Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2622. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJA-A), stran 5933.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. junija 2005.
Št. 001-22-37/05
Ljubljana, dne 22. junija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ-A)
1. člen
V Zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02) se prvem odstavku 4. člena na koncu 14. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 15., 16. ter 17. točka, ki se glasijo:
»15. mednarodne športne prireditve so velike mednarodne športne prireditve, kot jih določa zakon, ki ureja področje športa, mednarodna klubska tekmovanja in nastopi reprezentanc, ki se izvajajo pod okriljem mednarodnih ali nacionalnih panožnih športnih zvez in druge športne prireditve v kolektivnih športnih panogah, na katerih sodeluje tuj klub, ki je v prvi državni ligi države, iz katere prihaja;
16. predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje, so pirotehnični izdelki za ognjemete razreda III. in IV., orožje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pravice in dolžnosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zvezi z orožjem, razen orožja, uporabljenega kot gledališki rekvizit, ter vsi drugih predmeti, ki jih organizator uporablja pri izvedbi programa prireditve oziroma jih v okviru izvajanja programa prireditve uporabljajo udeleženci, če je zaradi njihove uporabe lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje;
17. naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje, so vozila (vsa prevozna sredstva, namenjena vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev – otroških prevoznih sredstev, bolniških vozičkov ter športnih pripomočkov in naprav, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca in motorne sani), zrakoplovi (letala, ultralahka motorna letala, motorni zmaji in druge letalne naprave z motornim pogonom, tudi letalski modeli, ultralahka jadralna letala, jadralni zmaji, jadralna padala, baloni), naprave za zabavo (vrtiljaki, zabaviščni vlaki ipd.) in druge naprave, ki jih pri izvedbi programa prireditve uporablja organizator, kot so večji začasni objekti (odri posebnih konstrukcij, tribune, šotori ipd.), stroji, za prireditev posebej izdelane ali prirejene priprave (posebna dvigala, vlečnice) ali druge naprave, ki obratujejo in lahko ob normalnem obratovanju oziroma rabi, ali ob prirejeni rabi, ogrozijo življenje in zdravje udeležencev ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje.«
2. člen
V 5. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa;«.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
4. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če je organizatorju športne prireditve v kolektivni športni panogi z dovoljenjem iz 16. člena tega zakona naloženo, da mora zaradi posebno velikega tveganja, da bi na prireditvi prišlo do ogrožanja reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, od udeležencev prireditve ob nakupu vstopnic pridobiti osebne podatke (personalizacija vstopnic), lahko zbira le podatke o osebnem imenu, državljanstvu in stalnem ali začasnem prebivališču, in to le od posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo. Osebne podatke lahko zbira in obdeluje le skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in jih lahko posreduje le policiji za izvrševanje nalog, ki jih ima ta po določbah tega zakona in obvezujočih mednarodnih pogodbah, ki določajo ukrepe za preprečevanje nasilja na športnih prireditvah. Organizator je dolžan zbrane osebne podatke hraniti največ tri mesece od prireditve, nato pa uničiti.
Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka je organizator dolžan ravnati tudi z osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni z videonadzorom shoda ali prireditve.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 1. točki besedilo »v okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti« nadomesti z besedilom »kot svojo redno registrirano dejavnost«.
V tretjem odstavku se beseda »zabavne« črta, za besedo »prireditve« pa doda besedilo »v okviru dejavnosti gostinskega obrata, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki besedilo »v prvi državni ligi« nadomesti z besedilom »klubov prve državne lige«.
7. člen
V tretjem odstavku 15. člena se na koncu doda stavek: »Če pristojni organ ugotovi, da dovoljenje ni potrebno, vrne prijavo policijski postaji in o tem obvesti organizatorja.«
8. člen
V četrtem odstavku 21. člena se besedilo »24 ur« nadomesti z besedama »treh dni«.
V petem odstavku se beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
9. člen
V 25. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za izvrševanje svojih nalog reditelj udeležence usmerja, obvešča, opozarja, izreka prepovedi ter s fizično ali mehansko oviro prepreči dostop na prireditveni prostor. Kadar je za izvrševanje naloge iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena to nujno potrebno, lahko reditelj pri vstopu na prireditveni prostor površinsko pregleda osebno prtljago udeleženca, če udeleženec s tem soglaša.
Če na shodu ali prireditvi rediteljsko službo zagotavlja subjekt, ki opravlja dejavnost varovanja javnih zbiranj, lahko reditelji varnostniki izvajajo tudi druge ukrepe, ki jih določa zakon, ki ureja zasebno varovanje, če so za vzdrževanje reda nujni in niso s tem zakonom prepovedani.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
»O izvajanju ukrepa površinskega pregleda osebne prtljage in drugih nujnih ukrepov za vzdrževanje reda iz tretjega odstavka tega člena (ugotavljanje istovetnosti udeležencev, površinski pregled vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila pri vstopu, preprečitev vstopa, če udeleženec ugotavljanje istovetnosti ali pregled odkloni, ter o uporabi videonadzora) je organizator dolžan udeležence na vhodih ali drugih vidnih mestih na prireditvenem prostoru ali na vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom predhodno opozoriti.«.
10. člen
V 36. členu se na koncu drugega stavka prvega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »nad posameznimi določbami pa tudi policija, če ti predpisi tako določajo.«
11. člen
V 37. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, za besedama »odgovorna oseba« pa se doda besedilo »državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge«.
V tretjem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»O prekršku iz 1. točke prvega odstavka tega člena odloča pristojno sodišče v rednem sodnem postopku.«
12. člen
V 38. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:«.
V prvem odstavku se v 7. točki beseda »kdor« nadomesti z besedama »posameznik, ki«, v 8. točki pa se na koncu pred podpičjem doda besedilo »oziroma o izvajanju ukrepov iz petega odstavka 25. člena tega zakona predhodno ne obvesti udeležencev«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, za besedama »odgovorna oseba« pa se doda besedilo »državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge«.
V tretjem odstavku se besedilo »denarno kaznijo od 70.000« nadomesti z besedilom »globo od 100.000«.
13. člen
V 39. členu se v napovednem stavku besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V prvem odstavku se v 2. točki za besedo »jeziku« doda besedilo »ali v jeziku madžarske ali italijanske narodne skupnosti«, v 4. točki pa se beseda »kdor« nadomesti z besedama »posameznik, ki«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za prekrške iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator pravna oseba ali samostojna podjetnica ali podjetnik posameznik, z globo od 100.000 do 150.000 tolarjev, odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo 25.000 tolarjev.«
Tretji odstavek se črta.
14. člen
V 40. členu se v napovednem stavku besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V prvem odstavku se v vseh točkah beseda »kdor« nadomesti z besedama »posameznik, ki«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Policist lahko predmete iz 2. točke prvega odstavka tega člena zaseže na kraju prekrška.«
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati č) 1. točka 21. člena Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86 in 5/90, ter Uradni list RS, št. 10/91 – ZP, 22/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP in 29/95 – ZPDF).
16. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi predpis iz drugega odstavka 9. člena zakona z določbami tega zakona v treh mesecih od njegove uveljavitve.
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpis iz drugega odstavka 43. člena zakona z določbami tega zakona v treh mesecih od njegove uveljavitve.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-02/01-3/4
Ljubljana, dne 14. junija 2005.
EPA 224-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.