Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1511. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B), stran 4659.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. aprila 2009.
Št. 003-02-4/2009-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LETALSTVU (ZLet-B)
1. člen
V Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v tretjem odstavku 128. člena četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dokazil o neizbrisanih pravnomočnih obsodbah za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,«.
Za četrto alinejo se dodata nova peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– dokazil o neizbrisanih pravnomočnih odločbah o letalskih prekrških s področja varovanja, o prekrških s področja varstva javnega reda in miru, ki se nanašajo na nasilno in drzno vedenje ter uporabo nevarnih predmetov in s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,
– dokazil o neobstoju poteka kazenskega postopka za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: »Dokazila iz četrte, pete in šeste alineje tega odstavka pridobi uradna oseba, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo slovenski organi ali nosilci javnih pooblastil, ki jim je pooblastilo izdal slovenski organ.«.
V četrtem odstavku se tretji in četrti stavek nadomestita z besedilom, ki se glasi: »Varnostno preverjanje opravita na zaprosilo ministrstva, pristojnega za promet, Policija in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija v skladu s pooblastili in po postopkih, določenimi s predpisi o varovanju tajnih podatkov. Varnostno preverjanje obsega preveritev podatkov, ki so določeni s predpisi o varovanju tajnih podatkov za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO. Policija in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija morata ministrstvo, pristojno za promet, o ugotovljenih varnostnih zadržkih obvestiti najkasneje sedem delovnih dni po prejemu zahtevka za varnostno preverjanje.«.
V sedmem odstavku se v napovednem stavku besedilo »obdelujejo za to potrebne osebne podatke, zlasti pa« nadomesti z besedilom »obdelujejo naslednje osebne podatke«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o neizbrisanih pravnomočnih obsodbah za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in podatke o neizbrisanih pravnomočnih odločbah o letalskih prekrških s področja varovanja, o prekrških s področja varstva javnega reda in miru, ki se nanašajo na nasilno in drzno vedenje ter uporabo nevarnih predmetov in s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– podatke o tekočih kazenskih postopkih za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,«.
V osmem odstavku se 11. in 12. točka spremenita tako, da se glasita:
»11. neizbrisane pravnomočne obsodbe za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in podatke o neizbrisanih pravnomočnih odločbah o letalskih prekrških s področja varovanja, o prekrških s področja varstva javnega reda in miru, ki se nanašajo na nasilno in drzno vedenje ter uporabo nevarnih predmetov in s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami;
12. tekoče kazenske postopke za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;«.
Črtata se 17. in 21. točka.
V desetem odstavku se besedilo »Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za obrambo.«.
2. člen
V prvem odstavku 128.a člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. dejansko ugotovljene okoliščine iz varnostnega preverjanja kažejo na utemeljen dvom o zanesljivosti posameznika za samostojno gibanje v območjih iz prvega odstavka 128. člena tega zakona (varnostni zadržek);«.
5. in 6. točka se spremenita tako, da se glasita:
»5. je bil prosilec pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali pravnomočno spoznan za odgovornega za letalski prekršek s področja varovanja, ali za prekršek s področja varstva javnega reda in miru, ki se nanaša na nasilno in drzno vedenje ter uporabo nevarnih predmetov, ali za prekršek s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami;
6. je prosilec v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;«.
V 7. točki se pika nadomesti s podpičjem.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. se ugotovi, da je prosilec v vlogi za pridobitev dovoljenja za gibanje navedel neresnične podatke.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/09-2/20
Ljubljana, dne 21. aprila 2009
EPA 236-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik