Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008

Kazalo

198. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina, stran 362.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. poglavja Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina dne 20. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopke in merila za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu.
Izvajalce letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ) se izbere v skladu s tem pravilnikom in javnim razpisom.
2. člen
Izvajalci LPŠ so lahko:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in drugi, ki jih pravilnik posebej predvideva,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
3. člen
Izvajalci LPŠ morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ajdovščina, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva,
– da so registrirani in izvajajo športne programe najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– da imajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (če so registrirani po Zakonu o društvih).
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine, ki so razdeljene v posamezne sklope.
1. SKLOP (Programi interesne športne vzgoje)
Športna vzgoja otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi so: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 60-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta starosti)
Programi so: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih drugih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo, organizacijo občinskih šolskih prvenstev ter udeležbo na regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programi vključujejo mlade, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah.
Občina sofinancira:objekt in strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti.
1.5. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v vsakdanje življenje.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
2. SKLOP (Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa)
2.1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader.
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Občina sofinancira: objekt, materialne stroške in strokovni kader.
2.3. Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope registriranih športnikov, v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez, v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira: objekt,materialne stroške in strokovni kader.
2.4. Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader za vrhunske športnike, s stalnim bivališčem v občini v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
3. SKLOP (Programi športne rekreacije in športa invalidov)
3.1. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Občina sofinancira: objekt za 80-urni program vadbe na skupino z največ 20 udeleženci.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
3.2. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializacij, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
4. SKLOP (Programi strokovnih in razvojnih nalog v športu)
4.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovo potrjevanje.
Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo na usposabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim letnim programom usposabljanja strokovnih kadrov.
4.2. Raziskovalna dejavnost
Namen je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja športa v Občini Ajdovščina ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
Občina sofinancira: materialne stroške, povezane z raziskavo.
Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Ajdovščina.
4.3. Založniška dejavnost
Obsega izdajanje strokovne literature, drugih periodičnih publikacij in propagandnega gradiva s področja športa Občine Ajdovščina.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane z izdajo literature, publikacije ali gradiva.
4.4. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu.
Občina sofinancira: izdelavo informacijskih baz za potrebe občine in nakup tehnologije.
4.5. Športne prireditve
Obsegajo prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane s prireditvijo.
Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, s pogojem, da se prireditev izvaja na območju občine oziroma se prireditve udeleži oseba s stalnim bivališčem v občini.
4.6. Delovanje športnih zvez in društev na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Občina sofinancira: materialne stroške za delovanje društva oziroma športne zveze.
4.7. Športni objekti in oprema
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LPŠ
5. člen
Strokovni svet v okviru Zavoda za šport Ajdovščina vsako leto pripravi predlog LPŠ ter ga posreduje v sprejem občinskemu svetu ob sprejemu proračuna.
Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine.
6. člen
Občinska uprava vsako leto objavi javni razpis za izbiro izvajalcev LPŠ. Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo: predstavnik Zavoda za šport Ajdovščina, predstavnik občinske uprave, dva predstavnika strokovnega sveta Zavoda za šport Ajdovščina in en predstavnik športne zveze.
7. člen
Strokovna komisija po preteku roka za oddajo vlog, izvede odpiranje vlog prejetih v roku. Vloge, ki niso prispele v roku se zapečatene vrnejo vlagatelju.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje prijavljene programe, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in javnim razpisom ter pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju LPŠ v občini.
Predlog sklepa posreduje strokovna komisija v sprejem občinski upravi.
8. člen
Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga sklepa oziroma po sprejemu proračuna izda sklep o izbiri in sofinanciranju LPŠ v občini.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 8 dni vloži zahtevek oziroma pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa.
Župan preveri utemeljenost pritožb in v roku 15 dni izda sklep, ki je dokončen.
9. člen
Župan z vsemi izvajalci LPŠ sklene pogodbo, v kateri se določi:
– ime, vsebino in obseg programov, ki jih občina sofinancira,
– čas realizacije programov,
– pričakovane dosežke,
– višino sofinanciranja,
– način nadzora,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
10. člen
Sredstva za programe strokovnih in razvojnih nalog v športu, se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih verodostojnih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
11. člen
Izvajalci LPŠ so dolžni v mesecu januarju podati poročilo za preteklo leto o izvedbi programov. V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna, je dolžan prejeta sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
IV. MERILA ZA VRETNOTENJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
12. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja LPŠ so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– materialni stroški za izpeljavo programov.
Športnim društvom, ki izvajajo več športnih panog se sofinancira programe največ dveh sorodnih športnih panog. Programov profesionalnega športa se ne sofinancira.
13. člen
Višina sofinanciranja posameznih programov ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku določeno drugače. Vrednost točke se izračuna glede na višino sredstev zagotovljenih v proračunu občine za izvajanje LPŠ in številom zbranih točk za posamezne sklope programov. Merila v obliki točkovnega sistema so sestavni del tega pravilnika.
V primeru, da izvajalec posameznega programa ne dosega normativov, ki so določeni v okviru točkovnega sistema, glede števila vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le sorazmerni delež točk.
14. člen
Športnim društvom oziroma zvezam, ki izvajajo programe iz 1. in 2. sklopa tega pravilnika, se v Sklepu o izbiri in sofinanciranju LPŠ določi število vadbenih ur, ki jih lahko koristijo v športnih dvoranah Zavoda za šport Ajdovščina, Osnovne šole Dobravlje, Osnovne šole Col, večnamenske dvorane Lokavec ter dvorane OŠ Šturje po subvencionirani ceni, ki se jo določi za vsako leto posebej, ob sprejemu LPŠ. Število vadbenih ur po subvencionirani ceni se določi v skladu z merili navedenimi v tabeli št. 6.
Razpored vadbenih ur po posameznih dvoranah pripravi komisija, ki jo imenuje predsedstvo Športne zveze Ajdovščina in ga posreduje športnim društvom pred začetkom novega šolskega leta. V primeru neizkoriščenosti subvencionirane kvote ur imajo prednost nakupa izvajalci LPŠ po subvencionirani ceni.
15. člen
Športne zvrsti iz 2. sklopa se razvršča v štiri skupine:
1. skupina: individualni panoge,
2. skupina: kolektivne panoge,
3. skupina: tehnični športi,
4. skupina: miselne igre.
16. člen
Programe iz prve in druge skupine 15. člena se razvrsti v skladu s kazalci razširjenosti in kakovosti v posamezne razrede.
Kazalci za razširjenost in kakovost:
1. Individualne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: tekmovalci športnega društva so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitev do 5. mesta ali ima društvo v mednarodnem ali perspektivnem razredu kategoriziranega športnika,
2. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo so v tekmovalnem sistemu pretekle sezone panožne zveze za državno prvenstvo članov ali mladincev dosegli uvrstitve do 10. mesta, oziroma ima društvo v državnem ali mladinskem razredu kategoriziranega športnika,
3. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo in so v pretekli sezoni dosegli uvrstitev v prvo polovico vseh tekmovalcev,
4. razred: tekmovalci športnega društva tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo.
2. Kolektivne panoge:
A. Razširjenost:
1. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
2. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah,
3. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,
4. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah,
5. razred: program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino.
B. Kakovost:
1. razred: športno društvo nastopa v najvišji državni ligi oziroma je uvrščeno med prvih 5 v pretekli sezoni, če je v sistemu tekmovanj vsaj 20 ekip in je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
2. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v drugi državni ligi, če so v ligaškem tekmovanju vsaj tri lige, oziroma je bilo uvrščeno v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če sta le dve ligi v tej panogi ali v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
3. razred: športno društvo je v pretekli sezoni nastopalo v tretji državni ligi oziroma je uvrščeno v drugo tretjino vseh uvrščenih ekip, če je liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
4. razred: športno društvo nastopa in je v pretekli sezoni nastopalo v tekmovalnem sistemu panožne zveze za državno prvenstvo.
Razvrstitev izvajalcev programov športa v individualnih in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij kakovosti in razširjenosti v razrede:
+-------------+------------+----+--------------+---------------+
|  Razred  |Korekcijski |  | Razred glede | Korekcijski |
|  glede na |  faktor  |  | na kakovost |  faktor   |
| razširjenost|      |  |       |        |
+-------------+------------+----+--------------+---------------+
|   1   |  1,3   |  |    1   |   0,4   |
+-------------+------------+----+--------------+---------------+
|   2   |  1,1   |  |    2   |   0,3   |
+-------------+------------+----+--------------+---------------+
|   3   |  0,9   |  |    3   |   0,1   |
+-------------+------------+----+--------------+---------------+
|   4   |  0,7   |  |    4   |   0,0   |
+-------------+------------+----+--------------+---------------+
|   5   |  0,5   |  |       |        |
+-------------+------------+----+--------------+---------------+
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 4/05).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-3/2007
Ajdovščina, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.