Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

20. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016), stran 20.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016), št. 14-3/07 z dne 17. 12. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vrhe, ki meri 9.989,32 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Divača, Komen in Sežana, oziroma v katastrskih občinah Dolenja vas, Senadole, Gabrče, Potoče, Laže, Senožeče, Koboli, Štjak, Dolanci, Kodreti, Štjak, Griže in Veliko Polje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vrhe je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 74,8% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 14,8% državnih gozdov in 10,4% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 6.772,93 ha, od katere je 6.519,83 ha večnamenskih gozdov, in 253,10 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 203,0 m3/ha, od tega 39,4 m3/ha iglavcev in 163,6 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 4,98 m3/ha, od tega 0,86 m3/ha iglavcev in 4,12 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vrhe določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.853,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 1757,05 ha ter
– socialne funkcije na površini 74,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vrhe za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 257.432 m3, od tega 55.448 m3 iglavcev in 201.984 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 338,19 ha,
– nega drogovnjaka na površini 112,73 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z 400 m ograje, vzdrževanje 763 m ograj ter vzdrževanje 100 kosov tulcev,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 50 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari in sicer gradnja 4 km protipožarnih presek, vzdrževanje 75 km protipožarnih presek, postavitev in vzdrževanje 73 protipožarnih tabel,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj letno na površini 8,76 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 4 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vrhe v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-7/2001/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0143
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano