Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007

Kazalo

954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, stran 2538.

Na podlagi določb Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – prečiščeno besedilo) ter 9. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03 in 34/04) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 49. seji, dne 22. 6. 2006 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03, 51/04 in 15/05) se v 13. členu v 1. točki prvega odstavka za besedo »fakultete« doda besedilo »ali odločbo o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine ali doktor dentalne medicine, pridobljeno v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Javne listine in podatke iz uradnih evidenc iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, zbornica pridobi po uradni dolžnosti.«.
2. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– člana Sveta za izobraževanje zdravnikov, Odbora za zobozdravstvo ali Komisije za specializacije,«.
3. člen
Priloga 1A se nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je v Prilogi tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-26/2006
Ljubljana, dne 9. januarja 2007
EVA 2007-2711-0010
asist. Vojko Kanič, dr. med., l.r.
Predsednik skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
 
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister za zdravje