Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5264. Sklep o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi, stran 14359.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) v zvezi s 1. točko 129. člena in 11. točko prvega odstavka 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter 301. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi z 2., 3. in 4. točko 226. člena Zakona o bančništvu Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) podrobnejša pravila o obsegu in načinu konsolidacije za namen izpolnjevanja obveznosti borznoposredniške družbe na konsolidirani podlagi, vključno z izračunom kapitala in kapitalskih zahtev za investicijsko skupino, načinom izračuna obveznosti glede naložb investicijske skupine v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja in načinom izračuna obveznosti glede izpostavljenosti investicijske skupine,
(b) poročila o posameznih dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali je borznoposredniška družba vključena v investicijsko skupino, ter o osebah in načinu povezav v investicijski skupini,
(c) podrobnejšo vsebino informacij in obvestil, ki jih morajo podrejene družbe posredovati nadrejenemu investicijskemu podjetju oziroma borznoposredniški družbi, ki jo obvladuje finančni holding, za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi,
(d) podrobnejšo vsebino informacij in obvestil, ki jih mora nadrejeni finančni holding posredovati podrejeni borznoposredniški družbi za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi,
(e) podrobnejša pravila o nadzoru nad posli z mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI), kot na primer:
(a) borznoposredniška družba in investicijsko podjetje v 11. členu,
(b) finančni holding, mešani poslovni holding, nadrejeni finančni holding države članice in EU nadrejeni finančni holding v tretjem in četrtem odstavku 5. člena,
(c) investicijska skupina v 22. členu.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
(a) banka in kreditna institucija v 13. členu,
(b) institucija v 14. členu,
(c) finančna institucija v prvem odstavku 15. člena,
(d) družba za pomožne storitve v 17. členu,
(e) nadzorni organ je ustrezen nadzorni organ iz 2. odstavka 19. člena,
(f) udeležba v 24. členu,
(g) nadrejena družba in podrejena družba v 25. členu,
(h) bančna skupina v 31. členu.
(3) Za namen tega sklepa velja naslednja opredelitev pojmov:
(a) "sklepi, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev", vključujejo naslednje sklepe:
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o standardiziranem pristopu),
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o pristopu IRB),
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o operativnem tveganju) in
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o tržnih tveganjih),
(b) "dovoljenja za uporabo naprednih pristopov" vključujejo dovoljenja, navedena iz 1. do 5. točke prvega odstavka 291. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI.
2. OBSEG IN NAČIN KONSOLIDACIJE
3. člen
(splošno)
(1) Borznoposredniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki mora na podlagi od drugega do petega odstavka 193. člena ZTFI izpolnjevati obveznosti na konsolidirani podlagi, mora te obveznosti izpolnjevati v obsegu in na način iz tega poglavja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora borznoposredniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji poleg izpolnjevanja obveznosti na konsolidirani podlagi izpolnjevati tudi obveznosti na posamični podlagi.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora borznoposredniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je podrejena finančnemu holdingu, izpolnjevati obveznosti na konsolidirani podlagi, kadar je na podlagi 287. in 288. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pristojna za nadzor nad to borznoposredniško družbo na konsolidirani podlagi.
4. člen
(osebe, ki se vključijo v konsolidacijo)
Za namen tega sklepa se v obsegu in na način iz tega poglavja v konsolidacijo na ravni investicijske skupine ali investicijske podskupine vključijo kreditne institucije, finančne institucije, vključno s finančnimi holdingi, družbe za pomožne storitve in družbe za upravljanje, ne glede na njihov sedež.
5. člen
(polna in sorazmerna konsolidacija)
(1) Podatki iz računovodskih izkazov in drugih poročil podrejenih oseb iz prvega in šestega odstavka 297. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI se v konsolidacijo z nadrejeno družbo vključijo po polni konsolidaciji.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primerih po drugem in četrtem odstavku 297. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI uporabi sorazmerna konsolidacija.
6. člen
(ravnanje v drugih primerih)
(1) Udeležbe ali kapitalske povezave po petem odstavku 297. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI se praviloma vrednotijo po Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah) oziroma po uporabljenih računovodskih standardih, razen če Agencija v posameznih primerih ne odloči drugače.
(2) V primerih skupin oziroma povezav po 298. členu ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI Agencija odloči, ali in kako se opravi konsolidacija glede na namen nadzora nad borznoposredniško družbo iz 222. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI.
(3) Uporaba metode oziroma načina, ki ni polna ali sorazmerna konsolidacija, ne pomeni, da je s tem posamezna oseba vključena v nadzor na konsolidirani podlagi.
7. člen
(možnost izključitve oseb iz konsolidacije)
(1) Borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa lahko iz konsolidacije izključi posamezno finančno institucijo, družbo za pomožne storitve ali družbo za upravljanje, ki je podrejena borznoposredniški družbi ali finančnemu holdingu, oziroma ima borznoposredniška družba ali finančni holding v njej udeležbo, če za to pridobi dovoljenje Agencije.
(2) Agencija izda dovoljenje za izključitev osebe iz konsolidacije, če je izpolnjen vsaj en od naslednjih pogojev:
(a) če ima ta oseba sedež v tretji državi, v kateri obstajajo pravne ovire za prenos informacij potrebnih za konsolidirani nadzor,
(b) če ta oseba z vidika ciljev nadzora borznoposredniške družbe ne predstavlja pomembnega učinka in
(c) če bi njena vključitev v konsolidacijo povzročila neprimerne ali zavajajoče rezultate glede na cilje nadzora na konsolidirani podlagi.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena nadrejeno investicijsko podjetje ali borznoposredniška družba, podrejena finančnemu holdingu, dokazuje Agenciji v okviru zahteve za izdajo dovoljenja za izključitev oseb iz konsolidacije tako, da poleg navedbe oseb in razlogov za izključitev oseb predloži tudi dokumentacijo, s katero utemeljuje razloge za izključitev.
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena je lahko izključena iz konsolidacije le, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje.
(5) Če o tem predhodno pisno obvesti Agencijo, borznoposredniška družba lahko brez pridobitve dovoljenja Agencije izključi iz konsolidacije finančno institucijo, družbo za pomožne storitve ali družbo za upravljanje, ki je podrejena tej borznoposredniški družbi ali nadrejenemu finančnemu holdingu ali ima borznoposredniška družba ali finančni holding v njej udeležbo, če bilančna vsota te osebe ne presega manjše od naslednjih vrednosti:
– 10.000.000 eurov in
– 1% vrednosti bilančne vsote osebe, ki ji je neposredno nadrejena ali ki je v njej udeležena.
(6) Če več oseb izpolnjuje pogoje za izključitev iz točke (b) drugega odstavka in petega odstavka tega člena, morajo biti te osebe kljub temu vključene v konsolidacijo, če skupaj predstavljajo pomemben učinek z vidika ciljev nadzora na konsolidirani podlagi.
(7) Naložbo investicijske skupine v kapital podrejenih oseb, ki so na podlagi tega člena izključene iz konsolidacije, je treba v izračunu kapitala investicijske skupine upoštevati pri odbitnih postavkah temeljnega in dodatnega kapitala I.
3. NAČIN IZRAČUNA KAPITALA IN KAPITALSKIH ZAHTEV ZA INVESTICIJSKO SKUPINO
8. člen
(splošno)
(1) Izpolnjevanje obveznosti borznoposredniških družb glede minimalnega kapitala iz 131. člena ZBan-1 v zvezi z drugim odstavkom 193. člena ZTFI na konsolidirani podlagi pomeni, da se obveznost izpolnjevanja nanaša na investicijsko skupino ali investicijsko podskupino glede na raven uporabe iz navedenega člena.
(2) Določila drugih predpisov, na katere se v posameznih členih tega poglavja sklicuje ta sklep, se uporabljajo s smiselno prilagoditvijo za investicijsko skupino tako, da se namesto posamezne osebe razume investicijska skupina oziroma investicijska podskupina (v nadaljevanju: investicijska skupina), razen če ni v tem sklepu drugače določeno.
3.1. Kapital investicijske skupine
9. člen
(višina kapitala)
Kapital investicijske skupine mora vedno dosegati najmanj znesek, ki je enak vsoti na konsolidirani podlagi izračunanih kapitalskih zahtev iz 136. člena ZBan-1 v zvezi s 193. členom ZTFI.
10. člen
(izračun kapitala)
(1) Kapital investicijske skupine se izračuna na podlagi podatkov iz konsolidiranih računovodskih izkazov investicijske skupine, ki so sestavljeni v skladu s sklepom o poslovnih knjigah in v obsegu ter na način iz 2. poglavja tega sklepa.
(2) Pri izračunu kapitala investicijske skupine se za investicijsko skupino smiselno upoštevajo določila glede sestavin, omejitev in odbitnih postavk v kapitalu na podlagi Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o kapitalu).
11. člen
(vključitev konsolidacijskih razlik v izračun kapitala na konsolidirani podlagi)
(1) Ne glede na določila 10. člena tega sklepa se v izračunu kapitala na konsolidirani podlagi lahko upoštevajo tudi naslednje konsolidacijske razlike:
(a) manjšinski deleži, če se uporabi polna konsolidacija;
Manjšinski deleži se izkažejo v okviru postavk, v katerih se zajemajo v izračunu kapitala na posamični podlagi in morajo izpolnjevati lastnosti posameznih sestavin kapitala, skladno s sklepom o kapitalu.
(b) prve konsolidacijske razlike,
(c) prevedbene razlike, ki so vsebovane v konsolidacijskih rezervah in
(d) druge razlike, ki izhajajo iz vključitve določenih pravic udeležbe v konsolidacijo.
(2) Če je katera koli od postavk iz prvega odstavka tega člena debetna postavka, se mora v izračunu kapitala na konsolidirani podlagi odšteti.
3.2. Kapitalske zahteve za investicijsko skupino
12. člen
(splošno)
(1) Borznoposredniška družba, ki mora na podlagi 131. člena ZBan-1 v zvezi z drugim odstavkom 193. člena ZTFI izračunavati kapitalske zahteve na konsolidirani podlagi, te izračuna kot vsoto na ravni investicijske skupine izračunanih kapitalskih zahtev iz prvega odstavka 136. člena ZBan-1 v zvezi s 193. členom ZTFI.
(2) Pri izračunu kapitalskih zahtev na ravni investicijske skupine se smiselno uporabijo določila sklepov, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev za posamezna tveganja za borznoposredniške družbe, če s tem sklepom ni določeno drugače.
(3) Če je za uporabo določenega pristopa ali kombinacijo pristopov za izračun kapitalskih zahtev za posamezno tveganje potrebno dovoljenje Agencije, je treba pridobiti dovoljenje Agencije tudi za izračun na konsolidirani podlagi.
(4) Določila sklepov, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev, se za investicijsko skupino smiselno uporabljajo tudi za pridobitev dovoljenj v zvezi s prehodi oziroma kombinacijo pristopov.
13. člen
(kapitalska zahteva za kreditno tveganje)
(1) Kapitalska zahteva za kreditno tveganje za investicijsko skupino se izračuna po standardiziranem pristopu ali po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (v nadaljevanju: pristop IRB) na konsolidirani podlagi.
(2) Pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu se uporabljajo določila sklepa o standardiziranem pristopu na ravni investicijske skupine tako, da so podlaga za izračun podatki iz konsolidiranega stanja finančnega položaja borznoposredniške družbe ali finančnega holdinga. Pri tem se kapitalska zahteva izračuna na stanje izpostavljenosti skupine, kot da gre za eno osebo.
(3) Pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu IRB se smiselno uporabljajo določila sklepa o pristopu IRB in določila 16. člena tega sklepa.
(4) V izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu IRB je treba zajeti vse izpostavljenosti investicijske skupine do nasprotne stranke, ki so osebe zunaj investicijske skupine in osebe, ki so na podlagi 7. člena tega sklepa izključene iz konsolidacije. Za vse morebitne "notranje" izpostavljenosti, to je izpostavljenosti med osebami v investicijski skupini, ki so vključene v konsolidacijo in se pojavijo bodisi zato, ker so stalno izvzete, ali ker so prehodno izvzete iz izračuna po pristopu IRB za izračun kapitalske zahteve, se ne glede na določila 8. točke 5. člena sklepa o standardiziranem pristopu uporabi utež tveganja 0%.
14. člen
(kapitalska zahteva za operativno tveganje)
(1) Kapitalska zahteva za operativno tveganje za investicijsko skupino se izračuna po enostavnem pristopu, standardiziranem pristopu ali naprednem pristopu na konsolidirani podlagi.
(2) Pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje po enostavnem pristopu se uporabljajo določila sklepa o operativnem tveganju na ravni investicijske skupine tako, da so podlaga za izračun podatki iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida borznoposredniške družbe ali finančnega holdinga.
(3) Uporaba določil iz drugega odstavka tega člena pomeni, da se osnova za izračun kapitalske zahteve iz poglavja 2.3.2 sklepa o operativnem tveganju izračuna z uporabo podatkov za čiste prihodke investicijske skupine.
(4) Pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje po standardiziranem pristopu se uporabljajo določila sklepa o operativnem tveganju na ravni investicijske skupine tako, da so podlaga za izračun podatki iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida nadrejenega investicijskega podjetja ali nadrejenega finančnega holdinga.
(5) Uporaba določil iz četrtega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi pomeni:
– da se načela za oblikovanje poslovnih področij uporabijo na ravni investicijske skupine, za kar morajo vse osebe v skupini zagotoviti podatke borznoposredniški družbi iz 3. člena tega sklepa,
– da se osnova za izračun kapitalske zahteve, ki je za posamezna poslovna področja opredeljena v 12. členu sklepa za operativno tveganje, izračuna na podlagi podatkov za čiste prihodke investicijske skupine, kot da gre za eno osebo,
– da so v skupini stalno izpolnjeni splošni standardi upravljanja s tveganji in izpolnjeni kvalifikacijski kriteriji iz 14. člena sklepa o operativnem tveganju.
15. člen
(kapitalska zahteva za tržna tveganja)
(1) Kapitalska zahteva za tržna tveganja se za investicijsko skupino izračuna kot vsota kapitalskih zahtev iz pododdelka 4.5.3. ZBan-1 v zvezi s 193. členom ZTFI za postavke trgovalnih knjig, za valutna tveganja in tveganja spremembe cen blaga na ravni investicijske skupine.
(2) Borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa mora izračunavati in izpolnjevati kapitalske zahteve iz tega člena na konsolidirani podlagi, če investicijska skupina izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 7. člena oziroma 75. člena sklepa o tržnih tveganjih ne glede na to, da ta borznoposredniška družba na posamični podlagi ni zavezana k izračunavanju in izpolnjevanju kapitalskih zahtev iz prvega odstavka tega člena.
(3) Posamezne kapitalske zahteve iz prvega odstavka tega člena se izračunajo za nadrejeno osebo ter podrejene osebe posebej in se šele nato seštejejo. Pobotanja pozicij trgovalnih knjig in pobotanje pozicij v tujih valutah ali blagu med različnimi osebami v skupini niso mogoča, razen če so opravljena v skladu s 94. členom sklepa o tržnih tveganjih.
(4) Pri izračunu posameznih kapitalskih zahtev iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določila sklepa o tržnih tveganjih. Ne glede na prvi stavek tega odstavka se kapitalske zahteve za posamezne osebe v skupini, ki imajo sedež v drugi državi članici ali tretji državi, lahko izračunavajo v skladu z metodologijo, ki velja v državi sedeža te posamezne osebe, če je ta usklajena z metodologijo iz Direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij.
(5) Če metodologija izračuna kapitalskih zahtev za tržna tveganja, ki jih predpišejo organi, pristojni za nadzor posameznih oseb, ni vsebinsko primerljiva z metodologijo iz četrtega odstavka tega sklepa, so postavke iz trgovalne knjige te osebe skupaj s postavkami, ki ne sodijo v trgovalno knjigo, vključene v izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje na konsolidirani podlagi.
16. člen
(pridobitev dovoljenja EU nadrejenega investicijskega podjetja za uporabo naprednih pristopov)
(1) Borznoposredniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je EU nadrejeno investicijsko podjetje ali podrejena EU nadrejenemu finančnemu holdingu, mora za uporabo naprednega pristopa za izračun kapitalskih zahtev na konsolidirani podlagi pridobiti dovoljenje Agencije v skladu z določili sklepov, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev.
(2) Borznoposredniška družba iz prvega odstavka tega člena predloži skupaj s podrejenimi institucijami zahtevo, ki je na podlagi 291. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI skupna zahteva za pridobitev dovoljenj skupini, to je dovoljenja za izračun kapitalske zahteve na konsolidirani podlagi in za izračun kapitalskih zahtev za posamezne institucije na posamični podlagi.
(3) V primeru prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena Agencija sodeluje z organi, pristojnimi za nadzor drugih institucij v skupini v skladu z določili 291. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI in smernicami, ki jih izda Odbor evropskih bančnih nadzornikov.
4. NAČIN IZRAČUNA OBVEZNOSTI GLEDE NALOŽB INVESTICIJSKE SKUPINE V KVALIFICIRANE DELEŽE V OSEBAH NEFINANČNEGA SEKTORJA
17. člen
(splošno)
(1) Naložbe investicijske skupine v kvalificirane deleže v posamezno osebo nefinančnega sektorja in vsota kvalificiranih deležev investicijske skupine v osebah nefinančnega sektorja ne smejo presegati omejitev iz 170. člena ZBan-1 v zvezi s 193. členom ZTFI.
(2) Za namen izračuna izpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka tega člena se izračun kapitala investicijske skupine prilagodi na način iz drugega in tretjega odstavka 2. člena Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o kvalificiranih deležih) tako, da se namesto sestavin kapitala borznoposredniške družbe v navedenem izračunu upoštevajo sestavine oziroma postavke kapitala investicijske skupine.
(3) Omejitve kvalificiranih deležev iz prvega odstavka tega člena investicijska skupina lahko presega le pod pogoji iz 5. člena sklepa o kvalificiranih deležih, ki se v tem primeru smiselno uporabijo za investicijsko skupino.
5. NAČIN IZRAČUNA OBVEZNOSTI GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI INVESTICIJSKE SKUPINE
18. člen
(splošno)
(1) Izpostavljenost investicijske skupine do posameznih oseb ali skupine povezanih oseb ne sme presegati omejitev iz prvega in tretjega odstavka 165. člena in prvega odstavka 166. člena ZBan-1 v zvezi s 193. členom ZTFI.
(2) Za namen tega sklepa se izpostavljenost investicijske skupine do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb izračuna na podlagi postavk sredstev in zunajbilančnih postavk iz konsolidiranega stanja, ki ustrezajo opredelitvi skupne izpostavljenosti iz četrtega odstavka 4. člena Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o veliki izpostavljenosti) in se nanašajo na posamezno osebo ali skupino povezanih oseb.
(3) Ne glede na določila drugega odstavka tega člena lahko borznoposredniška družba, ki je na podlagi 2. poglavja tega sklepa dolžna izpolnjevati določila o veliki izpostavljenosti na konsolidirani podlagi, pri izračunu izpostavljenosti iz postavk trgovanja medsebojno pobota pozicije iz svoje trgovalne knjige ter pozicije iz trgovalnih knjig drugih oseb, ki so vključene v izračun izpostavljenosti na konsolidirani podlagi, v skladu s pogoji iz 94. člena sklepa o tržnih tveganjih.
(4) Ne glede na določila drugega odstavka tega člena Agencija lahko zahteva, da se za popolnejši izračun izpostavljenosti investicijske skupine k izpostavljenosti, izračunani na podlagi drugega odstavka tega člena, prišteje še izpostavljenost do oseb, ki so izključene iz konsolidacije.
6. VSEBINA IN OBSEG INFORMACIJ, KI JIH PODREJENE OSEBE IN NADREJENI FINANČNI HOLDING POSREDUJEJO ZA KONSOLIDACIJO
19. člen
(posredovanje informacij podrejenih družb)
(1) Podrejene družbe morajo po prvem odstavku 289. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI nadrejenemu investicijskemu podjetju v investicijski skupini oziroma borznoposredniški družbi, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding, posredovati vse informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Med informacije iz prvega odstavka tega člena spadajo zlasti:
(a) računovodsko poročilo, poslovno poročilo in revizorjevo poročilo družb, če obstaja,
(b) četrtletna računovodska poročila (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida),
(c) seznam delničarjev oziroma imetnikov poslovnih deležev in drugih pravic,
(d) seznam članov organov vodenja in nadzora družb, z njimi povezane osebe na podlagi razmerja tesne povezanosti in njihovi ožji družinski člani ter njihovo članstvo v organih vodenja in nadzora drugih oseb,
(e) podrobnejše informacije v zvezi s posameznimi sestavinami kapitala, ki so potrebne za presojo, ali ustrezajo lastnostim in pogojem za vključitev v izračun kapitala na konsolidirani podlagi, na primer:
– zneske posameznih vrst delnic,
– lastnosti oziroma pogodbe v zvezi z morebitnimi podrejenimi ali inovativnimi instrumenti,
– zneske posredno pridobljenih lastnih delnic (delnic vseh oseb skupine) in pridobljenih lastnih delnic (delnic oseb v skupini) v zastavo,
– razčlenitev zneskov morebitnih presežkov iz prevrednotenja, ki se morajo odštevati v izračunu kapitala,
(f) znesek naložb v delnice ali deleže ali druge kapitalske instrumente posameznih kreditnih, finančnih institucij, zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb in drugih oseb, ki so potrebni za izračun odbitnih postavk v izračunu kapitala ali v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede omejitev naložb investicijske skupine v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja,
(g) podatke, ki jih borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa zahteva v zvezi z izračunom kapitalskih zahtev v odvisnosti od uporabe pristopa za izračun kapitalskih zahtev na konsolidirani podlagi,
(h) zneske izpostavljenosti do posameznih oseb in do skupine povezanih oseb ter
(i) druge podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti na konsolidirani podlagi.
20. člen
(posredovanje informacij nadrejenih finančnih holdingov)
(1) Nadrejeni finančni holding mora po drugem odstavku 289. člena ZBan-1 v zvezi s 301. členom ZTFI svoji podrejeni borznoposredniški družbi posredovati vse informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Med informacije iz prvega odstavka spadajo zlasti poročila, dejstva in podatki iz drugega odstavka 19. člena tega sklepa.
7. NADZOR POSLOV Z MEŠANIM POSLOVNIM HOLDINGOM
21. člen
(splošno)
(1) Borznoposredniška družba, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu, mora imeti vzpostavljene ustrezne postopke za upravljanje in spremljanje tveganj v skladu s 175. členom ZBan-1 v zvezi s 193. členom ZTFI, ki izhajajo iz poslov z mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.
(2) Agencija vsaki posamezni borznoposredniški družbi, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu, določi roke, način, vrsto in vrednost poslov z mešanim poslovnim holdingom in njegovimi drugimi podrejenimi družbami, ki jih mora poročati Agenciji.
(3) Agencija pri nadzoru poslov z mešanim poslovnim holdingom iz prvega odstavka tega člena opravlja zlasti nadzor izpolnjevanja postopkov iz prvega odstavka tega člena z namenom ugotavljanja izpostavljenosti borznoposredniške družbe tveganju škodljivih vplivov, tveganju nasprotja interesov in tveganju nespoštovanja oziroma izogibanja določbam ZTFI.
8. POROČANJE AGENCIJI
22. člen
(splošno)
(1) Borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa mora razviti sistem in postopke za izračun in spremljanje kapitala, kapitalskih in drugih zahtev v skupini tako, da se zagotovi pravilno in pravočasno poročanje Agenciji o izpolnjevanju obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Nadrejeno investicijsko podjetje in vse druge osebe v investicijski skupini morajo na podlagi sedmega odstavka 131. člena in petega odstavka 289. člena ZBan-1 v zvezi s 193. in 301. členom ZTFI vzpostaviti in uresničevati na ravni skupine tak sistem upravljanja s tveganji iz 124. člena ZBan-1 v zvezi s 193. členom ZTFI, da je omogočena nemotena priprava vseh podatkov in informacij, pomembnih za nadzor na konsolidirani podlagi.
8.1. Poročilo o sestavi investicijske skupine
23. člen
(obveznost za pripravo poročila o sestavi investicijske skupine)
Borznoposredniška družba, ki ima položaj nadrejenega investicijskega podjetja Republike Slovenije, oziroma borznoposredniška družba, podrejena finančnemu holdingu, mora pripraviti in Agenciji posredovati poročilo o sestavi investicijske skupine zaradi presoje, ali in v kakšnem obsegu je skupina predmet konsolidiranega nadzora po tem sklepu.
24. člen
(vsebina poročila o sestavi skupine)
(1) Poročilo o sestavi investicijske skupine iz 23. člena tega sklepa mora vsebovati seznam oseb, navedbo določenih informacij oziroma podatkov o osebah v skupini ter opis povezav med osebami v skupini.
(2) Podatki o osebah v investicijski skupini morajo obsegati najmanj:
– naziv, matično številko, vrsto dejavnosti, bilančno vsoto,
– osnovni kapital oseb, delež skupine v kapitalu in/ali glasovalnih pravicah in seznam drugih oseb, ki so kvalificirani imetniki v teh osebah,
– člane organov oseb, navedbo njihovega morebitnega članstva v organih drugih oseb, vključno z dejavnostjo drugih oseb,
– navedbo organa, pristojnega za izvajanje nadzora nad posamezno osebo, zlasti za osebe v drugi državi,
– navedbo, ali se opravlja revizijski pregled in naziv revizijske družbe,
– seznam najpogostejših poslov, ki jih osebe opravljajo za druge osebe v skupini,
– način konsolidacije oseb za namen tega sklepa,
– morebitne dodatne informacije, potrebne za pregled nad strukturo skupine in povezavami v skupini.
(3) V prikazu iz drugega odstavka tega člena je treba navesti tudi osebe v investicijski skupini, ki na podlagi tega sklepa niso predmet konsolidacije, to je:
– osebe, ki niso osebe iz 4. člena tega sklepa in
– osebe, ki so na podlagi 7. člena tega sklepa izvzete iz konsolidacije z oznako razloga izključitve in utemeljitvijo, da razlogi za izključitev še vedno obstajajo.
(4) Kapitalske povezave med osebami v skupini je treba prikazati v obliki preglednega organigrama oziroma shematskega prikaza, iz katerega mora biti razvidno neposredno in posredno imetništvo v kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drug način povezave, s katero nadrejena oseba obvladuje ali izvaja prevladujoč ali pomemben vpliv nad osebo oziroma je z njo povezana s skupnim vodenjem.
25. člen
(roki za predložitev poročila)
(1) Borznoposredniška družba iz 23. člena tega sklepa mora predložiti Agenciji poročilo o sestavi investicijske skupine po stanju na zadnji dan vsakega polletja. Rok za predložitev poročila o sestavi skupine na zadnji dan v letu je 31. januarja naslednjega leta, za stanje na dan 30. junija pa 31. julija tekočega leta.
(2) Borznoposredniški družbi iz prvega odstavka tega člena ni treba predložiti Agenciji poročila o sestavi skupine, če v sestavi skupine in povezavah med osebami v skupini ni prišlo do pomembnih sprememb glede na predhodno poročevalsko obdobje, vendar mora o tem dejstvu Agencijo obvestiti v rokih iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru posebne zahteve Agencije mora borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa poročila izdelati in predložiti tudi po stanju na dan in v roku, ki ju določi Agencija.
26. člen
(obveščanje o spremembi v skupini)
Nadrejeno investicijsko podjetje, finančni holding ali mešani poslovni holding mora Agencijo nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v strukturi skupine in drugih dejstvih, ki so pomembna za nadzor na konsolidirani podlagi.
8.2. Konsolidirani računovodski izkazi investicijske skupine in revidirana letna poročila
27. člen
(predložitev nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov investicijske skupine)
(1) Za namen nadzora na konsolidirani podlagi borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa predloži Agenciji nerevidirano konsolidirano bilanco stanja in nerevidirani izkaz poslovnega izida (v nadaljevanju: konsolidirana računovodska izkaza) investicijske skupine, sestavljena v obliki predpisanih shem, ki so priloga sklepa o poslovnih knjigah.
(2) Borznoposredniška družba iz prvega odstavka tega člena mora pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov za namen tega sklepa zagotoviti potrebno preglednost in na zahtevo Agencije predložiti dodatna poročila za pojasnjevanje konsolidiranih računovodskih izkazov.
(3) Pojasnjevanje poročil iz drugega odstavka tega člena pomeni, da se poročila sestavljajo z nazornim prikazom združevanja pomembnih in sorodnih postavk iz računovodskih izkazov nadrejene in podrejenih oseb, ki so vključene v konsolidacijo po tem sklepu, njihovih medsebojnih razmerij, izločitev le-teh in prikazom razlik in preračunov pri prevedbi podatkov v konsolidirane izkaze.
(4) Borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa mora poročila iz prvega odstavka tega člena predložiti Agenciji po stanju na zadnji dan vsakega polletja. Rok za predložitev poročil je najpozneje:
– do 31. marca tekočega leta za stanje na dan 31. decembra preteklega leta,
– do 31. avgusta za stanje na dan 30. junija tekočega leta.
(5) V primeru posebne zahteve Agencije mora borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa poročila iz prvega odstavka tega člena izdelati in predložiti tudi po stanju na dan in v roku, ki ju določi Agencija.
8.3. Predložitev drugih poročil
28. člen
(splošno)
(1) Borznoposredniška družba iz 3. člena tega sklepa mora Agenciji v rokih in na način, kot je določen v posameznem sklepu, predložiti poročila o:
(a) izračunu kapitala in kapitalskih zahtev na konsolidirani podlagi v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07),
(b) veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del sklepa o veliki izpostavljenosti,
(c) o naložbah v kvalificirane deleže skupine v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazcev, ki so sestavni del sklepa o kvalificiranih deležih.
(2) V poročilih iz prvega odstavka tega člena se naslov poročila dopolni z besedo »konsolidirano«.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(uporaba določb)
(1) Ne glede na določila 25. člena tega sklepa predloži borznoposredniška družba prvo poročilo o investicijski skupini v skladu s 24. členom tega sklepa po stanju na dan 31. marca 2008 najpozneje do 30. aprila 2008.
30. člen
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.
Št. 258-1/18-26/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0161
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.