Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2924. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1), stran 8576.

Na podlagi 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1)
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt vsebuje načrt uporabe radijskih frekvenc, s katerim Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) podrobneje opredeli namen in način uporabe radijskih frekvenc znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne radiokomunikacijske storitve predvideni z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 107/04, 99/08; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Državna uporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04; v nadaljnjem besedilu: ZEKom) izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih, ki so skupni za celotno območje Republike Slovenije in jih uporabljajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil.
2. Državna souporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 35. člena ZEKom-a za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sistemih, ki so skupni za celotno območje Republike Slovenije in jih uporabljajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva na uporabo radijskih frekvenc, ki jih je agencija dodelila z odločbo o dodelitvi radijske frekvence.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v ZEKom-u in uredbi.
3. člen
(načrt uporabe radijskih frekvenc)
(1) Načrt uporabe radijskih frekvenc in potrebna pojasnila glede uporabe radijskih frekvenc je tabela, ki vsebuje radijske frekvence od 9 kHz do 3000 GHz, in je določena v Prilogi A. Priloga B so uporabljene kratice. Priloga C so uporabljeni dokumenti. Vse priloge so sestavni del tega splošnega akta.
(2) Prvi stolpec tabele, v katerem so navedeni radiofrekvenčni pasovi, in drugi stolpec tabele, v katerem so navedene radiokomunikacijske storitve, sta določena z uredbo. Opombe tipa 5.xxx so definirane v uredbi.
(3) V tretjem stolpcu tabele so z izrazoma »državna uporaba« in »državna souporaba« označene radijske frekvence, ki so določene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Radiokomunikacijske storitve morajo ustrezati splošnim zahtevam iz drugega in četrtega ter posebnim pogojem iz petega stolpca. Podrobnejšo razdelitev storitev ureja pristojni organ iz drugega odstavka 35. člena ZEKom-a v skladu s tem splošnim aktom. Razdelitev radijskih frekvenc v pasovih določenih za »državno souporabo« urejata skupaj pristojni organ iz prejšnjega odstavka in Agencija.
(4) Četrti stolpec tabele podrobneje določa uporabo radijskih frekvenc v Republiki Sloveniji (npr. GSM …) skupaj z oznako dokumentov, ki podrobneje določajo uporabo radijskih frekvenc. Naslovi in slovenski opisi dokumentov so navedeni v Prilogi C. Navedeni dokumenti so na voljo tudi v prostorih agencije.
(5) V petem stolpcu so, kjer je to potrebno, navedene prilagoditve oziroma zahteve, ki so potrebne za spremembo uporabe radijskih frekvenc v prehodnem obdobju.
4. člen
(uporaba radijskih frekvenc)
Tehnične rešitve za uporabo radijskih frekvenc (5. točka prvega odstavka 37. člena ZEKom-a) morajo biti v skladu
– s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti
– z bistvenimi zahtevami direktive o radijski in terminalski opremi (1999/5/ES – R&TTE). Za dokazilo skladnosti z bistvenimi zahtevami Direktive R&TTE so priporočeni harmonizirani evropski standardi (EN), standardi sprejeti v Republiki Sloveniji in/ali metode proizvajalcev.
Določba ne velja za radijske frekvence, ki so v 3. členu tega splošnega akta določene kot »državna uporaba«.
5. člen
(dopuščena drugačna uporaba radijskih frekvenc)
Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme lahko izda agencija tudi v skladu z ostalimi dokumenti Evropske unije, CEPT, ITU ali standardi ETSI, ki niso sestavni del tega splošnega akta. Odločbe Agencije morajo ustrezati načelom prava EU.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 10/06, 17/06 – popr., 81/07, 100/07 – popr., 83/08 in 85/08).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. julija 2009
EVA 2009-2111-0207
Tomaž Simonič l.r.
direktor
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Svet za radiodifuzijo: št. 0012-24/2009-3 z dne 30. 6. 2009
Ministrstvo za obrambo: št. 007-146/2009-3 z dne 9. 6. 2009
Ministrstvo za notranje zadeve: št. 381-395/2008/8 (2821) z dne 10. 6. 2009
Ministrstvo za promet: št. 007-87/2009/7-0021026 z dne 3. 6. 2009
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija: št. 0070-14/2008/10 z dne 5. 6. 2009.