Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004

Kazalo

2762. Pravilnik o vnosu iz in iznosu v države članice Evropske unije ter uvozu in izvozu radioaktivnih odpadkov, stran 7807.

Na podlagi tretjega odstavka 103. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – prečiščeno besedilo in 46/04) minister, pristojen za okolje, prostor in energijo, izdaja
P R A V I L N I K
o vnosu iz in iznosu v države članice Evropske unije ter uvozu in izvozu radioaktivnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se za izvajanje odločbe Komisije ES 93/552/EURATOM (UL L 268 z dne 29. 10. 1993, stran 83) in v skladu z Direktivo Komisije ES 92/3/EURATOM (UL L 035 z dne 12. 2. 1992, stran 24) določijo način prijave pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva (v nadaljnjem besedilu: radioaktivni odpadki), način obveščanja pristojnih organov drugih držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU), ravnanje pri večkratnih pošiljkah, način in roki poročanja o izvedenih pošiljkah, pogoji glede jedrske in sevalne varnosti in drugi pogoji za vnos iz držav članic EU, iznos v države članice EU, uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov.
2. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za vnos iz držav članic EU, iznos iz držav članic EU, uvoz ali izvoz zaprtega vira, če se po uporabi vrača njegovemu dobavitelju, razen za zaprte vire, ki vsebujejo cepljive jedrske snovi.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. država izvora radioaktivnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: država izvora) je država članica EU ali tretja država, v kateri so radioaktivni odpadki nastali;
2. imetnik radioaktivnih odpadkov je fizična ali pravna oseba, ki je pred iznosom v države članice EU ali pred izvozom radioaktivnih odpadkov odgovorna za ravnanje z njimi v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
3. izrabljeno gorivo je jedrsko gorivo, ki je bilo obsevano v reaktorski sredici in je iz nje odvzeto z namenom, da se ga odstrani ali obdela pred odstranitvijo;
4. namembna država je država članica EU ali tretja država, v katero je pošiljka radioaktivnih odpadkov namenjena;
5. pošiljanje radioaktivnih odpadkov so ravnanja pri prevozu radioaktivnih odpadkov od kraja njihovega nastanka do namembnega kraja, vključno z njihovim nakladanjem in razkladanjem;
6. prejemnik radioaktivnih odpadkov je fizična ali pravna oseba, kateri je pošiljka radioaktivnih odpadkov namenjena;
7. pristojni organ je upravni organ, ki je po predpisih države izvora, tranzitne ali namembne države, pooblaščen za upravni nadzor pošiljanja radioaktivnih odpadkov;
8. standardna listina za nadzor in pregled pošiljk radioaktivnih odpadkov je listina iz odločbe Komisije ES 93/552/Euratom (v nadaljnjem besedilu: standardna listina);
9. tranzit je vsak prenos radioaktivnih odpadkov preko območja tranzitne države;
10. tranzitna država je država, preko ozemlja katere potuje pošiljka radioaktivnih odpadkov od države izvora do namembne države;
11. tretja država je država, ki ni država članica EU.
II. POŠILJKE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU
4. člen
(1) Za iznos v države članice EU radioaktivnih odpadkov, ki so nastali na ozemlju Republike Slovenije, mora imetnik radioaktivnih odpadkov vložiti na Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: URSJV) zahtevo za izdajo dovoljenja na obrazcu iz 1. dela standardne listine.
(2) Na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka URSJV pridobi od pristojnega organa namembne države in tranzitnih držav, če mora pošiljka radioaktivnih odpadkov potovati na poti do namembne države preko ozemlja tranzitnih držav, soglasje k iznosu v državo članico EU oziroma tranzitu radioaktivnih odpadkov na obrazcu iz 2. dela standardne listine.
(3) Če pristojni organ tranzitne države na zahtevo URSJV po odobritvi tranzita radioaktivnih odpadkov v 90 dneh ne odgovori, se šteje, da tranzitna država soglaša k tranzitu radioaktivnih odpadkov.
(4) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za države članice EU, ki so obvestile Komisijo ES, da se tranzit radioaktivnih odpadkov preko njihovega ozemlja lahko izvede samo ob izdaji soglasja njihovega pristojnega organa.
(5) URSJV izda dovoljenje za iznos radioaktivnih odpadkov v državo članico EU imetniku radioaktivnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena, če pridobi za iznos radioaktivnih odpadkov soglasje namembne države in za njihov tranzit soglasje vseh tranzitnih držav razen tranzitne države, ki ni država iz prejšnjega odstavka, če je potekel rok iz tretjega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Imetnik radioaktivnih odpadkov lahko prijavi v okviru enega iznosa radioaktivnih odpadkov v državo članico EU več pošiljk, če:
– imajo radioaktivni odpadki, na katere se prijava nanaša, enake fizikalne, kemijske in radioaktivne lastnosti in
– so pošiljke namenjene istemu prejemniku radioaktivnih odpadkov in so v upravni nadzor iznosa v državo članico EU ter tranzita radioaktivnih odpadkov vključeni isti pristojni organi tranzitnih in namembne države.
(2) Če je v iznos v državo članico EU iz prejšnjega odstavka vključena kot tranzitna država tretja država, mora za več pošiljk v okviru istega dovoljenja za iznos radioaktivnih odpadkov v države članice EU tranzit radioaktivnih odpadkov potekati preko istega vstopnega in izstopnega mejnega prehoda Evropske unije in preko istega mejnega prehoda tretje države razen, če se pristojni organi o vstopu pošiljk v Evropsko unijo ali izstopu pošiljk iz Evropske unije drugače dogovorijo.
6. člen
URSJV obvesti o izdaji dovoljenja za iznos radioaktivnih odpadkov v državo članico EU pristojni organ namembne države in, če gre za tranzit radioaktivnih odpadkov, pristojni organ tranzitne države, na obrazcu iz 3. dela standardne listine.
7. člen
URSJV zagotovi, da je pristojni organ države izvora, ki je zahteval vnos radioaktivnih odpadkov iz države članice EU ali tranzit radioaktivnih odpadkov preko ozemlja Republike Slovenije, o odobritvi ali zavrnitvi pošiljke obveščen na obrazcu iz 2. dela standardne listine najkasneje v 60 dneh od dospetja pravilno izpolnjene zahteve za izdajo soglasja k vnosu radioaktivnih odpadkov iz države članice EU.
8. člen
(1) Prejemnik radioaktivnih odpadkov mora za radioaktivne odpadke, ki so vneseni iz države članice EU, najkasneje v 15 dneh po prejemu pošiljke radioaktivnih odpadkov o tem obvestiti URSJV na obrazcu iz 5. dela standardne listine.
(2) URSJV pošlje kopijo obvestila o prejemu pošiljke radioaktivnih odpadkov iz prejšnjega odstavka pristojnim organom drugih držav, vključenim v vnos radioaktivnih odpadkov iz države članice EU.
(3) Če URSJV prejme od pristojnega organa namembne države obvestilo o prejemu pošiljke radioaktivnih odpadkov, ki so bili izneseni v državo članico EU, pošlje kopijo obvestila o prejemu pošiljke radioaktivnih odpadkov imetniku radioaktivnih odpadkov, ki je za iznos v državo članico EU teh radioaktivnih odpadkov pridobil dovoljenje.
9. člen
Če se iznos radioaktivnih odpadkov v državo članico EU ne more zaključiti, ker pogoji pošiljanja radioaktivnih odpadkov niso izpolnjeni, mora imetnik radioaktivnih odpadkov vzeti radioaktivne odpadke nazaj.
10. člen
(1) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo pošiljanje in prevoz nevarnega blaga, morajo kopije obrazcev iz 1., 2., 3. in 4. dela standardne listine spremljati vsako pošiljko radioaktivnih odpadkov.
(2) Pri pošiljanju radioaktivnih odpadkov po železnici URSJV posreduje listine iz prejšnjega odstavka pristojnemu organu namembne države in pristojnim organom tranzitnih držav, če ti to zahtevajo.
III. UVOZ RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
11. člen
(1) Če je Republika Slovenija namembna država in je država izvora tretja država, mora zahtevo za uvoz radioaktivnih odpadkov vložiti na obrazcu iz 1. dela standardne listine oseba, ki namerava sprejeti radioaktivne odpadke iz tretje države.
(2) Na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka URSJV pridobi soglasje k uvozu radioaktivnih odpadkov od pristojnih organov države izvora in tranzitnih držav na obrazcu iz 2. dela standardne listine.
(3) Za uvoz radioaktivnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena mora prejemnik radioaktivnih odpadkov pridobiti zagotovilo imetnika odpadkov v tretji državi ter soglasje pristojnega organa te države, da se odpadki lahko vrnejo v državo izvora, če uvoz radioaktivnih odpadkov ne bi bil zaključen skladno s pogoji iz dovoljenja za uvoz radioaktivnih odpadkov.
(4) URSJV izda dovoljenje za uvoz radioaktivnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena po prejemu vseh soglasij iz prejšnjih odstavkov tega člena.
(5) URSJV obvesti o izdaji dovoljenja za uvoz radioaktivnih odpadkov pristojni organ države izvora in, če gre za tranzit radioaktivnih odpadkov, pristojne organe tranzitnih držav, na obrazcu iz 3 dela standardne listine.
(6) Prejemnik radioaktivnih odpadkov, ki so uvoženi iz tretje države, mora najkasneje v 15 dneh po prejemu pošiljke radioaktivnih odpadkov o prejemu radioaktivnih odpadkov obvestiti URSJV na obrazcu iz 5. dela standardne listine.
(7) URSJV pošlje kopijo obvestila o prejemu pošiljke radioaktivnih odpadkov iz prejšnjega odstavka pristojnim organom vseh držav, vključenih v uvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov.
IV. IZVOZ RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
12. člen
(1) Če je Republika Slovenija država izvora in je namembna država tretja država, mora imetnik radioaktivnih odpadkov vložiti zahtevo za izvoz radioaktivnih odpadkov na obrazcu iz 1. dela standardne listine.
(2) Na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka URSJV pridobi od pristojnega organa namembne in tranzitne države soglasje k izvozu radioaktivnih odpadkov na obrazcu iz 2. dela standardne listine.
(3) URSJV izda dovoljenje za izvoz radioaktivnih odpadkov po prejemu vseh soglasij iz prejšnjega odstavka.
(4) URSJV obvesti o izdaji dovoljenja za izvoz radioaktivnih odpadkov pristojni organ namembne države in, če gre za tranzit radioaktivnih odpadkov, pristojne organe tranzitnih držav, na obrazcu iz 3. dela standardne listine.
(5) Oseba, ki je pridobila dovoljenje za izvoz radioaktivnih odpadkov, mora najkasneje v 15 dneh po dospetju pošiljke radioaktivnih odpadkov na namembni kraj o tem obvestiti URSJV na obrazcu iz 5. dela standardne listine.
(6) Oseba iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti, da sta obvestilu iz prejšnjega odstavka priložena izjava prejemnika radioaktivnih odpadkov o dospetju radioaktivnih odpadkov na namembni kraj in potrdilo pristojne carine o vstopu radioaktivnih odpadkov v namembno državo.
(7) Ne glede na določbe drugih predpisov, ki urejajo pošiljanje in prevoz nevarnega blaga, morajo kopije obrazcev iz 1., 2., 3. in 4. dela standardne listine spremljati vsako pošiljko radioaktivnih odpadkov v okviru izvoza radioaktivnih odpadkov v tretjo državo.
V. TRANZIT PREKO OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE PRI POŠILJANJU RADIOAKTIVNIH ODPADKOV
IZ TRETJE V TRETJO DRŽAVO
13. člen
(1) Če je pri pošiljanju radioaktivnih odpadkov iz ene v drugo tretjo državo Republika Slovenija prva tranzitna država članica EU, mora pravna oseba, ki zastopa v Republiki Sloveniji imetnika radioaktivnih odpadkov v državi izvora, vložiti zahtevo za tranzit radioaktivnih odpadkov na obrazcu iz 1. dela standardne listine.
(2) Na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka URSJV izda dovoljenje za tranzit radioaktivnih odpadkov, če pridobi za pošiljanje radioaktivnih odpadkov v namembno državo soglasje od pristojnih organov držav na način, kot to velja za izvoz radioaktivnih odpadkov, ki nastanejo na ozemlju Republike Slovenije.
VI. VRAČANJE POŠILJK
14. člen
(1) Zahteva po vračanju pošiljke radioaktivnih odpadkov, za katere je bil odobren tranzit preko območja Republike Slovenije, se ne zavrne, če:
– se vrača pošiljka radioaktivnih odpadkov, ki so bili v namembni državi obdelani ali predelani, in
– se vračanje pošiljke obdelanih ali predelanih radioaktivnih odpadkov izvede pri enakih pogojih, kot so veljali za prvotno pošiljko radioaktivnih odpadkov.
(2) URSJV izda soglasje za vnos iz države članice EU ali dovoljenje za uvoz radioaktivnih odpadkov z namenom njihove predelave ali obdelave, če pristojni organi države izvora in tranzitnih držav prejemniku radioaktivnih odpadkov jamčijo izdajo soglasja vračila predelanih ali obdelanih radioaktivnih odpadkov v državo njihovega izvora.
(3) Če imetnik radioaktivnih odpadkov pošlje radioaktivne odpadke v predelavo ali obdelavo, mora po postopku predelave ali obdelave radioaktivne odpadke sprejeti nazaj, če tako zahteva država, v kateri se radioaktivni odpadki predelujejo ali obdelujejo.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-10-6/2004
Ljubljana, dne 24. maja 2004.
EVA 2002-2511-0181
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.