Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4914. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice, stran 14851.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ter 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 33. seji dne 17. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07 in spremembe; v nadaljevanju: pravilnik) se za četrto alinejo četrtega odstavka 3. člena doda nova alineja, ki se glasi:
»so podjetja iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov«.
2. člen
V 3. členu se za četrtim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Državna pomoč ne sme biti:
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora«.
3. člen
Prva alineja tretjega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika«.
4. člen
Prva alineja tretjega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika«.
Druga alineja četrtega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»naložba mora biti ohranjena vsaj dve leti po njenem zaključku«.
5. člen
Prva alineja četrtega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»naložba mora biti ohranjena vsaj dve leti po njenem zaključku«.
6. člen
Prva alineja četrtega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika«.
7. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi: spodbujanje sobodajalstva
»Namen ukrepa je spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju občine.
Predmet:
– sofinanciranje nakupa notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih,
– sofinanciranje stroškov oglaševanja,
– olajšave pri odmeri nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč,
– olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.
Vrsta pomoči
– dotacija: sofinanciranje nakupa notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih,
– dotacija: sofinanciranje oglaševanja,
– dotacija: olajšave pri odmeri nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč,
– dotacija: olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah;
– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih;
– oglaševalski stroški sobodajalca;
– strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– strošek komunalnega prispevka, odmerjenega z odločbo na podlagi veljavnega občinskega odloka.
Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih in stroškov oglaševanja do 50% vrednosti;
– odmera za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se zniža v prvih treh letih, in sicer za:
1. 50% v prvem letu
2. 30% v drugem letu
3. 10% v tretjem letu
– do 75% znižanje komunalnega prispevka.
Najvišja višina dodeljenih sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
Pogoji:
– dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji«.
8. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-36/2009
Jesenice, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.