontrole zračnega prometa za splošni zračni promet v zračnem prostoru razredov E, G in F ter v CTR, morajo poleg znanja angleškega jezika in angleške letalske frazeologije znati tudi slovensko letalsko frazeologijo.
(4) Zahtevana stopnja znanja angleškega jezika iz prvega do tretjega odstavka tega člena in slovenskega jezika iz drugega odstavka tega člena je 4. stopnja na lestvici za ocenjevanje znanja jezika iz priloge III tega pravilnika.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zahteva 5. stopnja na lestvici za ocenjevanje znanja jezika iz priloge III tega pravilnika, če operativne okoliščine določenega ratinga ali pooblastila narekujejo višjo stopnjo zaradi nujnih varnostnih razlogov. Ta zahteva se sme uveljavljati na podlagi varnostne ocene, če je objektivno upravičena, nediskriminatorna, sorazmerna in pregledna.
(6) Jezikovno znanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se izkazuje s spričevalom, izdanim na podlagi preglednega in objektivnega postopka presoje. Če postopka presoje ne določi Evropska unija ali Združeni letalski organi, se uporabijo postopki, ki so določeni v priročniku ICAO DOC 9835.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se znanje slovenskega jezika kontrolorja zračnega prometa, katerega osnovni (materni) jezik je slovenski jezik, izkazuje z ustreznim šolskim spričevalom.
9. člen
(pooblastili inštruktorja in izpraševalca ter pooblastila z omejitvami)
(1) Rating lahko vsebuje tudi eno izmed naslednjih pooblastil:
a) pooblastilo inštruktorja (INS), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za izvajanje usposabljanja in nadzora na delovnih pozicijah za območja, ki jih pokriva veljaven rating;
b) pooblastilo izpraševalca (EXM), ki dokazuje, da je imetnik licence usposobljen za izvajanje preverjanja usposobljenosti, ki jo pokriva veljaven rating kontrolorja zračnega prometa.
(2) Rating lahko vsebuje tudi eno ali obe naslednji, na ozemlje Republike Slovenije omejeni pooblastili:
a) pooblastilo vodje izmene (SUP), ki dokazuje, da je imetnik usposobljen za vodjo izmene v okviru ratinga, pooblastila in pooblastila lokacije ter za določeno enoto kontrole zračnega prometa;
b) pooblastilo letališke kontrole (AEO), ki dokazuje, da je imetnik usposobljen za dajanje nasvetov in informacij, koristnih za varno in učinkovito izvajanje letov na letališču, na katerem ni zagotovljenega izvajanja služb zračnega prometa.
10. člen
(pooblastila lokacije)
Pooblastila lokacije dokazujejo, da je imetnik licence usposobljen za zagotavljanje storitev kontrole zračnega prometa v posebnem sektorju, skupini sektorjev ali na delovnih pozicijah pod odgovornostjo enote služb zračnega prometa.
11. člen
(pogoji za vzdrževanje ratingov in ohranjanje veljavnosti pooblastil)
(1) Pooblastila lokacije so veljavna za začetno obdobje 12 mesecev. Veljavnost tovrstnih pooblastil se podaljša za naslednjih 12 mesecev, če izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa dokaže, da:
a) je kandidat v zadnjih 12 mesecih v okviru pravic iz licence opravil minimalno število ur, kot je navedeno v odobreni shemi usposobljenosti v enoti;
b) je bila kandidatova usposobljenost ocenjena v skladu z delom C priloge II tega pravilnika;
c) ima kandidat veljavno zdravniško spričevalo.
Najmanjše število delovnih ur, v katerih se ne opravljajo inštruktorske naloge, ki so zahtevane za vzdrževanje veljavnosti pooblastila lokacije, se inštruktorjem za usposabljanje na delovnem mestu zmanjša za čas, v katerem poučujejo kandidate na delovnih pozicijah, na katere se nanaša podaljšanje. Smiselno enako velja za pooblastilo izpraševalca.
(2) Po prenehanju veljavnosti pooblastila lokacije je za ponovno potrditev veljavnosti pooblastila potreben uspešno končan načrt usposabljanja v enoti.
(3) Imetnik ratinga ali pooblastila, ki v obdobju štirih zaporednih let ni opravljal storitev kontrole zračnega prometa, povezanih z omenjenim ratingom ali s pooblastilom, lahko začne usposabljanje v enoti za rating ali pooblastilo, potem, ko je bilo primerno ocenjeno, ali še nadalje izpolnjuje pogoje za omenjeni rating ali za pooblastilo, in potem, ko je izpolnil kakršnekoli zahteve po usposabljanju, ki izhajajo iz takšne ocene.
(4) Jezikovna usposobljenost kandidata se formalno ocenjuje v rednih časovnih presledkih, razen pri kandidatih, ki so dokazali, da je njihovo znanje jezika na 6. stopnji na lestvici za ocenjevanje znanja jezika iz priloge III tega pravilnika. Ti časovni presledki ne smejo biti daljši od treh let za kandidate, ki dokazujejo znanje jezika na 4. stopnji, in ne daljši od šestih let za kandidate, ki dokazujejo znanje jezika na 5. stopnji na lestvici za ocenjevanje znanja jezika iz priloge III tega pravilnika.
(5) Pooblastilo inštruktorja in pooblastilo izpraševalca sta veljavni za obdobje 36 mesecev in se lahko podaljšata.
12. člen
(zdravniška spričevala)
(1) Osnovno izdajo zdravniškega spričevala opravi center za letalsko medicino (v nadaljnjem besedilu: AMC), ki je pooblaščen za izdajo zdravniških spričeval v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje, ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02 in 62/08). Podaljšanje in obnovo zdravniškega spričevala lahko opravi AMC ali pooblaščeni zdravnik (v nadaljnjem besedilu: AME).
(2) Zdravniška spričevala se izdajo skladno z določbami iz priloge 1 Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Licenciranje osebja) in zahtevami za zdravniška spričevala evropskega razreda 3 kontrolorjev zračnega prometa, ki jih je določil EUROCONTROL, ki so kot priloga V sestavni del tega pravilnika.
(3) Zdravniško spričevalo je veljavno od dneva zdravniškega pregleda, in sicer za obdobje 24 mesecev do starosti 40 let in za obdobje 12 mesecev nad to starostjo. Zdravniško spričevalo se lahko kadarkoli prekliče, če to zahteva zdravstveno stanje imetnika.
(4) Ob poslabšanju zdravstvenega stanja mora imetnik licence učenca kontrolorja zračnega prometa in imetnik licence kontrolorja zračnega prometa svoje delodajalce obvestiti o ugotovljenem poslabšanju zdravstvenega stanja ali vplivu kakršnihkoli psihoaktivnih snovi ali zdravil, zaradi česar bi bil lahko nezmožen varno in pravilno opravljati naloge v okviru licence. Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora vzpostaviti postopke obveščanja in ukrepe za spremljanje poslabšanja zdravstvenega stanja ter vpliva uporabe psihoaktivnih snovi in zdravil na izvajanje kontrole zračnega prometa. Medicinske varnostne zahteve za izvajanje privilegijev kontrolorja zračnega prometa so določene v prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Oseba, ki se ne strinja z rezultatom zdravstvenega pregleda, se lahko pritoži in zahteva, da zdravstveni pregled opravi komisija. Glede pritožb in zahtev za komisijski zdravstveni pregled se uporabljajo določbe četrtega in petega odstavka 51. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo).
(6) Ne glede na druge določbe tega pravilnika velja zdravniško spričevalo za osebje, navedeno v tretjem odstavku 1. člena tega pravilnika, 24 mesecev.
13. člen
(certifikacija izvajalcev usposabljanja)
(1) Zagotavljanje usposabljanja kontrolorjev zračnega prometa, vključno s tem povezanim postopkom ocenjevanja, je predmet certifikacije.
(2) Zahteve za certifikacijo so povezane s strokovno in z operativno usposobljenostjo ter s primernostjo za organizacijo usposabljanja, kot je določeno v 1. točki priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Prošnje za certifikacijo se predložijo organu države članice, v kateri je glavni kraj delovanja kandidata za izdajo certifikata izvajalca usposabljanja in, če obstaja, tudi sedež podjetja tega kandidata. Certifikat se izda, če izvajalec usposabljanja, ki vloži prošnjo, izpolnjuje zahteve, navedene v 1. točki priloge IV tega pravilnika. Certifikati se lahko izdajo za vsako vrsto usposabljanja ali v kombinaciji z drugimi storitvami navigacijskih služb zračnega prometa, pri čemer se določena vrsta usposabljanja in določena storitev navigacijskih služb zračnega prometa certificira kot sklop storitev.
(4) V certifikatih se navedejo podatki iz 2. točke priloge IV tega pravilnika.
(5) Skladnost z zahtevami in s pogoji, navedenimi v certifikatu, se redno preverja v okviru upravno-strokovnega nadzora. Če se ugotovi, da imetnik certifikata teh zahtev ali pogojev ne izpolnjuje več, se odredi odprava ugotovljenih neskladij, kar lahko vključuje tudi odvzem certifikata.
(6) V Republiki Sloveniji se priznajo vsi certifikati, izdani v drugi državi članici Skupnosti.
(7) Certifikat velja ob pogoju stalnega nadzora največ tri leta, če ni prej preklican. Če se je v tem obdobju zgodila enoletna prekinitev usposabljanja, se z iztekom enoletnega obdobja certifikat po uradni dolžnosti prekliče. Preklic se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za promet.
14. člen
(zagotavljanje skladnosti s standardi usposobljenosti)
(1) Zahtevana raven usposobljenosti, ki je za kontrolorje zračnega prometa nujno potrebna pri opravljanju dela v skladu z zahtevanimi varnostnimi standardi, se zagotavlja s spremljanjem in z nadziranjem usposabljanja kontrolorjev zračnega prometa v okviru upravno-strokovnega nadzora. Pristojnosti organa so:
a) izdajanje in preklic licenc, ratingov in pooblastil, za katere je bilo opravljeno ustrezno usposabljanje in ocenjevanje;
b) vzdrževanje in začasen odvzem ratingov in pooblastil ter s tem pravic, ki izhajajo iz njih;
c) certificiranje izvajalcev usposabljanja;
d) odobritev tečajev usposabljanja, načrtov usposabljanja v enoti in shem usposobljenosti v enoti;
e) potrditev izpraševalcev ali ocenjevalcev usposobljenosti;
f) spremljanje in pregled sistemov usposabljanja;
g) vzpostavitev ustreznih mehanizmov za obveščanje, pritožbe in zahteve.
(2) Na zahtevo imetnika licence kontrolorja zračnega prometa ali pristojnega nadzornega organa druge države članice Skupnosti se podatki ministrstva, pristojnega za promet, ki so povezani z nalogami iz prejšnjega odstavka, posredujejo tudi pristojnemu nadzornemu organu druge države članice Skupnosti, če je to potrebno za učinkovito uporabo tega pravilnika, zlasti v primerih, ki se nanašajo na svobodo gibanja kontrolorjev zračnega prometa znotraj Skupnosti.
(3) Podatkovne baze, kjer se hranijo podatki o usposobljenosti vseh imetnikov slovenskih licenc in veljavnosti njihovih pooblastil, se vodijo v registru letalskega osebja ministrstva, pristojnega za promet. Kot dopolnitev teh podatkov morajo operativne enote izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa voditi podatke o efektivnih urah, opravljenih v sektorju, skupini sektorjev ali na delovnih pozicijah, za vsakega imetnika licence, ki dela v enoti, in te podatke na zahtevo predložiti pooblaščenim uradnim osebam.
(4) Imetniku licence, ki je pooblaščen za izvajanje nalog izpraševalca ali ocenjevalca usposobljenosti za usposabljanje v enoti in nadaljevalno usposabljanje, se izda potrdilo. Potrdilo je ob pogoju stalnega nadzora veljavno za obdobje treh let in se lahko podaljša.
(5) Upravno-strokovni nadzor izvajalcev usposabljanja se opravlja z rednimi pregledi in s pregledi na kraju samem. Upravno-strokovni nadzor izvajalcev usposabljanja se nanaša zlasti na zagotavljanje dejanske usklajenosti usposabljanja s standardi, določenimi v tem pravilniku.
15. člen
(vzajemno priznavanje licenc kontrolorjev zračnega prometa)
(1) Ob upoštevanju pogojev iz 8. člena tega pravilnika se priznajo licence in z njimi povezani ratingi, pooblastila in jezikovna pooblastila, ki so jih izdali nacionalni nadzorni organi druge države članice Skupnosti v skladu z določbami tega pravilnika, kot tudi spremna zdravniška spričevala, če je imetnik licence star najmanj 21 let.
(2) Če imetnik licence kontrolorja zračnega prometa, ki jo je izdal pristojni organ druge države članice Skupnosti, uporablja pravice iz licence v Republiki Sloveniji, ima pravico, da jo zamenja za slovensko licenco brez dodatnih pogojev.
(3) Za odobritev pooblastila lokacije, za katerega je vložil prošnjo, mora kandidat izpolniti pogoje, povezane s tem pooblastilom, in sicer glede enote, sektorja ali delovne pozicije. Izvajalec usposabljanja upošteva pri pripravi načrta usposabljanja v enoti pridobljena znanja in izkušnje kandidata.
(4) Odločba o načrtu usposabljanja v enoti iz prejšnjega odstavka se izda najpozneje v šestih tednih po predložitvi dokazil, in to ne glede na odloge zaradi kakršnihkoli pritožb. Pri tem se upoštevajo načela nediskriminatornosti in sorazmernosti.
16. člen
(prehodne določbe)
(1) Določbe točk a) in b) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za imetnike licenc kontrolorja zračnega prometa, ki jim je bila izdana licenca pred 17. majem 2008.
(2) Usposabljanja za učenca kontrolorja zračnega prometa in kontrolorja zračnega prometa, ki so se začela v skladu z določbami Pravilnika o licencah, ratingih, pooblastilih, usposabljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa (Uradni list RS, št. 79/05 in 66/06) in ki do uveljavitve tega pravilnika niso bila zaključena z izdajo predpisane licence, se končajo v skladu s tem pravilnikom.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o licencah, ratingih, pooblastilih, usposabljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa (Uradni list RS, št. 79/05 in 66/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02 in 62/08) glede zdravstvenih zahtev za osebje iz drugega in tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.
18. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-88/2008/16
Ljubljana, dne 11. decembra 2008
EVA 2008-2411-0019
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje