Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

29. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek, stran 32.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek (Uradni list RS, št. 45/96, 52/01, 52/06) se spremeni in dopolni 16., 25., 26. in 27. člen.
2. člen
Spremeni se besedilo 16. člena tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– 3 (trije) predstavniki ustanovitelja,
– 3 (trije) predstavniki delavcev zavoda,
– 3 (trije) predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost delavcev podružničnih šol in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev, in sicer tako da:
– delavci matične šole OŠ Jožeta Krajca Rakek izvolijo enega člana,
– delavci podružnične šole Rudolfa Maistra izvolijo enega člana,
– enega člana pa izvolijo delavci upravno administrativnih in tehničnih služb.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov, ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.«
3. člen
Spremeni se besedilo 25. člena tako, da se glasi:
»Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora;
– mnenje lokalne skupnosti;
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.
Če lokalna skupnost, učiteljski zbor ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko si bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
4. člen
V 26. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
5. člen
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedo ravnatelj, črta besedilo »potem, ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora.«, tako da se tretji odstavek pravilno glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Postopki imenovanja novih članov sveta zavoda po tem odloku se izvedejo po poteku mandata dosedanjim članom sveta zavoda.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1-0007/2007-16
Cerknica, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.