Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

31. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, stran 34.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica (Uradni list RS, št. 45/96) se spremenijo oziroma dopolnijo sledeči členi: 1., 2., 10., 11., 13., 16., 25., 26. in 27. člen.
2. člen
V dosedanjem prvem odstavku se spremeni besedilo prve točke, tako da se glasi:
»Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, v čigar sestavo sodijo dislocirani oddelki:
– Rakek, Partizanska cesta 33, Rakek;
– Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Ložu;
– Nova vas, Nova vas 4b, Nova vas.«
3. člen
Spremeni se besedilo 2. člena tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica
Sedež zavoda: Partizanska 9, Cerknica.
V sestavo glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica sodijo dislocirani oddelki:
– Rakek, Partizanska cesta 33, Rakek;
– Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Ložu;
– Nova vas, Nova vas 4b, Nova vas.«
4. člen
Spremeni se besedilo 10. člena tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na območju občin: Cerknica, Loška dolina in Bloke.
Na sedežu zavoda se vpisujejo otroci za celoten zavod.«
5. člen
Prvi odstavek 11. člena se dopolni z besedilom:
+------------------+-------------------------------------------+
|»DE/22.120    |izdajanje časopisov            |
+------------------+-------------------------------------------+
|DE/22.320     |razmnoževanje video zapisov        |
+------------------+-------------------------------------------+
|K/71.330     |dajanje pisarniške in računalniške opreme |
|         |v najem                  |
+------------------+-------------------------------------------+
|K/74.400     |oglaševanje                |
+------------------+-------------------------------------------+
|K/74.852     |fotokopiranje in drugo razmnoževanje    |
+------------------+-------------------------------------------+
|K/74.87      |druge poslovne dejavnosti         |
+------------------+-------------------------------------------+
|M/80.422     |drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in  |
|         |usposabljanje               |
+------------------+-------------------------------------------+
|O/91.120     |dejavnost strokovnih združenj       |
+------------------+-------------------------------------------+
|O/92.310     |umetniško ustvarjanje in poustvarjanje   |
+------------------+-------------------------------------------+
|O/92.320     |obratovanje objektov za kulturne      |
|         |prireditve                 |
+------------------+-------------------------------------------+
|O/92.511     |dejavnost knjižnic«.            |
+------------------+-------------------------------------------+
6. člen
Spremeni se besedilo 16. člena tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– 3 (trije) predstavniki ustanovitelja,
– 3 (trije) predstavniki delavcev zavoda,
– 3 (trije) predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost strokovnih, upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov, ter občanov Občine Cerknica. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.«
7. člen
Spremeni se besedilo 25. člena tako, da se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora;
– mnenje lokalne skupnosti;
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.
Če lokalna skupnost, učiteljski zbor ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko si bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
8. člen
V 26. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
9. člen
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedo ravnatelj, črta besedilo »potem, ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora.«, tako da se tretji odstavek pravilno glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
10. člen
V celotnem odloku o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, se črtajo navednice v nazivu zavoda: Glasbena šola »Frana Gerbiča« Cerknica, tako da se naziv zavoda pravilno glasi:
»Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica. «
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Postopki imenovanja novih članov sveta zavoda po tem odloku se izvedejo po poteku mandata dosedanjim članom sveta zavoda.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1-00010/2007-16
Cerknica, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.