Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1846. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer, stran 5456.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 20. redni seji dne 13. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: javna služba), in sicer:
– način zagotavljanja javne službe,
– objekti vodovoda,
– naloge in pooblastila upravljavca javnega vodovoda,
– priključitev na javni vodovod,
– merjenje količin porabljene vode,
– financiranje oskrbe s pitno vodo,
– izstavljanje in plačevanje računov,
– prekinitev in omejitev dobave vode,
– odvzem vode iz hidrantov,
– obveznosti uporabnikov in upravljavcev druge javne infrastrukture,
– prevzem vodovodnega omrežja,
– nadzor in globe in
– prehodne in končne določbe.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča in uporablja pitno vodo iz javnega vodovoda;
– gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju potreb, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti;
– objekt gospodarske infrastrukture je gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje za izvajanje določene vrste gospodarske javne službe;
– odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer je interno vodovodno omrežje preko obračunskega vodomera spojeno z javnim vodovodom.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi, ki so uporabljeni v Pravilniku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08) – v nadaljnjem besedilu: pravilnik.
II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(izvajalec in območje opravljanja javne službe)
(1) Občina Log - Dragomer zagotavlja javno službo v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., ki je tudi upravljavec javnega vodovoda (v nadaljnjem besedilu: upravljavec javnega vodovoda).
(2) Javna služba se zagotavlja na celotnem območju Občine Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: občina).
(3) Oskrbovalna območja so označena na temeljni topografski karti, ki je priloga 1 tega odloka.
4. člen
(enotni sistem oskrbe s pitno vodo)
(1) Oskrba s pitno vodo se zagotavlja v enotnem sistemu oskrbe s pitno vodo v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer.
(2) Občina in upravljavec javnega vodovoda s preostalima občinama usklajujeta skupne naloge pri upravljanju enotnega sistema oskrbe s pitno vodo.
5. člen
(obveznost uporabe javne službe)
(1) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena lastna oskrba s pitno vodo.
(2) Lastna oskrba s pitno vodo je izjemoma dovoljena, če je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m.
6. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
(1) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
(2) Občina v svojem programu komunalnega opremljanja naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.
7. člen
(pogoji za obratovanje zasebnega vodovoda)
(1) Če se oskrba s pitno vodo izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev, morajo biti za obratovanje zasebnega vodovoda izpolnjeni naslednji pogoji:
– če zasebni vodovod oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost, mora imeti upravljavca;
– lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, morajo pridobiti vodno dovoljenje.
(2) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
III. OBJEKTI VODOVODA
8. člen
(objekti javnega vodovoda)
Objekti javnega vodovoda so:
– primarni vodovod,
– sekundarni vodovod in
– priključek stavbe na sekundarni vodovod.
9. člen
(občinska gospodarska infrastruktura)
(1) Primarni vodovod je omrežje cevovodov in z njim povezani tehnološki objekti (vodohrani, črpališča …), ki so namenjeni transportu pitne vode od vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
(2) Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov in z njimi povezani tehnološki objekti (objekti za zmanjševanje ali za dvigovanje tlaka v omrežju …), ki so namenjeni za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju, in vodovodno omrežje z zunanjimi hidranti.
(3) Gradbeni inženirski objekti ter oprema primarnega in sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska infrastruktura.
10. člen
(priključek stavbe)
(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode (v nadaljnjem besedilu: obračunski vodomer).
(2) Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti uporabnika in ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture.
11. člen
(interni vodovod)
(1) Interni vodovod so cevovodi, objekti in naprave (interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje in dviganje tlaka vode ipd), ki so nameščeni za obračunskim vodomerom.
(2) Za interni vodovod, njegovo stanje in vzdrževanje je odgovoren uporabnik.
12. člen
(obveznost pridobitve služnosti)
(1) Če primarni ali sekundarni vodovod potekata preko zasebnih zemljišč ali če priključek stavbe na javni vodovod poteka preko zemljišča, ki ni v lasti lastnika priključka, je treba pridobiti služnosti.
(2) Služnost za priključek pridobiva lastnik priključka, služnost za primarni in sekundarni vodovod pa lastnik vodovoda.
IV. NALOGE IN POOBLASTILA UPRAVLJAVCA JAVNEGA VODOVODA
13. člen
(naloge upravljavca)
(1) Upravljavec javnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotavlja naslednje storitve:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javne službe;
2. pridobivanje podatkov o odvzemanju pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodovodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
11. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju;
16. vodenje evidenc, določenih s pravilnikom (24/4, 25. in 26. člen pravilnika).
(2) Upravljavec javnega vodovoda letno spremlja stanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju in pripravlja program ukrepov za njihovo zmanjševanje.
(3) Upravljavec javnega vodovoda izdela program oskrbe s pitno vodo za prihodnje leto do 31. oktobra tekočega leta in ga posreduje občini v uskladitev.
14. člen
(pooblastilo za izdajo pogojev in soglasij)
V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda izdaja projektne pogoje, soglasja, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
15. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Upravljavec javnega vodovoda sprejme tehnični pravilnik o javnem vodovodu, v katerem uredi tehnično izvedbo in uporabo javnih vodovodov v občini (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik). Tehnični pravilnik začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje župan.
(2) Tehnični pravilnik se objavi na spletni strani upravljavca javnega vodovoda in na spletni strani občine.
16. člen
(vodenje katastra)
(1) Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina.
(2) Kataster javnega vodovoda izdela in vzdržuje upravljavec javnega vodovoda na podlagi pogodbe, ki jo sklene z občino.
(3) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi pooblastila občine posreduje podatke katastra javnega vodovoda za vpis v zbirni kataster gospodarske infrastrukture, ki ga vodi GURS, in v geografski informacijski sistem občine.
V. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
17. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
Na poselitvenem območju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna. Lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta mora zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na sekundarni vodovod, razen v primerih iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
18. člen
(priključek in vodomer)
(1) Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec javnega vodovoda v skladu z določili tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Vloga za priključitev na javni vodovod se objavi na spletni strani upravljavca javnega vodovoda in na spletni strani občine.
(2) Montažo vodovodnega priključka (instalacijska dela, tlačni preizkus in montažo vodomera) na javni vodovod, razen zemeljskih in ureditvenih del, lahko izvede le upravljavec javnega vodovoda oziroma s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljen izvajalec.
(3) Izdelava vodovodnega priključka se izvede na stroške uporabnika, prav tako tudi prva vgradnja vodomera na obstoječih priključkih.
(4) Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera so breme uporabnika. Stroški se zaračunavajo v obliki mesečne števnine.
(5) Stroški vzdrževanja priključka na sekundarni vodovod so breme uporabnika.
(6) Priključek na javni vodovod se obnovi:
– najkasneje, ko doseže starost 40 let;
– če dotrajan do te mere, da nastajajo okvare in vodne izgube oziroma je ogrožena varnost oskrbe s pitno vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če se v okviru obnove javne infrastrukture izvaja tudi rekonstrukcije javnega vodovoda.
19. člen
(cena vzdrževanja priključka in števnina)
(1) Ceno vzdrževanja priključkov stavbe na vodovod in višino števnine oblikuje upravljavec javnega vodovoda v skladu z veljavno zakonodajo. Ceno vzdrževanja priključka in števnino potrdi Občinski svet Občine Log - Dragomer na predlog upravljavca javnega vodovoda.
(2) Mesečni znesek števnine se izračuna kot zmnožek števila točk, ki so določene za vsak nazivni premer DN (mm) obračunskega vodomera in vrednosti točke.
(3) Število točk glede na nazivni premer obračunskega vodomera je naslednje:
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|DN |  15 |  20 |  25 |  30 | 40  | 50  | 65  |
|(mm)|    |    |    |    |    |    |    |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|št. |  37 |  37 |  50 |  58 | 74  | 176 | 189 |
|točk|    |    |    |    |    |    |    |
+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+--------+-----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------+
|DN (mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | komb. | Komb. | komb. | komb. |
|    |   |   |   |   | 50/20 | 80/20 | 100/20 |150/20 |
+--------+-----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------+
|št. točk| 206 | 228 | 401 | 509 | 588 | 639 | 716  | 1255 |
+--------+-----+-----+------+-----+-------+-------+--------+-------+
20. člen
(pogoji za priključek in dobavo vode)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora izvesti priključek in dobavljati vodo uporabniku, če uporabnik:
– izpolnjuje vse pogoje iz soglasij;
– predloži dokazilo o plačilu komunalnega prispevka;
– predloži gradbeno dovoljenje za objekt;
– predloži vodno dovoljenje (če je potrebno);
– poda naročilo za izvedbo priključka;
– predloži dokazilo, da ima stavba oziroma gradbeni inženirski objekt urejeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi.
(2) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izvesti priključek v roku 30 dni po izpolnitvi pogojev za priključitev, če vremenski pogoji omogočajo kvalitetno izvedbo.
(3) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej. V večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih stavbah, ki bodo zgrajene po uveljavitvi tega odloka, mora imeti vsako stanovanje in vsak poslovni prostor lastno odjemno mesto.
21. člen
(prepoved priključitve)
(1) Upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na javni vodovod nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov, če lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.
22. člen
(vrste in spremembe priključkov)
(1) Vodovodni priključek je lahko stalen ali začasen.
(2) Na pisno zahtevo uporabnika se lahko stavba oziroma gradbeni inženirski objekt začasno ali stalno odklopi z javnega vodovoda.
(3) Sprememba dimenzije vodovodnega priključka, trase, odjemnega mesta, izvedbo dodatnega priključka in zahtevo za povečan odvzem vode se obravnava na enak način kot nov vodovodni priključek.
VI. MERJENJE KOLIČIN PORABLJENE VODE
23. člen
(merjenje porabe)
(1) Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda se meri z obračunskimi vodomeri.
(2) Tip, velikost in mesto obračunskega vodomera določi upravljavec javnega vodovoda. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera niti odstraniti plombe. Odjemno mesto mora biti urejeno tako, da je obračunski vodomer dostopen za vzdrževanje in odčitavanje.
(3) Pri stavbah, ki bodo zgrajene po uveljavitvi tega odloka, mora biti jašek, v katerem je nameščen obračunski vodomer, praviloma izven stavbe.
(4) Uporabnik lahko zahteva kontrolo točnosti obračunskega vodomera. Če se ugotovi, da točnost vodomera ni ustrezna, nosi stroške kontrole upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
VII. FINANCIRANJE OSKRBE S PITNO VODO
24. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja oskrbe s pitno vodo so:
1. cena storitve oskrbe s pitno vodo (vodarina in omrežnina),
2. tarifa za vzdrževanje priključka,
3. števnina,
4. komunalni prispevek in druga sredstva občinskega proračuna in
5. drugi viri.
25. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cena storitve oskrbe s pitno se določi v skladu s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne službe. Ceno oblikuje upravljavec javnega vodovoda v skladu z veljavno zakonodajo. Ceno potrjuje Občinski svet Občine Log - Dragomer.
(2) Uporabniki morajo biti pred uporabo nove cene z njo seznanjeni s pisnim obvestilom upravljavca javnega vodovoda.
VIII. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
26. člen
(obračun porabe vode)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava po kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej.
(2) Načina obračunavanja sta dva:
1. za male porabnike (letna poraba do 250 m3 vode): plačuje se akontacija na osnovi dejanske porabe vode v preteklem obračunskem oziroma odčitovalnem obdobju. Upravljavec javnega vodovoda mora najmanj enkrat letno ugotoviti dejansko porabo in izvesti poračun preteklega obračunskega obdobja;
2. za velike porabnike (letna poraba enaka ali večja od 250 m3 vode) in večstanovanjske objekte: plačuje se mesečno glede na odčitek stanja vodomera v preteklem mesecu.
27. člen
(ugotavljanje porabe vode za več uporabnikov)
(1) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka, na katerem se meri uporaba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljavec javnega vodovoda račun pooblaščenemu upravljavcu objekta oziroma internega vodovoda.
(2) Če večstanovanjski objekt nima upravljavca objekta, izda upravljavec javnega vodovoda račun lastniku večstanovanjskega objekta. Lastnik in najemnik se lahko dogovorita, komu naj upravljavec javnega vodovoda izda račun. O dogovoru morata pisno obvestiti upravljavca.
28. člen
(obračun pri nemerjeni porabi vode)
(1) Če upravljavec javnega vodovoda ali uporabnik ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.
(2) Če ni bilo še nobena obračuna oziroma obračunski vodomer še ni vgrajen, se za količino storitev upošteva letno 50 m3 na osebo, ki je v stavbi stalno prijavljena, za stavbe brez stalno prijavljenih prebivalcev pa letno 50 m3.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se za porabo vode v kmetijske namene upošteva mesečna pavšalna poraba, in sicer:
– govedo: 1,8 m3 na kravo molznico, 1,2 m3 na kravo dojiljo in 0,6 m3 za vse ostale kategorije govedi;
– konji: 1,2 m3 na konja;
– drobnica: 0,18 m3 na glavo odrasle drobnice (ovce, koze), 0,10 m3 na odstavljena jagnjeta in kozliče;
– prašiči: 0,21 m3 na prašiča.
29. člen
(plačilo računa, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora račun plačati v roku, ki je naveden na računu. Upravljavec javnega vodovoda mora račun poslati uporabnikom v osmih dneh po koncu obračunskega obdobja.
(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, lahko v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu javnega vodovoda. Upravljavec javnega vodovoda mora pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
(3) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na obračun, mu upravljavec javnega vodovoda izda opomin, v katerem ga opozori tudi na možnost prekinitve dobave vode.
(4) Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec javnega vodovoda prekine dobavo vode. Upravljavec javnega vodovoda lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko s tem ne poseže v pravice drugih uporabnikov.
IX. PREKINITEV IN OMEJITEV DOBAVE VODE
30. člen
(prekinitev dobave vode)
(1) Upravljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če je stanje internega vodovoda uporabnika tako, da je zaradi tega ogrožena kvaliteta pitne vode v javnem vodovodu;
2. če je priključek na javni vodovod izveden brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca;
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom;
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali razširi svojo napeljavo;
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje, pregled ali zamenjavo vodomera, ali pregled priključka in notranjih napeljav, ki jih mora izvajati v skladu z določili tega odloka;
6. če uporabnik odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi;
7. če uporabnik opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec javnega vodovoda;
8. če uporabnik krši objavljene ukrepe za varčevanje z vodo;
9. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu niti po prejemu opomina v roku, ki je na njem naveden;
10. če upravljavec javnega vodovoda ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni vodni vir in le-ta ni ločen od javnega vodovoda;
11. če je potekel rok za odstranitev začasnega priključka;
12. če z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda v primerih iz prvega odstavka tega člena pisno opozori uporabnika in mu določi rok za odpravo nepravilnosti. Če uporabnik ne ravna v skladu s pisnim opozorilom, upravljavec javnega vodovoda prekine dobavo vode.
(3) Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok za prekinitev. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati vse nastale stroške.
31. člen
(prekinitev dobave vode na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec javnega vodovoda prekine dobavo vode in ukine priključek, če uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave vode.
(2) Priključek upravljavec javnega vodovoda ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra in
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
(3) Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe, upravljavec javnega vodovoda začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve plača uporabnik po ceniku upravljavca.
32. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko brez odškodninske odgovornosti do uporabnika prekine dobavo vode zaradi planiranih vzdrževalnih ali obnovitvenih del na objektih in napravah javnega vodovoda oziroma odprave okvar, vendar mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja. O prekinitvi dobave mora obvestiti tudi občino. Obvestilo o prekinitvi se objavi na spletni strani upravljavca javnega vodovoda in na spletni strani občine.
(2) Prekinitev dobave vode iz prejšnjega odstavka lahko traja do 10 ur.
33. člen
(prekinitev dobave vode v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare ipd.) lahko upravljavec javnega vodovoda brez odškodninske odgovornosti do uporabnika prekine ali omeji dobavo vode; v tem primeru mora pa ravnati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
(2) V izrednih primerih mora upravljavec javnega vodovoda na podlagi strokovnega mnenja pristojnih inštitucij obveščati uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
34. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
(1) V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda brez odškodninske odgovornosti do uporabnika omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
(2) V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju župan Občine Log - Dragomer na predlog upravljavca javnega vodovoda izda sklep o varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posameznim skupinam uporabnikov omeji uporabo vode.
X. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
35. člen
(uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
(2) Hidranti se brez poprejšnjega soglasja upravljavca smejo uporabljati le za gašenje požarov in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. V tem primeru mora uporabnik najkasneje naslednji delovni dan obvestiti upravljavca javnega vodovoda o uporabi, trajanju in količini odvzete vode.
(3) Javne hidrante vzdržuje upravljavec javnega vodovoda. Upravljavec javnega vodovoda v sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi pripravi program in enkrat letno izvede pregled hidrantov. Upravljavec javnega vodovoda vodi register javnih hidrantov.
(4) V primeru suše se smejo za odvzem vode izjemoma uporabljati tudi hidranti. Gasilska društva in enote za zaščito in reševanje morajo pri odvzemu vode iz hidrantov uporabljati predpisano tehnično opremo in izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne vode. Mesto, pogoje odvzema in način plačila odvzete vode predpiše upravljavec javnega vodovoda v posebnem soglasju.
(5) Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe (vaje za gašenje požara, čiščenje občinskih cest, izpiranje kanalov, protiprašno škropljenje občinskih cest ipd.) je dovoljen le s soglasjem upravljavca javnega vodovoda. Za takšen odvzem vode uporabnik in upravljavec javnega vodovoda v soglasju z občino skleneta posebno pogodbo, v kateri se določi tudi način plačila.
36. člen
(hidranti v internem vodovodu)
Za uporabo hidrantov v internem vodovodu, ki se napaja neposredno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe 35. člena tega odloka.
XI. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV DRUGE INFRASTRUKTURE
37. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. pridobiti soglasje upravljavca za priključitev na javni vodovod in za vse spremembe v zvezi s priključkom in odvzemom vode;
2. priključiti se na javni vodovod ob upoštevanju pogojev in soglasja upravljavca;
3. redno vzdrževati interno omrežje in interne hidrante, jih ščititi pred zmrzovanjem in čistiti dostope do njih zaradi snega, ledu in ostalega materiala;
4. dovoliti vstop v svoj objekt za potrebe odčitavanja in vzdrževanja vodomera, ugotavljanja motenj ali okvar, meritev tlakov ali odvzem vzorcev vode ter omočiti pregled priključka stavbe;
5. kontrolirati dejansko porabo vode in jo primerjati z dovoljeno ob priključitvi;
6. javljati upravljavcu javnega vodovoda vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih ter o odjemu vode iz hidrantov;
7. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode, in to v roku osem dni od nastanka spremembe;
8. redno plačevati vodo na podlagi izdanih računov;
9. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar se obračun izvaja preko enega obračunskega vodomera;
10. upoštevati varčevalne in druge ukrepe v primeru višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
11. povrniti škodo, povzročeno na javnem vodovodu, zaradi del v zvezi s svojim objektom, ali zaradi motenj, povzročenih z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v omrežju.
38. člen
(nezdružljivost priključkov)
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnih virov le pod pogojem, da sta priključek in vse instalacije za vodo iz javnega vodovoda in instalacije za vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih povezav.
39. člen
(obveznost upravljavcev druge infrastrukture)
(1) Izvajalci gradbenih del, upravljavci drugih infrastrukturnih objektov in izvajalci, ki na območju javnega vodovoda izvajajo dela, ki lahko škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, morajo pred pričetkom investicijskih, vzdrževalnih ali drugih del, ki potekajo v varovalnem pasu vodovoda, pridobiti soglasje upravljavca in poskrbeti za zakoličenje obstoječe vodovodne napeljave. Po zaključku del morajo vzpostaviti vodovodno omrežje in opremo v prvotno stanje. Pri opravljanju del na svojih objektih in naprava morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.
(2) V primeru nastalih poškodb mora povzročitelj škode nemudoma obvestiti upravljavca javnega vodovoda o kraju, času in vrsti poškodbe ter upravljavcu javnega vodovoda naročiti popravilo in poravnati vse stroške.
XII. PREVZEM VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
40. člen
(pogoji za prevzem)
Za prevzem vodovodnih objektov in naprav v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vodovod, ki se prevzema, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, izdelan digitalni kataster, evidenco priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, vodno dovoljenje, odlok o zaščiti vodnega vira),
2. vsi vgrajeni vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo in meroslovje,
3. izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
4. sprejet in ocenjen mora biti program sanacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema, in zanj izdelan predračun; zagotovljena morajo biti sredstva za izvedbo sanacije,
5. izračunana in sprejeta mora biti taka cena, ki upravljavcu javnega vodovoda omogoča nemoteno upravljanje prevzetih objektov in naprav,
6. za zemljišča, na katerih se nahajajo objekti in naprave, mora biti pridobljena služnost,
7. voda, ki se zajema, mora biti zdravstveno ustrezna; vodni vir mora imeti zadostno kapaciteto,
8. pred prevzemom mora biti opravljen terenski pregled vodovoda in sestavljen zapisnik o morebitnih pomanjkljivostih,
9. postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano z zapisniki o primopredaji in z medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom, občino in upravljavcem.
XIII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
(opravljanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni občinski inšpektorji, strokovni nadzor pa pooblaščene osebe izvajalca javne službe.
42. člen
(globe)
(1) Z globo 1400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba – upravljavec javnega vodovoda:
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 13., 14. in 21. člena tega odloka;
– če ravna v nasprotju z 20., 27., 32., 33. in 34. členom tega odloka;
– če prekine dobavo vode v nasprotju s 30. in 31. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – upravljavca javnega vodovoda, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1400 € se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne ravna v skladu s 1., 2., 3., 4. in 10. točko 37. člena tega odloka.
(4) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca (18. člen);
– se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer je to obvezno (5. in 17. člen);
– ravna v nasprotju s 5. členom;
– ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 3., 4. in 10. točke 37. člena;
– odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 35. in 36. členom.
(6) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost – upravljavec zasebnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena;
– ravna v nasprotju s 30. členom;
– ravna v nasprotju s 40. členom.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost – upravljavec zasebnega vodovoda.
(8) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 39. členom.
(9) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz osmega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(10) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik večstanovanjske stavbe – pravna oseba, če ravna v nasprotju s 27. členom.
(11) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz desetega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(priključitev na javni vodovod)
(1) Stanovanjske stavbe, ki so priključene na zasebni vodovod, pa je njihova priključitev na javni vodovod možna, se morajo priključiti na javni vodovod v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka.
(2) Za odmero komunalnega prispevka za priključitev na javni vodovod iz prvega odstavka tega člena izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti. Višino komunalnega prispevka določi Občinski svet Občine Log - Dragomer glede na povprečne stroške opremljanja stavbnega zemljišča z vodovodom s sklepom.
44. člen
(izgradnja sekundarnih vodovodov)
Občina bo zgradila manjkajoče sekundarne vodovode roku treh let od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
(pridobitev služnosti)
(1) Občina bo postopno pridobila služnost na zasebnih zemljiščih, po katerih poteka javni vodovod, ki je občinska gospodarska infrastruktura.
(2) Do pridobitve služnosti morajo lastniki zemljišč, po katerih poteka javni vodovod, v primeru okvar dovoliti upravljavcu javnega vodovoda dostop do vodovoda. Upravljavec javnega vodovoda mora po zaključku del vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in lastniku poravnati morebitno škodo.
46. člen
(vrednost točke za izračun števnine)
Vrednost točke za izračun števnine na dan uveljavitve tega odloka znaša 0,0417 evra.
47. člen
(sprejem tehničnega pravilnika)
Upravljavec javnega vodovoda v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka sprejme tehnični pravilnik. Do sprejema tehničnega pravilnika se v Občini Log - Dragomer uporablja Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v Občini Vrhnika in Občini Borovnica.
48. člen
(uskladitev uporabe cen)
Upravljavec javnega vodovoda pri prvi naslednji spremembi cen uskladi uporabo cen z določili tega odloka.
49. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-3/2009
Dragomer, dne 13. maja 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.