Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

491. Uredba o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja, stran 1160.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen)
Ta uredba določa vsebino evidence o planinskih poteh (v nadaljnjem besedilu: evidenca), način njene vzpostavitve in vodenja.
II. VSEBINA EVIDENCE
2. člen
(podatki, ki se vpisujejo v evidenco)
(1) Podatki, ki se vpisujejo v evidenco, obsegajo:
1. prikaz tras planinskih poti, izdelan v skladu s predpisom, ki ureja način grafičnega prikaza planinskih poti na geodetskih načrtih (v nadaljnjem besedilu: prostorski prikaz planinskih poti);
2. prikaz razvrstitve planinskih poti v kategorije, izdelan v skladu s predpisom, ki ureja način kategoriziranja planinskih poti po zahtevnosti (v nadaljnjem besedilu: prikaz kategorije planinskih poti);
3. seznam imen in naslovov planinskih društev oziroma pravnih in fizičnih oseb, ki jih za opravljanje skrbništva na določenih planinskih poteh pogodbeno pooblasti pristojna planinska zveza (v nadaljnjem besedilu: seznam skrbnikov).
(2) V evidenco se vpisujejo tudi prostorski prikazi:
1. planinskih poti, ki sestavljajo obhodnice in Evropski pešpoti E6 in E7;
2. planinskih poti, na katerih so postavljene dovoljene zapore zaradi paše živine;
3. planinskih poti oziroma njihovih delov, ki jih je bilo treba delno ali v celoti zapreti v času, ko so moteni življenjski ciklusi živali, z navedbo trajanja časa takšnih zapor;
4. planinskih poti oziroma njihovih delov, na katerih je poleg hoje, teka ali plezanja dovoljena tudi vožnja z gorskimi kolesi.
3. člen
(oblika in sestavine evidence)
(1) Evidenca se vodi kot del prostorskega informacijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: PIS), in to kot nabor podatkov o dejanskem stanju v prostoru, pridobljenih na podlagi evidentiranja nepremičnin.
(2) Evidenca se glede na namen uporabe deli na:
1. del, ki je v celoti brezplačno javno dostopen za vpogled, tiskanje in prenašanje podatkov;
2. del, ki je brezplačno javno dostopen samo za vpogled.
III. VZPOSTAVITEV IN VODENJE EVIDENCE
4. člen
(pristojna služba)
Evidenco vzpostavi in vodi upravljavec PIS.
5. člen
(vzpostavitev evidence)
(1) Upravljavec PIS vzpostavi evidenco na podlagi podatkov, ki mu jih na način in pod pogoji, določenimi v tej uredbi, posreduje pristojna planinska zveza (v nadaljnjem besedilu: vzpostavitev prve evidence).
(2) Po vzpostavitvi prve evidence upravljavec PIS to evidenco dopolnjuje in spreminja na podlagi podatkov, ki mu jih na način in pod pogoji, določenimi v tej uredbi, posreduje pristojna planinska zveza.
6. člen
(vpisi v evidenco)
(1) Vpisi za vzpostavitev prve evidence in vsi naslednji vpisi za posodabljanje evidence se opravijo na podlagi pisne ali elektronske vloge pristojne planinske zveze. Vloga se vloži pri upravljavcu PIS.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
1. prostorski prikaz planinskih poti iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, in kadar je to potrebno ali predpisano z Zakonom o planinskih poteh, tudi ustrezen prostorski prikaz planinskih poti iz drugega odstavka 2. člena te uredbe;
2. prikaz kategorije planinskih poti iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe;
3. seznam skrbnikov iz 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe.
(3) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana in k vlogi za vpis v evidenco priložena v elektronski obliki.
7. člen
(posodabljanje evidence)
(1) Sprememba in dopolnitev v evidenco vpisanih podatkov se opravi na podlagi pisne ali elektronske vloge pristojne planinske zveze. Vloga se vloži pri upravljavcu PIS, pri čemer se ji glede na vrsto podatka, ki se spreminja ali dopolnjuje, priloži spremenjen ali dopolnjen prikaz oziroma seznam iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana in k vlogi za vpis spremembe v evidenco vpisanih podatkov priložena v elektronski obliki.
8. člen
(postopek za vpis v evidenco)
(1) Če upravljavec PIS ob prejemu vloge za vpis v evidenco iz 6. oziroma 7. člena te uredbe ugotovi, da je vloga popolna, najpozneje v tridesetih dneh izda odločbo o dovolitvi vpisa.
(2) Če upravljavec PIS ob prejemu vloge za vpis v evidenco ugotovi, da vloga ni popolna, pozove vlagatelja, naj jo v tridesetih dneh popravi ali dopolni.
(3) Če vlagatelj ne opravi popravka ali dopolnitve v roku iz prejšnjega odstavka, se vloga zavrže.
(4) Če upravljavec PIS ob prejemu vloge za vpis v evidenco ugotovi, da potrdilo pristojnega ministrstva o skladnosti prostorskega prikaza za vse planinske poti, ki naj bi se vpisale v evidenco, ni bilo izdano, ali če ugotovi, da ni bilo izdano potrdilo pristojnega ministrstva o skladnosti kategorizacije takšnih planinskih poti, vlogo za vpis v evidenco z odločbo zavrne.
(5) Če upravljavec PIS ob prejemu vloge za vpis v evidenco ugotovi, da je bilo potrdilo iz prejšnjega odstavka izdano samo za del planinskih poti, vključenih v prostorski prikaz planinskih poti oziroma v njihovo kategorizacijo, vpiše v evidenco samo te planinske poti, vpis drugih pa z odločbo zavrne.
9. člen
(izbris iz evidence)
(1) Izbris iz evidence se opravi na podlagi pisne ali elektronske vloge pristojne planinske zveze, ki se vloži pri upravljavcu PIS.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti dokazilo, da je planinska pot izbrisana iz prikaza, ki jo je doslej opredeljeval.
(3) O izbrisu planinske poti iz evidence izda upravljavec PIS odločbo.
(4) Po pravnomočnosti odločbe upravljavec PIS iz evidence izbriše podatke o planinski poti.
10. člen
(dostopnost evidence)
(1) Upravljavec PIS mora voditi evidenco tako, da je vsem zainteresiranim omogočeno, na način in pod pogoji, ki jih določa ta uredba, pridobivanje podatkov, vpisanih vanjo.
(2) Upravljavec PIS zagotovi, da se v tridesetih dneh po vzpostavitvi prve evidence na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za prostor, objavi obvestilo, da je evidenca vzpostavljena.
(3) V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora biti naveden naslov spletne strani, na katerem je možen dostop do evidence, in izpisano navodilo zainteresiranim, kako je mogoče pridobivati podatke iz te evidence.
11. člen
(pogoji za pridobivanje javno dostopnih podatkov iz evidence)
(1) Evidenca mora biti izdelana in vzdrževana tako, da omogoča vsakemu zainteresiranemu:
1. v delu, ki je v skladu s 1. točko drugega odstavka 3. člena te uredbe v celoti brezplačno javno dostopen, pridobiti na vpogled ali si natisniti oziroma na svoj računalnik prenesti splošno pregledne podatke o trasah planinskih poti, prikazanih na preglednem topografskem zemljevidu Slovenije v merilu 1: 25 000, skupaj z opisom njihovih kategorij in skrbnikov, in morebitne vpisane podatke iz drugega odstavka 2. člena te uredbe;
2. v delu, ki je v skladu z 2. točko drugega odstavka 3. člena te uredbe brezplačno javno dostopen samo za vpogled, pridobiti podatke o:
– trasah planinskih poti, prikazanih na topografskih geodetskih načrtih s katastrsko vsebino v merilu 1: 5000,
– kategorijah planinskih poti, prikazanih na načrtih iz prejšnje alinee,
– imenih in naslovih planinskih društev oziroma o pravnih in fizičnih osebah, ki nastopajo kot skrbniki, z navedbo planinskih poti, na katerih opravljajo skrbništvo, z možnostjo hkratnega vpogleda na trase planinskih poti,
– morebitnih prostorskih prikazih iz drugega odstavka 2. člena te uredbe, prikazanih na topografskih geodetskih načrtih s katastrsko vsebino v merilu 1 : 5000.
(2) Podatke iz 2. točke prejšnjega odstavka je možno prenesti na svoj računalnik ali jih natisniti proti plačilu samo tako, da se do njih pridobi dostop prek spletnega portala, ki ga v ta namen vzpostavi pristojna planinska zveza, pri čemer:
– mora imeti pristojna planinska zveza na tem portalu objavljen cenik storitev tega dostopa, ki ga določi sama, s sklepom pa ga potrdi minister, pristojen za prostor;
– lahko posameznik, ki je včlanjen v katerokoli planinsko društvo, registrirano na območju Republike Slovenije, natisne ali prenese te podatke na svoj računalnik brezplačno;
– lahko pristojna planinska zveza na predlog planinskega društva ali po lastni odločitvi s posebnim sklepom oprosti plačevanja teh storitev za določen čas določeno pravno ali fizično osebo, ki nastopa pri tem društvu ali planinski zvezi kot donator ali sponzor.
(3) Kdor si natisne podatke iz 2. točke prvega odstavka tega člena ali takšne podatke prenese na svoj računalnik, ne sme teh podatkov brez dovoljenja pristojne planinske zveze posredovati drugim, da bi jih uporabljali v komercialne namene, in tudi ne fotokopirati ali kako drugače neposredno prevzemati njihove vsebine.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2008.
Št. 00719-3/2008/8
Ljubljana, dne 31. januarja 2008
EVA 2007-2511-0165
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik