Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4035. Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom, stran 9709.

Na podlagi sedmega odstavka 22.a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za izvajanje poljskih pregledov semenskih posevkov, vzorčenj in analiz kakovosti semena, ki jih v postopku uradne potrditve pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje opravljajo imenovani pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji; način usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja za preglednike, vzorčevalce in osebe, ki v laboratorijih opravljajo analizo kakovosti semena kmetijskih rastlin; vsebino usposabljanja; pogoje glede strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev; način vodenja evidence preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev ter obseg in način nadzora organa za potrjevanje nad pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji v skladu z Direktivo Sveta 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s pregledi, ki se opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovrednostjo semena, pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2005, str. 18).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. usposabljanje je program osnovnega in nadaljnjega usposabljanja za preglednike, vzorčevalce in analitike semena kmetijskih rastlin;
2. preglednik je fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za opravljanje poljskih pregledov semenskih posevkov kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom;
3. vzorčevalec je fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za opravljanje vzorčenja semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom;
4. analitik semena je fizična oseba, ki opravlja analize kakovosti semena kmetijskih rastlin v laboratoriju pod uradnim nadzorom;
5. glavni analitik semena je fizična oseba, ki opravlja analize kakovosti semena kmetijskih rastlin in je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija;
6. imenovani laboratorij je pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovana za opravljanje analize kakovosti semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom;
7. organ za potrjevanje je organ, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, pooblaščen za vodenje postopka uradne potrditve semena kmetijskih rastlin.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE POLJSKIH PREGLEDOV, VZORČENJ IN ANALIZ KAKOVOSTI SEMENA POD URADNIM NADZOROM
3. člen
(pregledniki)
(1) Pri kategorijah uradno potrjenega semena kmetijskih rastlin lahko v postopku uradne potrditve opravljajo poljske preglede semenskih posevkov imenovani pregledniki pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje. Pregledujejo lahko samo tiste semenske posevke, ki so zasnovani iz semena, ki je bilo vključeno v uradno naknadno kontrolo in so rezultati naknadne kontrole pokazali, da seme izpolnjuje predpisane zahteve.
(2) Poljske preglede iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo le pregledniki, ki:
– izpolnjujejo pogoje glede strokovne usposobljenosti iz 15. člena tega pravilnika;
– nimajo nobene neposredne osebne koristi od opravljanja poljskih pregledov;
– so podpisali izjavo, da bodo opravljali poljske preglede v skladu s predpisanimi zahtevami;
– jih je za ta namen imenovala Uprava v skladu z 18. členom tega pravilnika.
(3) Poljske preglede morajo pregledniki opravljati po postopkih in metodah, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semena kmetijskih rastlin, uporabljajo za uradno opravljanje poljskih pregledov semenskih posevkov v postopku uradne potrditve semena, in upoštevati navodila organa za potrjevanje. En izvod zapisnika o poljskem pregledu morajo takoj po zadnjem opravljenem poljskem pregledu poslati organu za potrjevanje.
(4) Od partij semena, pridelanega iz semenskih posevkov, ki so jih pregledali pregledniki, se uradno odvzamejo vzorci za naknadno kontrolo. Seme odvzamejo uradni vzorčevalci organa za potrjevanje. Delež partij, ki se vzorčijo za naknadno kontrolo, je določen s predpisi, ki urejajo trženje semena kmetijskih rastlin.
4. člen
(vzorčevalci)
(1) Pri kategorijah uradno potrjenega semena kmetijskih rastlin lahko v postopku uradne potrditve odvzamejo vzorce semena za analizo kakovosti ali za preverjanje sortnosti imenovani vzorčevalci pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.
(2) Vzorce semena lahko odvzamejo le vzorčevalci, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovne usposobljenost iz 15. člena tega pravilnika. Vzorčenje semena morajo opravljati po postopkih in metodah, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semena kmetijskih rastlin, uporabljajo za uradno vzorčenje semena v postopku uradne potrditve, in upoštevati navodila organa za potrjevanje.
(3) Vzorčevalci semena so lahko fizične osebe, ki:
– niso zaposlene oziroma ne opravljajo dejavnosti vzorčenja kot samostojni podjetnik posameznik;
– so zaposlene pri fizičnih ali pravnih osebah.
(4) Če so osebe iz druge alinee prejšnjega odstavka zaposlene pri pravni ali fizični osebi, ki se ukvarja s semenarstvom, sme vzorčevalec vzorčenje semena opravljati le na partijah semena, ki jih je pridelal delodajalec ali so bile pridelane v njegovem imenu. Vzorčevalec sme opravljati vzorčenje semena tudi na drugih partijah semena, če je tak dogovor med njegovim delodajalcem, dobaviteljem, ki je prijavil seme za uradno potrditev, in organom za potrjevanje.
(5) Vzorčevalec takoj dostavi vzorec semena za analizo kakovosti semena laboratoriju in o opravljenem vzorčenju enkrat na teden obvešča organ za potrjevanje.
5. člen
(laboratoriji)
(1) Pri kategorijah uradno potrjenega semena kmetijskih rastlin lahko v postopku uradne potrditve opravljajo analizo kakovosti semena imenovani laboratoriji pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.
(2) Analize kakovosti semena iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo samo laboratoriji, ki jih je za ta namen imenovala Uprava v skladu z 18. členom tega pravilnika in ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
– laboratorij mora voditi glavni analitik semena, ki je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija;
– glavni analitik semena in ostali analitiki semena morajo glede strokovne usposobljenosti izpolnjevati zahteve iz 15. člena tega pravilnika;
– glede prostorske in tehnične opremljenosti mora laboratorij izpolnjevati zahteve iz 16. člena tega pravilnika;
– analize kakovosti semena mora laboratorij opravljati po postopkih in metodah, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semena kmetijskih rastlin, uporabljajo za uradno analizo kakovosti semena v postopku uradne potrditve semena, in upoštevati navodila organa za potrjevanje.
(3) Laboratorij za analizo kakovosti semena je lahko:
– neodvisen laboratorij;
– laboratorij v okviru podjetja, ki se ukvarja s semenarstvom.
(4) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka sme laboratorij opravljati analizo semena le na partijah semena, ki jih je pridelalo semenarsko podjetje ali so bile pridelane v njegovem imenu. Laboratorij sme opravljati analizo kakovosti semena tudi na drugih partijah semena, če je tak dogovor med podjetjem, ki se ukvarja s semenarstvom, dobaviteljem, ki je prijavil seme za uradno potrditev, in organom za potrjevanje.
(5) Laboratoriji za analizo kakovosti semena morajo en izvod analiznega izvida takoj po opravljeni analizi kakovosti semena poslati organu za potrjevanje.
III. USPOSABLJANJE
6. člen
(izvajalec, vsebina in obseg usposabljanja)
(1) Usposabljanje preglednikov, vzorčevalcev in analitikov semena organizira in izvaja organ za potrjevanje semena (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja).
(2) Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
(3) Nadaljnje usposabljanje obsega teoretični in praktični del.
(4) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v sodelovanju z izvajalcem usposabljanja določi enotno gradivo za usposabljanje, število ur usposabljanja, podrobnejši program usposabljanja in način poteka usposabljanja in ga objavi na spletnih straneh Uprave.
7. člen
(usposabljanje preglednikov)
(1) Vsebina osnovnega usposabljanja za preglednike obsega predvsem znanja o:
– pridelovanju semena in oskrbi semenskih posevkov;
– postopkih in metodah za opravljanje poljskih pregledov posameznih vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin;
– načinu določanja sortne pristnosti semenskega posevka;
– poznavanju najpomembnejših vrst plevelov in bolezni rastlin;
– zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati semenski posevki;
– predpisih s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin in drugih predpisih, ki jih je treba upoštevati pri pridelovanju semena (npr. s področja zdravstvenega varstva rastlin, gensko spremenjenih organizmov idr.).
(2) Nadaljnje usposabljanje za preglednike obsega udeležbo na letnem srečanju preglednikov, na katerem se praktično seznanijo z novostmi pri pridelovanju semena ter z novostmi s področja trženja semena kmetijskih rastlin, zakonodaje in drugih področij, pomembnih za preglednike.
8. člen
(usposabljanje vzorčevalcev)
(1) Vsebina osnovnega usposabljanja za vzorčevalce obsega predvsem znanja o:
– poznavanju semena kmetijskih rastlin in najpomembnejših vrst plevelov ter drugih primesi;
– postopkih in metodah za vzorčenje;
– načinu priprave vzorcev za pošiljanje;
– namenu in praktični uporabi različnih pripomočkov (npr. orodja) za vzorčenje;
– predpisih s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(2) Nadaljnje usposabljanje za vzorčevalce obsega:
– obnovitev teoretičnih in praktičnih znanj iz osnovnega usposabljanja;
– novosti s področja trženja semena kmetijskih rastlin, zakonodaje in drugih področij, pomembnih za vzorčevalce.
9. člen
(usposabljanje analitikov semena)
(1) Vsebina osnovnega usposabljanja za analitike semena obsega predvsem znanja o:
– poznavanju semena kmetijskih in drugih rastlin, zlasti plevelov ter drugih primesi;
– postopkih in metodah za pripravo delovnih vzorcev;
– postopkih in metodah za analizo kakovosti semena;
– praktičnem opravljanju analiz kakovosti semena;
– predpisih s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(2) Nadaljnje usposabljanje za analitike semena obsega:
– obnovitev teoretičnih in praktičnih znanj iz osnovnega usposabljanja;
– novosti s področja trženja semena kmetijskih rastlin, zakonodaje in drugih področij, pomembnih za analitike semena.
(3) Vsebina osnovnega usposabljanja za vodenje laboratorija za glavnega analitika semena obsega poleg znanj iz prvega odstavka tega člena tudi znanja o:
– vodenju in organiziranosti laboratorija;
– zagotavljanju sistema kakovosti v laboratoriju.
(4) Nadaljnje usposabljanje za glavnega analitika semena obsega:
– obnovitev teoretičnih in praktičnih znanj iz osnovnega usposabljanja;
– novosti s področja trženja semena kmetijskih rastlin, zakonodaje in drugih področij, pomembnih za glavnega analitika semena.
10. člen
(prijava na osnovno usposabljanje in gradivo)
(1) Kandidati se za osnovno usposabljanje in preverjanje znanja prijavijo pri izvajalcu usposabljanja. Prijavi je treba priložiti potrdilo o plačilu stroškov usposabljanja.
(2) Izvajalec usposabljanja izvede osnovno usposabljanje po dogovoru s kandidati za preglednike, vzorčevalce in analitike semena.
(3) Prijavni obrazec mora vsebovati najmanj naslednje:
– podatke o kandidatu: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– enotno matično številko občana,
– vrsto izobraževanja,
– stopnjo izobrazbe in podatke o dodatnem izobraževanju,
– podatke o delovnih izkušnjah,
– osebno privolitev kandidata za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen vodenja evidenc o usposabljanju.
(4) Prijavni obrazec iz prejšnjega odstavka je dostopen pri izvajalcu osnovnega usposabljanja, ki ga na zahtevo pošlje prijaviteljem.
11. člen
(preverjanje znanja)
(1) Po zaključenem osnovnem usposabljanju izvajalec usposabljanja razpiše najmanj tri roke preverjanja znanja, ki obsega pisni in praktični del. Prvi rok mora biti razpisan najpozneje 30 dni po zaključenem osnovnem usposabljanju. Če v tekočem letu osnovno usposabljanje ni organizirano, se rok za kandidate že izvedenih tečajev razpiše po potrebi.
(2) Kandidat se prijavi k preverjanju znanja najmanj 15 dni pred razpisanim rokom v skladu s prejšnjim členom.
(3) Kandidat pristopi k preverjanju znanja z osebnim dokumentom, s katerim dokaže svojo identiteto.
(4) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k preverjanju znanja, za katero se je prijavil, se šteje, da ga ni opravil. Pri vsakem posameznem primeru o opravičenosti razloga presoja komisija iz šestega odstavka tega člena.
(5) Če kandidat preverjanja znanja ni opravil v rokih iz prvega odstavka tega člena, ga lahko proti plačilu opravlja znova.
(6) Izvajalec usposabljanja imenuje tričlansko izpitno komisijo. Komisija po končanem preverjanju znanja sestavi zapisnik.
(7) Izvajalec usposabljanja mora zapisnike o preverjanju znanj in pisna preverjanja znanja iz tega člena hraniti najmanj 15 let. Na zahtevo jih mora dati na vpogled Upravi, kandidatom in inšpektorjem, pristojnim za inšpekcijski nadzor, v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
12. člen
(potrdilo)
Kandidatom, ki so uspešno opravili tečaj in preverjanje znanja osnovnega usposabljanja, izda izvajalec usposabljanja potrdilo.
13. člen
(stroški usposabljanja)
(1) Stroške osnovnega usposabljanja in preverjanja znanja, razen stroškov preverjanja znanja v rokih iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, nosi kandidat oziroma pravna oseba, pri kateri je kandidat zaposlen, po ceniku, ki ga določi izvajalec usposabljanja.
(2) Cena usposabljanja ter preverjanja znanja ne sme presegati najvišje dovoljene cene, ki jo določi Uprava.
(3) V ceno usposabljanja je vključen zlasti strošek gradiva, potrdila iz prejšnjega člena ter preverjanja znanja v prvih treh izpitnih rokih po zaključenem osnovnem usposabljanju.
14. člen
(evidence o usposabljanju)
(1) Izvajalec usposabljanja mora voditi evidence o izvedenih usposabljanjih, ki morajo za vsako posamezno usposabljanje vsebovati najmanj podatke o:
– poteku usposabljanja,
– udeležencih usposabljanja,
– udeležencih preverjanja znanja.
(2) Izvajalec usposabljanja mora voditi evidence o izdanih potrdilih, ki morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– številko izdanega potrdila,
– datum opravljanja izpita oziroma preverjanja znanja,
– osebno ime in podpis vpisnika podatkov.
(3) Izvajalec usposabljanja mora evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena posredovati Upravi najkasneje 60 dni po končanem usposabljanju oziroma 30 dni po končanem preverjanju znanja in jih trajno hraniti.
IV. ZAHTEVE
15. člen
(zahteve za strokovno usposobljenost)
(1) Zahteve za strokovno usposobljenost preglednikov so:
– najmanj nižja poklicna izobrazba kmetijske smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri pridelovanju kmetijskih rastlin;
– udeležba na osnovnem programu usposabljanja za preglede semenskih posevkov tistih vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin, za katere je bila vložena prijava iz 10. člena tega pravilnika;
– uspešno opravljeno preverjanje znanja iz pregledov semenskih posevkov.
(2) Zahteve za strokovno usposobljenost vzorčevalcev semena so:
– najmanj nižja poklicna izobrazba kmetijske, strojne ali sorodne smeri in najmanj 3 leti delovnih izkušenj pri dodelovanju semena kmetijskih rastlin;
– udeležba na osnovnem programu usposabljanja za vzorčenje semena;
– uspešno opravljeno preverjanje znanja iz vzorčenja semena.
(3) Zahteve za strokovno usposobljenost glavnega analitika semena v laboratoriju so:
– najmanj višja strokovna izobrazba kmetijske smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju laboratorijskih analiz semena;
– udeležba na osnovnem programu usposabljanja za vodenje laboratorija;
– uspešno opravljeno preverjanje znanja iz vodenja in upravljanja laboratorija.
(4) Zahteve za strokovno usposobljenost analitika semena v laboratoriju so:
– udeležba na osnovnem programu usposabljanja za analizo kakovosti semena tistih vrst oziroma skupin rastlin, za katere je bila vložena prijava iz 10. člena tega pravilnika;
– uspešno opravljeno preverjanje znanja iz analize kakovosti semena.
16. člen
(zahteve glede prostorske in tehnične opremljenosti laboratorija)
(1) Laboratorij mora glede prostorske in tehnične opremljenosti izpolnjevati zahteve iz pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin. Izpolnjevanje zahtev preveri organ za potrjevanje.
(2) Za laboratorij, ki pridobi akreditacijo Mednarodne zveze za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: ISTA) v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorije za testiranje semena, se šteje, da izpolnjuje zahteve za prostorsko in tehnično opremljenost laboratorija pod uradnim nadzorom. Za glavnega analitika semena in analitike semena v takem laboratoriju se šteje, da izpolnjujejo zahteve za strokovno usposobljenost v skladu s tem pravilnikom.
V. IMENOVANJE
17. člen
(javni natečaj in prijava)
(1) Fizične in pravne osebe pošljejo prijave za preglednike, vzorčevalce in laboratorije pod uradnim nadzorom na Upravo.
(2) Prijavni obrazec za imenovanje je dostopen na Upravi, ki ga na zahtevo pošlje prijaviteljem.
(3) Prijavitelji v prijavi navedejo, za opravljanje katere dejavnosti se prijavljajo, in priložijo listinske dokaze o izpolnjevanju zahtev iz 15. oziroma 16. člena tega pravilnika.
18. člen
(imenovanje)
(1) Uprava preveri izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika in na podlagi javnega natečaja imenuje preglednike, vzorčevalce in laboratorije pod uradnim nadzorom za obdobje enega leta.
(2) V odločbi o imenovanju preglednika, vzorčevalca ali laboratorija pod uradnim nadzorom Uprava navede, za katere vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin velja imenovanje.
19. člen
(evidenca preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev pod uradnim nadzorom)
(1) Uprava vodi evidenco preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev pod uradnim nadzorom.
(2) V evidenci vodi Uprava podatke o:
– vrsti imenovanja (preglednik, vzorčevalec, laboratorij);
– osebnem imenu in naslovu stalnega ali začasnega prebivališča ali firmi in sedežu (kontaktni naslov s hišno številko, številko telefona oziroma telefaksa, elektronskim naslovom);
– enotni matični številki občana za fizične osebe;
– davčni številki;
– stopnji izobrazbe;
– datumu izdaje imenovanja in o veljavnosti imenovanja;
– vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin, za katere velja imenovanje.
(3) Uprava objavi seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev ter navede podatke iz prve, druge, šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka v uradnem glasilu Uprave in na spletni strani Uprave.
(4) Pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji morajo Upravo sproti obveščati o vseh spremembah, ki so pomembne za popolno in pravilno opravljanje njihovega dela.
VI. NADZOR ORGANA ZA POTRJEVANJE IN OBNOVA IMENOVANJA
20. člen
(nadzor nad pregledniki)
(1) Organ za potrjevanje uradno nadzira opravljanje poljskih pregledov pod uradnim nadzorom.
(2) Uradni pregledniki organa za potrjevanje opravijo prvo leto po imenovanju kontrolne poljske preglede na 10% semenskih posevkov, ki so jih pregledali pregledniki pod uradnim nadzorom. Delež vzorcev za kontrolni pregled se zmanjša na 5% semenskih posevkov pri tistih preglednikih, pri katerih kontrolni pregledi pokažejo ujemanje rezultatov z rezultati preglednika.
21. člen
(nadzor nad vzorčevalci)
(1) Organ za potrjevanje uradno nadzira opravljanje vzorčenja semena pod uradnim nadzorom in avtomatskega vzorčenja. Pri avtomatskem vzorčenju se mora dobavitelj držati postopkov za vzorčenje, ki jih potrdi organ za potrjevanje.
(2) Uradni vzorčevalci organa za potrjevanje opravijo prvo leto po imenovanju kontrolno vzorčenje pri 10% partij semena, ki so jih vzorčili vzorčevalci pod uradnim nadzorom. Organ za potrjevanje primerja uradno odvzete vzorce semena z vzorci semena iste partije, ki so bili odvzeti pod uradnim nadzorom. Delež vzorcev za kontrolni pregled se zmanjša na 5% partij semena pri tistih vzorčevalcih, pri katerih kontrolni pregledi pokažejo ujemanje rezultatov z rezultati vzorčevalca.
(3) Delež kontrolnega vzorčenja je enakomerno porazdeljen med prijavitelje. Kontrolno vzorčenje je lahko usmerjeno tudi k odpravi posebnih dvomov glede kakovosti vzorčenja semena.
(4) Po opravljenem avtomatskem vzorčenju ni treba opravljati kontrolnega vzorčenja.
22. člen
(nadzor nad imenovanimi laboratoriji)
(1) Organ za potrjevanje uradno nadzira opravljanje analiz kakovosti semena v laboratoriju pod uradnim nadzorom.
(2) Uradni laboratorij organa za potrjevanje opravi prvo leto po imenovanju kontrolno analizo kakovosti 10% partij semena, ki so jih analizirali laboratoriji pod uradnim nadzorom. Organ za potrjevanje primerja uradno odvzete vzorce semena z vzorci semena iste partije, ki so bili odvzeti pod uradnim nadzorom. Delež vzorcev za kontrolni pregled se zmanjša na 5% partij semena pri tistih laboratorijih pod uradnim nadzorom, pri katerih so rezultati kontrole pokazali izpolnjevanje predpisanih zahtev.
(3) Delež kontrolnih analiz kakovosti je enakomerno porazdeljen med prijavitelje. Kontrolna analiza kakovosti semena je lahko usmerjena tudi k odpravi posebnih dvomov glede kakovosti opravljanja analiz.
(4) Stroške kontrolnih analiz iz tega člena nosi imenovani laboratorij v skladu s cenikom za uradno potrjevanje semena organa za potrjevanje.
23. člen
(obnova imenovanja)
(1) Uprava pregledniku obnovi imenovanje za dve leti, če:
– redno opravlja poljske preglede;
– sodeluje vsaj vsako drugo leto na letnem srečanju preglednikov, ki ga organizira organ za potrjevanje;
– je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja med pregledi preglednika in kontrolnimi pregledi ujemanje v rezultatih pregledov;
– še izpolnjuje zahteve za imenovanje preglednika iz tega pravilnika.
(2) Uprava vzorčevalcu obnovi imenovanje za dve leti, če:
– redno opravlja vzorčenje semena;
– sodeluje vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem usposabljanju vzorčenja semena, ki ga organizira organ za potrjevanje;
– je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analize kakovosti semena med vzorci, ki jih je odvzel vzorčevalec, in uradno odvzetimi vzorci;
– še izpolnjuje zahteve za imenovanje vzorčevalca iz tega pravilnika.
(3) Uprava imenovanemu laboratoriju obnovi imenovanje za dve leti, če:
– analitiki semena redno opravljajo analizo kakovosti semena vrst, ki so navedene v imenovanju;
– sodeluje v letnem medlaboratorijskem primerjalnem poskusu, ki ga organizira organ za potrjevanje in so rezultati primerjave v okviru dovoljenih toleranc;
– je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje;
– presoja, ki jo enkrat letno opravi organ za potrjevanje, izkaže, da laboratorij opravlja analize kakovosti semena na predpisan način in pravilno izpolnjuje analizne izvide;
– analitiki sodelujejo vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem tečaju analize kakovosti semena, ki ga organizira organ za potrjevanje;
– še izpolnjuje zahteve za imenovanje laboratorija iz tega pravilnika.
(4) Stroške presoje iz četrte alinee prejšnjega odstavka nosi imenovani laboratorij v skladu s cenikom organa za potrjevanje.
24. člen
(razveljavitev imenovanja)
(1) Uprava razveljavi imenovanje:
– na predlog organa za potrjevanje, če ta pri nadzoru dela preglednika, vzorčevalca ali laboratorija pod uradnim nadzorom ugotovi, da namerno ali iz malomarnosti krši predpisani način opravljanja pregledov, vzorčenja oziroma analize kakovosti semena;
– po uradni dolžnosti, če preglednik, vzorčevalec ali laboratorij ne izpolnjuje zahtev za imenovanje iz 3., 4. oziroma 5. člena tega pravilnika ali za obnovo imenovanja iz prejšnjega člena.
(2) Preglednik, vzorčevalec ali laboratorij, ki mu je Uprava v skladu s prejšnjim odstavkom razveljavila imenovanje, se izbriše iz evidence preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev pod uradnim nadzorom.
(3) Na javni natečaj za ponovno imenovanje se lahko preglednik, vzorčevalec ali laboratorij iz prejšnjega odstavka prijavi šele po preteku enega leta od razveljavitve imenovanja. Kandidati za preglednike in vzorčevalce morajo v tem primeru ponovno opraviti osnovno usposabljanje.
(4) Organ za potrjevanje v primerih iz prve alinee prvega odstavka tega člena razveljavi rezultate pregledov, vzorčenja ali analize semena pod uradnim nadzorom in uradno pregleda izpolnjevanje predpisanih zahtev za semenski posevek oziroma kakovost semena. Semenski posevek oziroma seme se uradno potrdi, če izpolnjuje predpisane zahteve.
25. člen
(prenehanje imenovanja)
Uprava na zahtevo preglednika, vzorčevalca ali laboratorija izda odločbo o razveljavitvi imenovanja in izbriše preglednika, vzorčevalca ali laboratorij iz evidence preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev pod uradnim nadzorom.
VII. KONČNA DOLOČBA
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 6. do 14. člena in 17. do 19. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati 1. maja 2006.
Št. 321-08-83/2005/1
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
EVA 2005-2311-0095
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano