Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4885. Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev, stran 14763.

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP in 58/09 – ZPlaSS) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O
o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev
1
V Navodilu o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/08 in 8/09) se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v skladu z 29. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09; v nadaljnjem besedilu: ZDru-1), s 30. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – Zdru-1), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predložiti društva ter rok in način predložitve letnih poročil.«
2
V prvem odstavku 4. točke se besedilo »834.585 eurov« nadomesti z besedilom »1.000.000 eurov«.
3
V 5. točki se besedilo »834.585 eurov« nadomesti z besedilom »1.000.000 eurov«.
4
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10.
(1) Društva podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih predložijo izključno prek spletnega portala AJPES (http://www.ajpes.si/):
– z neposrednim vnosom podatkov
ali
– z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.
(2) Društva, ki uveljavljajo poenostavitev pri predložitvi letnega poročila v skladu z drugim odstavkom 4. točke tega navodila, AJPES predložijo tudi pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva izključno v elektronski obliki skupaj s poenotenimi obrazci. Pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva lahko:
– pripravijo v XML datoteki
ali
– v spletno aplikacijo vnesejo besedilo oziroma ga priložijo v obliki PDF datoteke.
(3) Društva, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov kot določa 4. točka tega navodila in ki ne uveljavljajo poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo predložiti letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.
Na enak način predložijo letno poročilo za zagotovitev javnosti podatkov društva, ki so zavezana k revidiranju računovodskih izkazov v skladu s 5. točko tega navodila.
(4) Društva, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil na sedežu pristojne izpostave AJPES.
(5) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke, predložene prek spletnega portala AJPES, društva potrdijo:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, za katero so AJPES predhodno predložili izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa PRILOGA 5, ki je sestavni del tega navodila
ali
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vpisanim v Evidenco digitalnih potrdil, ki je del zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik društva. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(6) Spletna aplikacija, Excelova preglednica, struktura XML datoteke in kontrolna shema XSD za društva so dosegljive na spletnem portalu AJPES.
(7) Društva, ki podatke iz prvega in drugega odstavka te točke vnašajo v Excelovo preglednico, morajo za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu izberejo gumb »Shrani v XML datoteko« in izdelano XML datoteko predložijo z uvozom prek spletnega portala AJPES.
(8) Društva predložijo podatke prek spletnega portala AJPES. Za uporabo spletne aplikacije se morajo na spletnem portalu predhodno brezplačno registrirati oziroma vnesti svoje uporabniško ime in geslo.
(9) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem so objavljena na spletnem portalu AJPES.«
5
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-39/2009
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EVA 2009-1611-0201
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES