Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6264. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008, stran 18077.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvedbo petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe, ki jih morajo zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenja živali v letu 2008 izvesti:
– veterinarske organizacije, ki opravljajo javno veterinarsko službo na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije),
– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI),
– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
– izvajalci odlova prostoživečih ptic,
– izvajalec vzorčenja netopirjev,
– izvajalci peroralnega cepljenja lisic s koncesijo in
– imetniki živali.
2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) z odločbo po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz tega pravilnika.
(2) Veterinarska organizacija mora pred začetkom izvajanja del iz tega pravilnika obvestiti uradnega veterinarja OU VURS.
(3) Veterinarske organizacije morajo mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih in rezultatih opravljenih preiskav iz tega pravilnika v centralni informacijski sistem VURS, v računalniški program EPI (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS EPI).
(4) V roku iz prejšnjega odstavka veterinarska organizacija uradnemu veterinarju OU VURS predloži predlog računa za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec, iz katerega mora biti razvidno, da so bile pristojbine odvedene v predpisanem roku. Predlog računa za opravljena dela po tem pravilniku je del skupnega predloga računa za izvajanje del v skladu z določbami koncesijskih pogodb.
(5) Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz računalniškega programa CIS VURS EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali je bilo delo iz tega pravilnika opravljeno v skladu s predpisi in zahtevami tega pravilnika ter to potrdi s podpisom računa do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec na sedežu veterinarske organizacije, ki je račun izdala.
3. člen
(1) NVI mora mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz 28. in 29. člena tega pravilnika v CIS VURS EPI.
(2) Rezultate opravljenih preiskav iz tega pravilnika, razen preiskav iz 11., 19. in 32. člena tega pravilnika, mora NVI vnesti v CIS VURS EPI do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) V roku iz prejšnjega odstavka NVI uradnemu veterinarju OU VURS predloži zahtevek za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec za območje OU VURS. Iz zahtevka mora biti razvidno, na katera izvedena dela in katere vzorce se zahtevek nanaša (seznam protokolnih številk oziroma seznam številk zapisnikov iz CIS VURS EPI).
(4) Uradni veterinar OU VURS na podlagi podatkov iz CIS VURS EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali je bilo delo iz tega pravilnika opravljeno v skladu s predpisi in zahtevami tega pravilnika ter to potrdi s podpisom zahtevka. Uradni veterinar OU VURS mora zahtevek potrditi do tridesetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena pošlje NVI zahtevek za povračilo stroškov za preiskave iz 11., 19., 30., 31., 32. in 33. člena tega pravilnika za območje celotne Republike Slovenije za pretekli mesec na glavni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS). Sestavni del zahtevka morajo biti tudi podatki iz spremnih dopisov za prejete vzorce. Te podatke NVI posreduje po elektronski poti v obliki, ki je objavljena na spletni strani VURS www.vurs.gov.si.
4. člen
Ostale organizacije iz 1. člena tega pravilnika, ki opravljajo dela po tem pravilniku, morajo o izvedenih delih poročati v skladu z določili pogodb o izvedbi del.
5. člen
(1) Veterinarske organizacije in NVI morajo o odvzemu vzorcev v skladu s tem pravilnikom izpolniti obrazec 'Zapisnik o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu', ki je sestavni del CIS VURS EPI. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani VURS www.vurs.gov.si.
(2) Veterinarska organizacija in NVI morata podatke o odvzemu vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, številka zapisnika, naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je vzorce odvzel), vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu. Veterinarska organizacija mora v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu, vpisati tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tem pravilniku (tuberkulinizacija).
(3) Označevanje vzorcev po tem pravilniku mora potekati v skladu s pravili, določenimi v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(1) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.
(2) Veterinarska organizacija mora podatke o opravljenem cepljenju (datum in vrsta cepljenja, ime cepiva, ime proizvajalca cepiva, rok uporabnosti in kontrolno številko cepiva in številko zapisnika) vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu.
(3) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz tega pravilnika, predpisana identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU VURS. Živali, razen perutnine in rib, pri katerih se jemljejo vzorci, morajo biti individualno označene s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi znamkami ali pa morajo biti tetovirane, tako da je omogočena njihova prepoznavnost v zvezi z rezultati preiskav.
(4) Veterinarska organizacija mora krvne vzorce jemati istočasno za vse preiskave pri posameznih vrstah živali na istem gospodarstvu.
7. člen
Veterinarske organizacije in NVI morajo podatke, pridobljene pri izvajanju tega pravilnika, uporabljati v skladu s predpisi o veterinarskih evidencah in jih varovati kot poslovno tajnost.
8. člen
(1) Rezultate preiskav iz tega pravilnika mora NVI poslati uradnemu veterinarju OU VURS, ki je izdal odločbo, s katero je določil rok za izvedbo posameznih del in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
(2) Rezultate preiskav iz 30., 31., 32. in 33. člena tega pravilnika mora NVI poslati pristojnemu OU VURS, s katerega je bil vzorec poslan in GU VURS.
9. člen
Stroški za izvedbo del iz tega pravilnika se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU
10. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti govedo v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se goveda žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2008.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
11. člen
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1) nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1275/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 284 z dne 30. 10. 2007, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Preiskati je treba:
– vsa goveda, starejša od 24 mesecev, ki so bila zaklana v sili, in bolna goveda, starejša od 24 mesecev, ki so bila poslana v klavnico z veterinarsko napotnico. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje goved, preiskave opravi NVI;
– vsa poginula goveda, starejša od 24 mesecev, in vsa usmrčena goveda, starejša od 24 mesecev. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave;
– vsa goveda, starejša od 30 mesecev, ki so bila zaklana v okviru programa izkoreninjenja bolezni in niso kazala kliničnih znakov BSE. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v registriranih klavnicah za klanje goved, preiskave opravi NVI;
– vsa goveda ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE, in goveda, ki so bila usmrčena v okviru izvajanja ukrepov iz točke 2(a) Priloge VII Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(3) Laboratorijska testiranja iz tega člena je treba izvesti z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
12. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, v 20% čred; program vzorčenja pripravi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– prijaviti vse primere abortusov goved in raziskati oziroma ugotoviti njihov vzrok; v ta namen mora veterinar izpolniti obrazec za prijavo abortusov pri govedu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Na moških živalih v čredah iz prve alinee prejšnjega odstavka, ki so uradno proste bruceloze, se preiskava ne opravi, če so namenjene za zakol. V takem primeru veterinar veterinarske organizacije o tem pisno obvesti uradnega veterinarja OU VURS, ki po uradni dolžnosti izda odločbo imetniku živali, s katero odredi, da morajo ta goveda le neposredno v zakol in se ne smejo uporabljati kot plemenske živali.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
13. člen
Za vzdrževanje statusa države, proste enzootske goveje levkoze, je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev, v 20% čred; program vzorčenja pripravi VURS, preiskave opravi NVI na vzorcih krvi, ki je bila odvzeta za preiskave na brucelozo iz prejšnjega člena;
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post-mortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI;
– vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU VURS in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
14. člen
(1) Za pridobitev statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba:
– preiskati vsa goveda, starejša od 6 tednov;
– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri post-mortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI.
(2) Intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organizacija v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali, najpozneje do 10. novembra 2008.
15. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce krvi goved, v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi, ki je bila odvzeta za preiskave na brucelozo iz 12. člena tega pravilnika.
(3) Program entomoloških preiskav na prisotnost vektorjev pripravi NVI in potrdi VURS. Preiskave opravi NVI in o njih poroča v skladu s programom.
16. člen
(1) Na bolezen Q – mrzlica je treba serološko pregledati vzorce krvi goved v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi, ki je bila odvzeta za preiskave na brucelozo iz 12. člena tega pravilnika.
17. člen
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, mora o tem pisno, z obrazložitvijo, obvestiti OU VURS.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI
18. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti drobnico v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se drobnico žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2008.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
19. člen
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Preiskati je treba vse ovce in koze, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(3) Preiskati je treba vse poginile ali usmrčene ovce in koze, ki so starejše od 18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva stalna sekalca. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(4) Preiskati je treba minimalno število usmrčenih ovac oziroma koz, ki so starejše od 12 mesecev ali pri katerih je skozi dlesen predrl en stalni sekalec, v skladu z odločbo uradnega veterinarja v okviru zatiranja TSE. Minimalno število je določeno v Prilogi III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
(5) Zagotoviti je treba dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorne teste) vseh pozitivnih primerov TSE. Preiskave opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi Evropska komisija.
(6) Laboratorijsko testiranje iz prvega do petega odstavka tega člena je treba izvesti z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
(7) Z metodo iz Priloge 2A, ki je sestavni del tega pravilnika, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri vsakem pozitivnem primeru TSE pri ovcah; vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave;
– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja eradikacija praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– pri naključnem vzorcu ovac v tropih v eradikaciji iz prejšnje alinee; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac, preiskave opravi NVI;
– odbranim ovnom na testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom in določenemu številu ovac v skladu z rejskim programom; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
(8) Z metodo iz Priloge 2B, ki je sestavni del tega pravilnika, je treba določiti genotip pri 100 naključno izbranih poginulih ali usmrčenih ovcah. Vzorce odvzame NVI v odobrenih vmesnih obratih za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel in opravi preiskave.
20. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella melitensis serološko preiskati krvne vzorce 5% drobnice, starejše od 6 mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi VURS.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
21. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati krvne vzorce drobnice, starejše od 6 mesecev, v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi, ki je bila odvzeta za preiskave na brucelozo iz prejšnjega člena.
22. člen
(1) Na bolezen Q – mrzlico je treba serološko pregledati krvne vzorce drobnice v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi, ki je bila odvzeta za preiskave na brucelozo iz 20. člena tega pravilnika.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH
23. člen
(1) Na prašičerejskih gospodarstvih z več kot 500 plemenskimi svinjami je treba na klasično prašičjo kugo, bolezen Aujeszkega in vezikularno bolezen prašičev vsako četrtletje preiskati po 15 vzorcev krvi pitancev in po 25 vzorcev krvi izločenih plemenskih svinj.
(2) Vzorce krvi za preiskave iz prejšnjega odstavka odvzamejo:
– pri pitancih in plemenskih svinjah, izločenih v klanje – uradni veterinarji v klavnicah;
– pri plemenskih svinjah, izločenih za nadaljnjo rejo – veterinarska organizacija, ki ima koncesijo za opravljanje del po tem pravilniku.
(3) Preiskave vzorcev iz prvega odstavka tega člena opravi NVI.
(4) Na ostalih prašičerejskih gospodarstvih se vzorci krvi za preiskave na klasično prašičjo kugo, bolezen Aujeszkega in vezikularno bolezen prašičev odvzamejo v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(5) Na bolezen Aujeszkega in vezikularno bolezen prašičev je treba preiskati tudi vse plemenske merjasce. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI
24. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vse jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic, nojev, pegatk, jerebic in matične jate fazanov, in sicer:
– na gospodarstvih, ki imajo nad 350 živali;
– v naseljih, kjer so gospodarstva, ki imajo nad 350 živali;
– v fazanerijah;
– v rejah nojev.
(2) Cepljenje se opravi s cepivi, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
25. člen
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opravi po naslednjem programu:
– matične jate: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) iz vsakega hleva vsakih 6 tednov;
– proizvodne jate nesnic konzumnih jajc: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) iz vsakega hleva v času vzreje;
– proizvodne jate pitovne perutnine: 1 hlevski vzorec (20 krvnih vzorcev) v vsakem objektu reje z več kot 350 živali, najmanj enkrat v letu 2008;
– reje nojev: krvni vzorci se odvzamejo v skladu s programom VURS.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
26. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Krvne vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
VI. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH
27. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti kopitarje v zaselkih, kjer je bil v zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne preden se kopitarje žene na pašo oziroma najpozneje do 30. aprila 2008.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH
28. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba preiskati ovarialno in semensko tekočino v vseh plemenskih jatah postrvi in lipanov.
(2) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH
29. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege, malega panjskega hrošča in tropilelozo je treba enkrat letno pregledati in preiskati vse čebelje družine vzrejevalcev matic na lokaciji vzrejališč in čebelje družine plemenilnih postaj.
(2) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH PTICAH
30. člen
(1) Za zatiranje stekline izvajalec peroralnega cepljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati vzorce možganov uplenjenih lisic. V primeru pozitivnega rezultata se opravi diferenciacija virusa. VURS sporoči število vzorcev za posamezno lovsko upravljavsko območje Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS). ZGS v letnih načrtih lovsko upravljavskega območja določi upravljavcem lovišč število vzorcev, ki so jih dolžni oddati veterinarskim organizacijam.
(3) Lisice, uplenjene na cepnem območju, ki ga določi VURS, je treba pregledati tudi na prisotnost protiteles proti virusu stekline in jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja ter določiti starost živali.
(4) Veterinarske organizacije so dolžne sprejeti uplenjene lisice iz drugega odstavka tega člena, in jih s spremnim dopisom oddati NVI – veterinarsko higienski službi (VHS) za nadaljnje preiskave na steklino.
(5) Dokler je celotno ozemlje Republike Slovenije določeno kot okuženo s steklino, morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice in jih oddati NVI – VHS.
(6) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
(7) Sistematični nadzor na prisotnost European Bat Lyssavirus (EBLV) v populaciji netopirjev se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS. Vzorce odvzame izvajalec vzorčenja netopirjev, preiskave opravi NVI.
31. člen
(1) Skladno s programom, ki ga pripravi VURS, je treba odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev in jih serološko preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in bolezni Aujeszkega.
(2) Statistično podlago za pripravo programa pripravi ZGS, ki VURS-u posreduje podatke o letnem odvzemu divjih prašičev po upravljavcih lovišč.
(3) Na prisotnost virusov klasične prašičje kuge in bolezni Aujeszkega je treba preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje prašiče.
(4) Vzorce krvi odvzamejo lovske družine in lovišča s posebnim namenom v skladu s programom VURS, vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.
32. člen
(1) V skladu z Odločbo Komisije z dne 19. marca 2007 o raziskavi v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja pri jelenih 2007/182/ES (UL L št. 84/2007 z dne 24. 3. 2007, str. 37) in programom, ki ga pripravi VURS, je potrebno pri cervidih iz proste narave in pri farmsko gojenih cervidih opraviti preiskave na bolezen kroničnega hiranja (CWD).
(2) Vzorce odvzamejo lovske družine, lovišča s posebnim namenom, NVI in uradni veterinarji v skladu s programom VURS. Preiskave opravi NVI.
33. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi VURS.
(2) Vzorce brisov odvzamejo izvajalci odlova prostoživečih ptic, preiskave opravi NVI.
X. IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA UGOTAVLJANJA VZROKA POGINA
34. člen
(1) Za zagotavljanje izvajanja sistematičnega ugotavljanja vzrokov pogina je treba v letu 2008 pregledati 1% pogina. V to nista vključena tehnološki pogin v večjih rejah in pogin v okviru suma na kužno bolezen.
(2) Program sistematičnega ugotavljanja vzrokov pogina pripravi NVI za vsako regionalno enoto posebej v sodelovanju z veterinarskimi organizacijami s tega območja. Program potrdi VURS.
(3) Preiskave opravi NVI.
(4) NVI mora uradnemu veterinarju OU VURS predložiti poročilo o opravljenih preiskavah in vzrokih pogina iz tega člena do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Do vzpostavitve CIS VURS EPI – aplikacija CEPLJENJA morajo veterinarske organizacije o izvedenih preventivnih cepljenjih iz tega pravilnika mesečno poročati OU VURS do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
36. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-87/2007
Ljubljana, dne 10. decembra 2007
EVA 2007-2311-0011
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano